Leeswijzer investeringsplan 2024-2027

Het investeringsplan geeft een doorkijk van de geplande investeringen tot en met 2028, inclusief een verschillenanalyse met de geplande investeringen zoals opgenomen in de begroting 2024.

Hoe leest u het investeringsplan 2024-2027?

Een voorbeeld:

Investerings object

Jaar van investeren

Afschr.

U

I

Begroting 2023

Bedragen x 1.000

%

Kap.lst. 2024

Kap.lst. 2025

Kap.lst. 2026

Kap.lst. 2027

Kap.lst. 2028

Investering

2024

2

4.300

2.150

65

64

64

64

Begroting 2024

Inzichtelijk is dat in het jaar 2024 een bedrag van 4.300.000 wordt geïnvesteerd. Aan inkomsten is 2.150.000 geraamd. De afschrijving geschiedt in 50 jaar (100/50=2,00), en wordt tezamen met de rente zichtbaar vanaf het jaar na afronding van de investering. De kapitaallasten (afschrijving + rente) zijn inzichtelijk gemaakt t/m 2028.

Het dalend verloop van de kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat de rente berekend wordt over de boekwaarde op 1 januari, die als gevolg van afschrijving jaarlijks afneemt.

Verschil kapitaallasten

De in de begroting 2024 opgegeven lagere investeringsbedragen zijn een voordeel omdat de investering is doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Berekening kapitaallasten

Het af te schrijven bedrag plus de rente over de resterende boekwaarde worden kapitaallasten genoemd. In het investeringsplan wordt gerekend met een rente van 1%. Hieronder is weergegeven hoe de kapitaallasten berekend worden.

Investeringsobject

A

Investering

4.300

B

Inkomsten

2.150

C

Investering

2.150

D

Afschrijvingspercentage

2%

E

Rente

1%

Jaar van investeren

2024

2025

2026

2027

2028

F

Boekwaarde 1/1

2.150

2.107

2.064

2.064

G

Afschrijving (C x D)

43

43

43

43

H

Rente (C x E)

21

21

20

20

I

Kapitaallasten (G+H)

64

64

63

63