Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden x 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen Bestuur en Organisatie

8.437

1.292

-7.144

0.1 Bestuur

3.205

-3.205

0.2 Burgerzaken

5.182

1.292

-3.890

5.6 Media

50

-50

Openbare Orde en Veiligheid

9.523

-9.523

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.341

-3.341

2.1 Verkeer en vervoer

26

-26

Verkeer en Vervoer

12.725

5.292

-7.433

0.63 Parkeerbelasting

1.477

4.775

3.298

2.1 Verkeer en vervoer

8.833

453

-8.379

2.2 Parkeren

888

63

-824

2.4 Economische havens en waterwegen

227

-227

2.5 Openbaar vervoer

201

-201

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.099

-1.099

Economie en Werken

1.183

782

-401

0.5 Treasury

503

503

3.1 Economische ontwikkeling

543

-543

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

641

279

-361

Onderwijs

6.877

406

-6.471

4.1 Openbaar basisonderwijs

275

-275

4.2 Onderwijshuisvesting

3.571

151

-3.420

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.031

255

-2.776

Sport, Cultuur en Recreatie

10.169

1.657

-8.513

4.1 Openbaar basisonderwijs

72

35

-36

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

57

-57

5.1 Sportbeleid en activering

238

40

-197

5.2 Sportaccommodaties

3.827

1.520

-2.306

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.664

-2.664

5.4 Musea

1.087

7

-1.080

5.6 Media

1.589

54

-1.535

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

636

-636

Sociaal Domein

90.111

27.556

-62.554

0.4 Overhead

1.113

-1.113

1.2 Openbare orde en veiligheid

143

-143

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.035

3.117

-7.918

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.600

-3.600

6.2 Wijkteams

542

-542

6.3 Inkomensregelingen

30.422

23.447

-6.975

6.4 Begeleide participatie

343

-343

6.4 WSW en beschut werk

2.222

-2.222

6.5 Arbeidsparticipatie

3.730

101

-3.629

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.904

220

-3.684

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

7.395

-7.395

6.71b Begeleiding (WMO)

3.278

-3.278

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.145

-1.145

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.042

198

-844

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4.062

-4.062

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.370

-1.370

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.585

-1.585

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.475

-1.475

6.73a Pleegzorg

464

-464

6.73b Gezinsgericht

631

-631

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.248

-1.248

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

3.737

-3.737

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

639

-639

6.74c Gesloten plaatsing

703

-703

6.82a Jeugdbescherming

1.046

-1.046

6.82b Jeugdreclassering

136

-136

7.1 Volksgezondheid

3.047

338

-2.709

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

54

134

81

Wonen en Leven

61.764

49.664

-12.101

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

385

-385

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.227

82

-6.145

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

56

-56

6.5 Arbeidsparticipatie

621

-621

7.2 Riolering

4.315

5.886

1.571

7.3 Afval

10.354

12.743

2.389

7.4 Milieubeheer

7.297

1.726

-5.571

8.1 Ruimte en leefomgeving

9.816

8.629

-1.188

8.1 Ruimtelijke ordening

1.984

-1.984

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

17.701

17.645

-56

8.3 Wonen en bouwen

3.008

2.953

-54

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.745

144.943

141.197

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.820

1.123

-696

0.5 Treasury

1.115

838

-277

0.61 OZB woningen

286

7.403

7.117

0.62 OZB niet-woningen

6.521

6.521

0.64 Belastingen overig

82

24

-58

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-279

128.470

128.749

0.8 Overige baten en lasten

721

-721

2.1 Verkeer en vervoer

253

253

3.4 Economische promotie

310

310

Overhead

29.753

802

-28.951

0.4 Overhead

29.753

802

-28.951

Onvoorzien

-450

450

0.8 Overige baten en lasten

-450

450

Mutaties reserves

2.421

5.842

3.421

0.10 Mutaties reserves

2.421

5.842

3.421

Eindtotaal

236.260

238.236

1.976