Toelichting investeringsplan 2024-2027

Openbare Orde en Veiligheid

1200 BRANDWEER

Vervangen brandkranen: Rijswijk heeft iets minder dan 1.500 brandkranen. Deze investering is om noodzakelijke aanpassingen/vervangingen aan brandkranen te doen inclusief het verzwaren van de waterleiding (toepassen van grotere diameter van het leidingnet voor de brandkranen).

Verkeer en Vervoer

2100 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Fietspaden in asfalt: Fietspaden in asfalt (of ander comfort verhogend materiaal) zijn een belangrijke stimuleringsmaatregel om het fietsen in de gemeente te bevorderen. Fietsen is gezond en duurzaam. Ambitie is om belangrijke hoofdroutes/sterroutes (o.a. Huis te Landelaan, Nassaukade, Lange Kleiweg) in asfalt uit te voeren en ook om kortere (ontbrekende) delen in bestaande routes aan te pakken. Hiervoor is budget nodig. De eigen inleg zal worden aangewend voor het aanvragen van subsidie (50% vanuit regio of Provincie).

Herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst: We gaan de Herenstraat/Willemstraat in stappen inrichten. Zodanig dat deze weer gereed is voor een gezonde toekomst. Middelen voor participatie en onderzoeken die daartoe nodig zijn: opzetten website, uitdoen van mailing, uitdoen van kaarten, verspreiding van brieven, organiseren van bijeenkomsten, inhuur Ontwerp & participatietraject ten behoeve van het maken van ontwerpen en het verbeelden van de participatie, communicatie, social media, het maken van visuals, parkeeronderzoek, economische waarde onderzoek parkeerplaats, onderzoek gelijkwaardige winkelcentra en toekomstperspectief, gebruikers- en doelgroep onderzoek (enquêtering), verkeerscirculatie/parkeerplaatsen, verkeerscirculatie en onderzoek parkeerverwijssysteem.

Herstel asfaltwegen: Dit krediet is bestemd voor groot onderhoud aan asfaltwegen. Jaarlijks worden op basis van de meest recente inspectiegegevens de exacte locaties bepaald. Het budget omvat eveneens werkzaamheden aan asfaltpaden in parken en plantsoenen.

Herstellen (duiker)bruggen: Dit krediet is bestemd voor groot onderhoud en vervanging van onze civieltechnische kunstwerken. Op basis van actuele inspectiegegevens bepalen we de werkzaamheden en de objecten.

Infrasctructuur Prinses Beatrixlaan: Rijswijk, Den Haag en de MRDH hebben een bestuursakkoord afgesloten. Het Bestuursakkoord bestaat – samengevat - uit een:

  • Set van bestuurlijke en organisatorische afspraken voor verdere samenwerking,

  • Een (fysiek) schetsontwerp bestemd voor Planuitwerking (het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan”, hierna BVB),

  • Een financieel kader,

  • Een flankerend maatregelenpakket om nader uit te werken,

  • Aankondiging van een te verkennen ambitie voor de langere termijn (“tunnel”).

Gezamenlijk is tot een integrale voorkeursoplossing gekomen voor de meervoudige opgave van het gebied en de Prinses Beatrixlaan. Deze voorkeursoplossing betreft het zgn. BVB, waarbij de huidige rijbanen naar elkaar toeschuiven en anders ingepast worden, ten gunste van de doorstroming, verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer. Tevens ontstaat er ruimte voor een ontwikkelstrook voor kwaliteitsgroen, nieuwe woningen en de revitalisering van Bogaard stadscentrum. Voor de uitwerkingsfase en het onderzoek naar flankerende maatregelen is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De uitwerkingsfase is gericht op start van de realisatie in 2024 (na aanleg warmtelinQ). De totale investering is geraamd op afgerond 23,5 miljoen (U). Door de MRDH wordt 7,7 miljoen (I) geïnvesteerd. Er is een extra bijdrage (I) van het ministerie van I&W toebedeeld aan de BVB (besluit van de raad 2 juli 2020). Netto investering is 13,8 miljoen. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

