Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

2024

2025

2026

2027

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

UP Digitalisering dienstverlening en informatie

323

233

Programma Sociaal Domein

Actieplan armoede+

215

Programma Wonen en Leven

Grondexploitatie RijswijkBuiten

9.513

1.069

1.069

Gebiedsontwikkeling

17.633

24.213

16.002

16.565

Bedrijfsvoering

Cloudstrategie

400

Digitaliseringsagenda

2.664

447

Incidentele lasten

30.348

26.362

17.071

16.565

Incidentele baten

2024

2025

2026

2027

Programma Economie en Werken

Onttrekking aan de reserve corona maatrgelenpakket

115

106

Programma Sociaal Domein

Onttrekking aan de reserve innovatatiefonds

217

Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein

146

Programma Wonen en Leven

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad

548

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma

1.900

Grondexploitatie RijswijkBuiten

17.633

24.313

16.002

16.565

Gebiedsontwikkeling

8.629

535

535

Incidentele baten

29.188

24.954

16.537

16.565

Saldo incidentele baten en lasten

1.160

1.408

534

Incidentele lasten

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

Om de informatiehuishouding te moderniseren en toekomstbestendig te maken zodat mensen snel en duidelijk antwoorden krijgen op hun vragen is het uitvoeringsprogramma actief. Hierbij kan onder andere concreet gewezen worden op het verder digitaliseren van aanvragen, uitbreiden van het gebruik van de landelijke berichtenbox, een nieuw in te voeren contactsysteem en het vervangen van de website.

Programma Sociaal Domein

Actieplan armoede+

Bovenop de bestaande maatregelen om armoede te bestrijden wordt er extra geld ingezet om maatwerk te leveren via de bijzondere bijstand, extra ondersteuning te bieden aan maatschappelijke partners en een communicatiecampagne te voeren voor een totale aanpak van de armoedebestrijding. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een stuurgroep om een integrale samenhang en aanpak van plannen en ideeën te bevorderen.

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 11e herziening grondexploitatie Sion - 't Haantje.

Bedrijfsvoering

Steeds meer applicaties draaien bij vervanging niet meer lokaal, maar op de servers van de applicatieleveranciers zelf. Dit heeft gevolgen voor het onderhoud, het plaats onafhankelijk werken, het werken met data en de beveiliging daarvan. Dat vereist een aanpak op basis van een te ontwikkelen cloudstrategie.

Een aantal nieuwe wetten (bijv. o.a. Wet open overheid en Nieuwe omgevingswet) vereisen nieuwe applicaties. De informatiehuishouding en ook het team informatie krijgen met ingrijpende veranderingen te maken. Daarnaast vereist de aanbesteding en implementatie ook een nieuw te ontwikkelen aanpak van plannen en uitvoeren in relatie tot de behoefte en capaciteit van de hele organisatie.

Incidentele baten

Mutaties reserves

Programma Economie en Werken

Programma Sociaal Domein

Het betreft hier de Kwaliteitsimpuls in het sociaal domein om knelpunten op te lossen waarin de huidige programmering niet voorziet of versnelling aan te brengen in een aantal wenselijke ambities, voortvloeiend uit de door de raad eerder vastgestelde kadernota's. Bij de instelling van  de reserve innovatiefonds in 2022 zijn meerdere initiatieven beschreven, welke in de jaren 2022  t/m 2026 worden uitgevoerd. Voor 2024 heeft de raad ingestemd met de volgende bestedingen vanuit het innovatiefonds:

  • Uitvoering van de Woonzorgvisie: 110.000

  • Praktijkondersteuner Jeugd: 70.100

  • Jongeren perspectieffonds: 42.000.

  • Grip op Bewind: 20.000

Onttrekking reserve Sociaal Domein

Deze reserve is ontstaan uit de een tweetal bedragen vanuit de meicirculaire 2023. Het betreft middelen t.b.v. het programma vernieuwing financiële dienstverlening. De ambities opgenomen in dit programma worden via programmatische aanpak geïmplementeerd. Er zijn diverse projecten gestart, die doorlopen in 2024. Deze middelen vanuit de meicirculaire willen we hiervoor graag inzetten in 2024. In de 2e halfjaarrapportage 2023 is aangegeven deze middelen daarom toe te voegen aan de reserve Sociaal dome

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 11e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

In de Stadsas lopen de vier gebiedsontwikkelingen Havenkwartier, Te Werve Oost, Kessler Park en Bogaard stadscentrum. Dit zijn alle meerjarige facilitaire projecten, wat inhoud dat de dekking uit het verhalen van kosten op de ontwikkelaars moet komen. Tot op heden waren deze gebiedsontwikkelingen niet apart benoemd. Met de start van het team Gebiedsontwikkeling begin 2023 is ook een start gemaakt met een aparte toelichting op deze baten en lasten. Ook lopen er nog onderhandelingen over kostenverhaal voor de komende jaren. Hierdoor is wel over 2023 en 2024 inzicht te geven, voor de opvolgende jaren is dit nog niet volledig.

Structurele lasten

Structurele reservemutaties

2024

2025

2026

2027

Programma Verkeer en Vervoer

Parkeren

2.092

2.092

2.092

2.092

Bedrijfsvoering

Groeifonds Rijswijk

329

329

329

329

Totaal structurele toevoegingen

2.421

2.421

2.421

2.421

Programma Verkeer en Vervoer

Parkeren

2.484

2.369

2.369

1.834

Programma Wonen en Leven

Wijkontwikkeling

263

263

249

249

Algemene dekkingsmiddelen

Nieuwbouw brandweerkazerne

128

128

128

128

Totaal structurele onttrekkingen

2.876

2.760

2.746

2.211

Structurele lasten

Op basis van de bijgestelde ramingen worden de positieve exploitatiesaldi gestort in de bestemmingsreserve.

Programma Wonen en Leven

De opbrengst van de cumulatief preferente aandelen Stedin wordt aan de bestemmingsreserve investeringsfonds energietransitie en klimaat toegevoegd.

Structurele baten

Overige bijstellingen van de uitgavenbudgetten worden ten laste van de reserve parkeren gebracht.

Programma Wonen en Leven

De jaarlijkse afschrijvingen van de uitgevoerde wijkontwikkelingsplannen worden aan deze reserve onttrokken.

Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een bedrag van 128.180 onttrokken aan deze reserve.

Structureel begrotingssaldo

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

-1.445

1.679

-4.491

-1.411

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

3.421

556

-1.675

-210

Begrotingssaldo na bestemming

1.976

2.235

-6.166

-1.621

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.160

1.408

534

Structureel begrotingssaldo

3.136

3.643

-5.632

-1.621