Overzicht verschillen begroting met voorgaand jaar

PROGRAMMA (bedragen x 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2023 incl.begr. wijz.

Baten 2023 incl.begr. wijz.

Saldo 2023 incl.begr. wijz.

Verschil 2024 tov 2023

Algemeen Bestuur en Organisatie

8.437

1.292

-7.144

8.636

749

-7.887

743

Openbare Orde en Veiligheid

9.523

-9.523

8.763

-8.763

-760

Verkeer en Vervoer

12.725

5.292

-7.433

11.984

4.481

-7.503

69

Economie en Werken

1.183

782

-401

1.759

752

-1.007

606

Onderwijs

6.877

406

-6.471

7.007

339

-6.669

197

Sport, Cultuur en Recreatie

10.169

1.657

-8.513

11.769

2.516

-9.253

740

Sociaal Domein

90.111

27.556

-62.554

102.025

34.823

-67.201

4.647

Wonen en Leven

61.764

49.664

-12.101

52.037

44.553

-7.484

-4.617

Totaal programma's

200.790

86.649

-114.141

203.980

88.213

-115.767

1.625

Totaal algemene dekkingsmiddelen

3.665

144.943

141.277

3.999

135.974

131.975

9.302

Totaal onvoorzien

-450

450

50

-50

500

Totaal overhead

29.753

802

-28.951

30.767

937

-29.831

880

Totaal vennootschapsbelasting

80

-80

320

-320

240

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

233.839

232.394

-1.445

239.116

225.124

-13.992

12.547

Mutaties reserves

2.421

5.842

3.421

3.920

4.189

269

3.152

HET GERAAMDE RESULTAAT

236.260

238.236

1.976

243.036

229.313

-13.723

15.699