Verloop van de reserves

Omschrijving

Saldo

Toevoeg-

Aanwend-

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bedragen x 1.000

begin 2024

ingen 2024

ingen 2024

eind 2024

eind 2025

eind 2026

eind 2027

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

6.745

1.976

8.721

10.956

4.790

3.170

Totaal algemene reserves

6.745

1.976

8.721

10.956

4.790

3.170

Bestemmingsreserves

Baggerwerken

527

527

527

527

527

Corona maatregelenpakket

412

115

297

191

191

191

Cultuur

Decentrale arbeidsvoorwaarden

105

105

105

105

105

Faciliteiten voor jongeren

485

485

485

485

485

Gemeentepersoneel

163

163

163

163

163

Groeifonds Rijswijk

127

329

456

786

1.115

1.445

Huis van de Stad

5.092

548

4.544

4.544

4.544

4.544

Innovatiefonds

561

217

344

273

273

273

Investeringsfonds energietransitie en klimaat

7.410

7.410

7.410

7.410

7.410

Kwaliteit en verbinding parken Rijswijk Zuid

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Landgoederenzone fase 1

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Nieuwbouw brandweerkazerne

5.174

128

5.046

4.918

4.790

4.661

Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

711

711

711

711

711

Parkeergarage

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Parkeren

2.857

2.092

2.484

2.464

2.187

1.910

2.167

Realisatie kunst in de openbare ruimte

91

91

91

91

91

Realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan

29.998

29.998

29.998

29.998

29.998

Reserve organisatie 2020

44

44

44

44

44

Revitalisering Oud-Rijswijk

82

40

42

2

2

2

Sociaal Domein

146

146

Wijkontwikkeling

1.282

263

1.019

756

507

258

Woningisolatieprogramma 2023-2026

1.900

1.900

2.000

2.000

Woonfonds

3.115

3.115

3.115

3.115

3.115

Totaal van de bestemmingsreserves

67.582

2.421

5.842

64.161

63.605

65.281

65.490

Totaal van de reserves

74.327

4.397

5.842

72.882

74.561

70.071

68.660

Toelichting op de reserves

Bestemmingsreserve Baggerwerken

Deze bestemmingsreserve wordt aangewend voor bagger gerelateerde uitgaven/investeringen.

Bestemmingsreserve Corona maatregelenpakket

In 2021 is het Corona Maatregelenpakket Samen Rijswijk vastgesteld. Een pakket maatregelen gericht op het tegengaan van de korte termijneffecten van de COVID-pandemie. Het maatregelenpakket is gestoeld op drie pijlers:

  • Maatschappelijk;

  • Sociaal;

  • Economisch.