In het Bestuursakkoord BVB is opgenomen dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse indexering met het IBOI-% (Index Bruto Overheidsinvesteringen). De bedragen in het Bestuursakkoord zijn gebaseerd op het prijspeil 2018. Tot en met 2021 heeft indexering van de investeringen plaatsgevonden. De ramingen in onderstaande tabel zijn geïndexeerd voor de jaren 2022 en 2023. Tevens zijn de investeringen met één jaar opgeschoven, omdat realisatie verschuift vanwege de aanleg van Warmtelinq.

Het ministerie van I&W heeft 2,25 miljoen vrij besteedbaar bedrag beschikbaar gesteld, waarvan de raad op 20 juli 2020 heeft besloten dat ten gunste van het project BVB te brengen. Administratief was dit nog niet in het investeringsplan verwerkt.  

Het investeringsschema is als gevolg van het bovenstaande als volgt:

Investerings-jaar

Totaal investering

Bijdragen derden

Netto investering

2024

11.958.000

11.958.000

2025

11.850.000

7.702.000

4.148.000

Sub-totaal

23.808.000

7.702.000

16.106.000

extra bijdrage (raad 20 juli 2020)

2.250.000

Totaal

23.808.000

7.702.000

13.856.000

 De integrale aanpak probleemstraten 2024-2026 en het opwaarderen grote probleemstraten: Er zijn meerdere straten in Rijswijk waar meerdere onderhoudsproblemen samenkomen. Het gaat op locaties waar de riolering, de kabels en leidingen en de bomen moeten worden vervangen. De boomwortels veroorzaken complicaties zoals wortelopdruk welke niet meer te herstellen zijn met kleine onderhoudsmaatregelen. Bij de herinrichting verbeteren we de(verkeers)veiligheid en de leefomgeving. We creëren een openbare ruimte met een goede balans tussen groen, verharding en verlichting. Hierbij houden we rekening met een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur.

Het betreft de projecten: Karel Doormanlaan, de Van Ostadelaan, de Van Dijklaan, de Steenlaan, de Tulpstraat en Julianastraat.

Invoeren nieuwe inzameling: Het programma is in uitvoering. Gaandeweg zijn en worden steeds meer wijken voorzien van hogere service door minicontainer voor grondstoffen aan huis te verschaffen. Inwoners gebruiken de ondergrondse containers voor restafval, die op afstand in de wijken staan. De budgettering van de invoering van deze nieuwe manier verloopt naar verwachting.

Opwaarderen Kansrijke Plekken: Er zijn veel (kleine) plekken in de openbare ruimte van Rijswijk met achterstallig onderhoud of waarbij onderhoud niet (meer) leidt tot een kwaliteitsverbetering. Dit zijn plekken die met een kleinschalige ingreep en een beperkt budget een nieuwe impuls kunnen krijgen. Het gaat om ingrepen die in een korte tijd eenvoudig te realiseren zijn en, in bepaalde situaties, zich uitstekend lenen voor een actieve betrokkenheid en participatieve inbreng van omwonenden.

Vervanging armaturen: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen de armaturen van onze openbare verlichting. Bij vervanging brengen we led-verlichting met dim regime terug.

Vervanging kabelnet openbare verlichting: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen van openbare verlichting (masten, armaturen, kabelnet). Elk jaar wordt aan de hand van de meest recente gegevens, gebreken in het lichtnet en storingsgevoeligheid bepaald welke locaties vervangen worden. Een extra krediet van € 319.000 is noodzakelijk om de achterstand in te halen. Met het combineren van de budgetten vervangen we circa 7 km kabel extra per jaar.

Vervanging lichtmasten: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen de masten van de openbare verlichting. De beschikbare middelen worden mede ingezet ter financiering van het inlopen van de achterstand, het vervangen van armaturen.

