Mutatieoverzicht meerjarenraming 2024-2027

Cijfers 2024

Cijfers 2025 t.o.v. 2024

Programma/beleidsproduct

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen Bestuur en Organisatie

8.339

1.292

-426

26

453

60010 Bestuursorganen

1.855

60011 Bestuurlijke samenwerking

502

20

-20

60030 Burgerzaken

2.684

1.290

20

26

6

60031 Verkiezingen / referenda

277

-242

242

60032 Publieke dienstverlening

2.123

2

-225

225

60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

848

65801 Mediabeleid

50

Openbare Orde en Veiligheid

9.297

9

-9

61100 Openbare orde en veiligheid

3.367

25

-25

61200 Brandweer

5.866

-16

16

61201 Rampenbestrijding

64

Verkeer en Vervoer

9.049

5.292

-415

-300

115

62100 Wegen, straten en pleinen

4.738

431

-300

-300

62110 Verkeer

962

23

-93

93

62120 Openbaar vervoer

172

62140 Parkeren

2.224

4.838

-116

116

62400 Waterwegen

953

-206

206

Economie en Werken

1.133

782

15

-15

63100 Economische aangelegenheden

1.133

279

15

-15

63300 Nutsbedrijven

503

Onderwijs

4.072

406

64010 Huisvesting scholen

1.165

151

64030 Lokaal onderwijsbeleid

2.436

255

66500 Kinderopvang

471

Sport, Cultuur en Recreatie

8.638

1.657

-38

38

65100 Openbaar bibliotheekwerk

1.589

54

65300 Sport

2.967

1.596

-39

39

65400 Kunst en cultuur

2.629

65410 Cultureel erfgoed

1.054

7

65800 Speeltuinwerk

399

1

-1

Sociaal Domein

89.848

27.556

-829

-101

728

61400 Dierenwelzijn

143

1

-1

66100 Inkomen

26.357

23.231

66110 Arbeidsmarkt overig

2.418

-4

4

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

6.210

221

-413

413

66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

3.469

71

-82

-71

11

66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

3.675

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

13.700

418

-82

82

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

9.199

2.281

-34

34

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

1.199

5

-5

66820 Individuele voorzieningen natura jeugd

17.504

-57

57

66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

1.821

67100 Volksgezondheid

1.467

400

67240 Lijkbezorging

54

134

66204 Inburgering

1.519

799

-162

-30

132

69650 Oekraine

1.113

Wonen en Leven

57.439

49.664

-3.411

-1.785

1.626

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

5.731

82

-903

903

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

10.215

12.743

-21

-21

67220 Riolering en waterzuivering

177

67230 Milieubeheer

7.279

1.726

-323

323

67260 Baten rioolheffing

5.886

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

867

67300 Hemelwater

142

67310 Grondwater

155

68100 Ruimtelijke ordening

11.780

8.629

-8.444

-8.094

350

68200 Woningexploitatie

35

93

68210 Wijkontwikkeling

677

68220 Volkshuisvesting

2.204

2.663

-300

-250

50

68300 Bouwgrondexploitatie

498

183

68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

17.678

17.658

6.580

6.580

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.804

144.943

-78

1.200

1.278

69500 Algemene dekkingsmiddelen

4.804

144.943

-78

1.200

1.278

Onvoorzien

-450

69510 Onvoorzien

-450

Overhead

28.313

802

-2.260

2.260

60010 Bestuursorganen

40

60020 Bestuursondersteuning

30

60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations

364

60022 Organisatieverliezen

207

65410 Cultureel erfgoed

157

69500 Algemene dekkingsmiddelen

145

69602 Directie

2.658

48

93

-93

69603 Bedrijfsvoering

21.016

300

-2.035

2.035

69604 Bestuurlijk Domein

5

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

371

-3

3

69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen

2.178

139

-328

328

69607 Sociaal Domein

1.659

12

-12

69609 RijswijkBuiten en Financiering

-517

315

Mutaties reserves

2.421

5.842

-2.865

-2.865

69800 Mutaties reserves

2.421

5.842

-2.865

-2.865

Rekeningresultaat

2.451

-1.122

-1.122

69920 Saldo van de rekening van baten en lasten

2.451

-1.122

-1.122

Totaal excl. Kapitaallasten

222.903

240.687

-7.434

-4.948

2.486

Totaal Kapitaallasten

13.357

3.349

-3.349

Eindtotaal

236.260

240.687

-4.085

-4.948

-863

Cijfers 2026 t.o.v. 2025

Cijfers 2027 t.o.v. 2026

Programma/beleidsproduct

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen Bestuur en Organisatie

60

-60

9

-9

60010 Bestuursorganen

60011 Bestuurlijke samenwerking

7

-7

9

-9

60030 Burgerzaken

60031 Verkiezingen / referenda

242

-242

60032 Publieke dienstverlening

-189

189

60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

65801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid

19

-19

124

-124

61100 Openbare orde en veiligheid

-25

25

25

-25

61200 Brandweer

44

-44

99

-99

61201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer

62100 Wegen, straten en pleinen

62110 Verkeer

62120 Openbaar vervoer

62140 Parkeren

62400 Waterwegen

Economie en Werken

-110

110

63100 Economische aangelegenheden

-110

110

63300 Nutsbedrijven

Onderwijs

-15

-15

64010 Huisvesting scholen

-15

-15

64030 Lokaal onderwijsbeleid

66500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie

-44

-9

35

-30

-31

-1

65100 Openbaar bibliotheekwerk

65300 Sport

-45

-9

36

-31

-31

65400 Kunst en cultuur

65410 Cultureel erfgoed

65800 Speeltuinwerk

1

-1

1

-1

Sociaal Domein

-276

-172

104

-429

-431

-2

61400 Dierenwelzijn

2

-2

2

-2

66100 Inkomen

66110 Arbeidsmarkt overig

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

-30

30

66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

-28

28

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

-50

-50

-154

-154

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

23

-23

66820 Individuele voorzieningen natura jeugd

-71

71

66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

67100 Volksgezondheid

-122

-122

-277

-277

67240 Lijkbezorging

66204 Inburgering

69650 Oekraine

Wonen en Leven

-10.832

-8.748

2.083

-518

29

547

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

67220 Riolering en waterzuivering

67230 Milieubeheer

-2.571

-538

2.033

-12

12

67260 Baten rioolheffing

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

67300 Hemelwater

67310 Grondwater

68100 Ruimtelijke ordening

-1.069

-535

535

68200 Woningexploitatie

68210 Wijkontwikkeling

68220 Volkshuisvesting

-50

50

68300 Bouwgrondexploitatie

68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

-8.211

-8.211

563

563

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

300

-8.095

-8.395

64

2.782

2.718

69500 Algemene dekkingsmiddelen

300

-8.095

-8.395

64

2.782

2.718

Onvoorzien

69510 Onvoorzien

Overhead

-812

812

-120

120

60010 Bestuursorganen

60020 Bestuursondersteuning

60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations

60022 Organisatieverliezen

65410 Cultureel erfgoed

69500 Algemene dekkingsmiddelen

69602 Directie

103

-103

-10

10

69603 Bedrijfsvoering

-823

823

-110

110

69604 Bestuurlijk Domein

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

-8

8

69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen

-10

10

69607 Sociaal Domein

-74

74

69609 RijswijkBuiten en Financiering

Mutaties reserves

2.000

-231

-2.231

-2.000

-535

1.466

69800 Mutaties reserves

2.000

-231

-2.231

-2.000

-535

1.466

Rekeningresultaat

4.566

4.566

25

25

69920 Saldo van de rekening van baten en lasten

4.566

4.566

25

25

Totaal excl. Kapitaallasten

-9.695

-12.705

-3.009

-2.901

1.839

4.740

Totaal Kapitaallasten

826

-826

170

-170

Eindtotaal

-8.870

-12.705

-3.835

-2.731

1.839

4.570

De toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026 wordt toegelicht onder de programma's. De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan 100.000 moeten worden verklaard.

Baten - = nadelig, lasten - = voordelig.