2110 VERKEER

Vervanging verkeersregelinstallaties: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van verkeersregelinstallaties op basis van het beheerplan voor verkeersregelinstallaties. Bij de vervanging worden nieuwe slimme technische mogelijkheden benut om doorstroming te bevorderen, te besparen op energie en de kans op storingen verder te verminderen.

2140 PARKEREN

Vervangen scanauto + software + projectkosten: Reguliere vervanging van de scanauto

2400 WATERWEGEN

Vervanging beschoeiingen: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van beschoeiingen. Jaarlijks worden op basis van de meest recente gegevens de exacte locaties bepaald.

Onderwijs

4010 HUISVESTING SCHOLEN

Investeringen voortvloeiend uit het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP, 2021) met de termijn van 0-5 jaar: het gaat om uitbreidingen van scholen om ruimtetekorten op te vangen, onderzoeken naar de haalbaarheid van de projecten en renovatie en of nieuwbouw van scholen.

Sport, cultuur en Recreatie

5300 SPORT

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken: Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning worden onderhoud en vervangingsinvesteringen gepleegd in de sportparken, waarbij het element onderhoud loopt via de exploitatie en de vervangingen via het investeringsplan. In deze investering zijn diverse kleine investeringen opgenomen. Het bedrag is jaarlijks beschikbaar.

5800 SPEELTUINWERK

Vervanging herinrichten speelplekken in de wijk: Dit krediet is bestemd voor het vervangen en herinrichten van openbare speelvoorzieningen in de wijk. Jaarlijks worden op basis van de meest recente inspectiegegevens de exacte locaties bepaald.

Vervanging hekwerken: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van hekwerken. Jaarlijks worden op basis van de meest recente inspectiegegevens de exacte locaties bepaald.

Wonen en Leven

5600 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE

Transformatie Wilhelminapark: Gevarieerd voor mens en dier. We ontwikkelen het Wilhelminapark tot een gevarieerd, aantrekkelijk en ecologisch waardevol park, dat goed bereikbaar is en dat ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. We investeren in het groen, de paden en de functies van het park. Hierdoor zal het park beter aansluiten op de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen. En de ecologische waarde zal toenemen. Bij de realisatie van de plannen betrekken we de wensen, ideeën en kennis van bewoners en maatschappelijke organisaties. Enkele jaren geleden is de Natuurtuin Wilhelminapark, met de hulp van enthousiaste vrijwilligers opgeknapt. Het het groen in het park is verbeterd en vorig jaar is de Entree van het Wilhelminapark vernieuwd en is overbodig asfalt uit het park verwijderd.

In 2022 maken we het park nog beter. In de Natuurtuin bouwen we samen met de vrijwilligers een nieuw centrum voor milieu- en natuureducatie. We versterken de ecologische waarde van het groen door bijvoorbeeld bij aanplant van bomen te kiezen voor ecologisch waardevolle soorten en door schuil- en verblijfplekken te realiseren voor dieren. We maken een aantrekkelijk sport- en speelzone voor kinderen en jeugd uit de omgeving. Ook voor honden zorgen we voor plekken waar ze vrijuit kunnen rennen en spelen. Er wordt een ondernemer gezocht om een horecavoorziening in het park te realiseren en we ontwikkelen het Hazepad tot een centrale as waar het fijn is om te verblijven en te ontmoeten.

Vervanging bomen: Dit krediet is bestemd voor het terugplaatsen van bomen die vanwege ouderdom of ziekte zijn verwijderd.

7210 AFVALVERWIJDERING EN –VERWERKING

Vervanging afvalbakken: Dit krediet is bestemd voor het regulier onderhoud en vervanging van (afval)bakken.

7220 RIOLERING EN WATERZUIVERING

Vervanging vrijvervalriolen: De afgelopen jaren waren op het gebied van water in Rijswijk twee plannen: het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Waterplan. We hebben deze plannen samengevoegd in een overkoepelend plan met een looptijd van 5 jaar. Dit gemeentelijk riolerings- en waterplan beschrijft hoe we de aankomende jaren (tot en met 2025) invulling geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambities.  Voor de komende jaren investeren we in het relinen van ons hoofdriool en het aanleggen van schoonwaterriool.

7230 MILIEUBEHEER

Uitwerking actieplan Geluid: Benodigd is budget voor het investeren of voorfinancieren van de meerkosten van het toepassen van 'stil asfalt' of ‘stille elementverhardingen’ op wegvakken waar de geluidsbelasting een kritieke grens nadert of gepasseerd wordt. Beleid is om, daar waar aangrenzend aan een wegvak een bouwproject is, de meerkosten onder te brengen bij de ontwikkelende partij.

8100 RUIMTELIJKE ORDENING

Vervanging luchtfoto’s: Bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplanbeoordeling en -onderzoek, alsmede bij de jaarlijkse taxaties in het kader van de wet WOZ en de aansluiting van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), zijn luchtfoto's onontbeerlijk. De WOZ en de BAG stellen ook steeds hogere eisen aan de recentheid en kwaliteit van het fotomateriaal. Jaarlijks vergt dit een investering van € 20.000.

Overhead

69603 BEDRIJFSVOERING

Aanschaf smartphones: Vanwege een wijziging in de werkwijzer bij de aanschaf van nieuwe smartphones. In plaats van in één keer alle telefoons vervangen, worden alleen de hoognodige telefoons vervangen. Het huidige vervangingskrediet past niet bij deze werkwijze. Om de nieuwe werkwijze van vervanging van smartphones beter te verantwoorden.

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding: Uitvoeringsprogramma dat hiervoor is opgesteld gaat in Q3 2022 naar college en de raad.

Documentaire informatievoorziening: Dit zijn investeringen ten behoeve van het stroomlijnen van het (e-)documentenproces.

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

Uitbreiding voertuigen IOG: het team Veiligheid Inspectie & Handhaving maakt gebruik van dienstvoertuigen (hieronder wordt o.a. verstaan personenauto’s, bestelbussen, scooters, speedpadilacs, bikes). Op deze dienstvoertuigen wordt afgeschreven en deze zullen periodiek vervangen moeten worden. Daarbovenop komt dat het team IOG een onopvallend dienstvoertuig nodig heeft voor de almaar toenemende diensten in burger, Bouw en woningtoezicht ook gebruik maakt van de dienstvoertuigen en het voor de piketdiensten van de officier van dienst bevolkingszorg ook steeds vaker noodzakelijk is om een dienstvoertuig te gebruiken.

69606 Ruimtelijke ontwikkelingen

Duurzame vervanging wagenpark: De gemeente heeft de milieueisen aangescherpt waar het gaat om het eigen wagenpark. Dit leidt tot een ander inkoopbeleid. De aanschafprijs van (zware) elektrische voertuigen ligt momenteel nog een stuk hoger.  De meeste gemeentelijk voertuigen kunnen worden vervangen door een elektrische variant, maar nog niet in alle gevallen is dit vanwege de aard van de werkzaamheden technisch mogelijk.  

Reguliere vervanging voertuigen: Alle voertuigen die worden ingezet bij werkzaamheden van de gemeente Rijswijk zijn in eigen beheer. Een groot deel van de voertuigen is al financieel afgeschreven en in 2025 zijn alle voertuigen financieel afgeschreven. Een aantal wagens bleek technisch nog in orde en deze zijn langer ingezet voor de diverse werkzaamheden. In de afgelopen jaren zijn enkele gunstig geprijsde elektrische occasions aangekocht ter vervanging van technisch afgeschreven wagens. Op dit moment nemen de onderhoudskosten van het wagenpark enorm toe en vervanging kan niet langer worden uitgesteld. De aanbestedingen voor de overige voertuigen zijn dit jaar afgerond of lopen door tot in 2024. De termijn van levering na bestelling loopt op tot minimaal een jaar.