De beschikbaar gestelde budgetten voor deze pijlers zijn ingezet voor zelfredzaamheid van onder andere jongeren en ondernemers. Maar ook voor het verenigingsleven en welzijnsactiviteiten, alsmede voor het ondersteunen van ondernemers om te ondernemen. Dit is allemaal gedaan vanuit bestaand beleid, waar mogelijk verruiming van het bestaande beleid en waar nodig nieuw beleid. Vanuit elke pijler zijn activiteiten en maatregelen opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Met ondernemers en (regionale) partners zijn plannen gemaakt en samenwerkingen aangegaan om hen te ondersteunen en de impact van COVID-19 op hun bedrijfsvoering te verminderen. Zo zijn de hoteliers in Rijswijk verenigd in een Hotelcollectief en vanuit dat collectief zijn zij samenwerking aangegaan met cultuurpartners en retailers om te komen tot gezamenlijke arrangementen voor de bezoekers van Rijswijk. Vanuit Economie en Onderwijs is breed ingezet op de ontwikkeling van de Energy Cave en de versterking onderwijs-arbeidsmarkt. Naast de doorontwikkeling van een campus, is er ingezet op het aantrekken van partners in privaat publiek samenwerkingsverband ter versterking van het ecosysteem rondom geothermie, en de samenwerking en kennisdeling verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er vanuit Jeugd en Onderwijs extra online-activiteiten georganiseerd voor jongeren in Rijswijk met als doel in verbinding te blijven met deze doelgroep en hen een activiteitenaanbod aan te kunnen bieden passend binnen de op dat moment geldende maatregelen. Ook is er veel aandacht geweest voor de winkelcentra in Rijswijk. Waarbij hele concrete acties, zoals ondersteuning van Winweken en Kidshelden bezoek in Bogaard stadscentrum, de bierloop, het zomerfeest en Winter Wonderland in Oud-Rijswijk. Tevens is voor Oud-Rijswijk geïnvesteerd in verdere digitalisering van het winkelcentrum door middel van social media inzet. In het kader van de digitalisering is, samen met de horecaondernemers en de Koninklijke Horeca Nederland Rijswijk, de Nocto-app gelanceerd. Met deze app is het voor bezoekers makkelijk om een leuke horecagelegenheid te vinden in Rijswijk en kunnen ondernemers meer exposure genereren. Samen met twee IT-ondernemers in Rijswijk is een awarrenesprogramma ontwikkeld gericht op het creëren van meer bewustzijn van cybersecurity bij ondernemers. Het programma bestaat uit workshops en trainingen. In 2024 en 2025 willen we het resterende bedrag inzetten op, in samenwerking met de BBR, het verder verkennen van het opzetten van een Bedrijven Investeringszone Middengebied Plaspoelpolder. Vanuit de gemeente wordt een bijdrage geleverd aan de hiervoor benodigde (externe) expertise voor advies en uitvoering. Verder wordt de arrangementensamenwerking met hotels, overige horeca en leisure in Rijswijk voortgezet om zo meer bezoekers en bestedingen naar Rijswijk trekken. Ook biedt de gemeente verenigingsondersteuning voor vitale sportverenigingen.

Bestemmingsreserve Faciliteiten voor jongeren

Deze reserve is gevormd in 2021 voor het opzetten van ruime, veilige en uitdagende speel- en recreatieplekken voor jongeren. Rijswijk telt nu ruim 170 speelplekken waar kinderen met plezier buiten kunnen spelen. Voor de oudere jeugd is er op dit moment niet veel aanbod, daarom is er besloten dat voor deze groep plekken bijkomen, zoals een interactief ontmoetingspunt en een skatebaan.

Bestemmingsreserve Innovatiefonds

Het betreft hier de Kwaliteitsimpuls in het sociaal domein om knelpunten op te lossen waarin de huidige programmering niet voorziet of versnelling aan te brengen in een aantal wenselijke ambities, voortvloeiend uit de door de raad eerder vastgestelde kadernota's. Bij de instelling van de reserve innovatiefonds in 2022 zijn meerdere initiatieven beschreven, welke in de jaren 2022 t/m 2026 worden uitgevoerd. Voor 2024 heeft de raad ingestemd met de volgende bestedingen vanuit het innovatiefonds:

  • Uitvoering van de Woonzorgvisie: 110.000

  • Praktijkondersteuner Jeugd: 70.100

  • Jongeren perspectieffonds: 42.000.

  • Grip op Bewind: 20.000

Bestemmingsreserve Kwaliteit en verbinding parken Rijswijk Zuid

Deze reserve is gevormd om de parken in Rijswijk-Zuid (Wilheminapark en Elsenburgbos) met elkaar te verbinden, dit zal zorgen voor een positief effect op geluid- en luchtkwaliteit. Hierdoor neemt de invloed van de A4 op de leefklimaat af. Door ook veel groen in de straten te realiseren zal het zorgen voor een goede mix van verschillende planten en dieren, de zogenoemde biodiversiteit. In deze parken kunnen de bewoners van Rijswijk ontspannen, spelen, sporten en zwemmen.

Bestemmingsreserve Landgoederenzone fase 1

Deze reserve is gevormd voor het opknappen van wandelparken en groen in de omgeving, zodat het gebied een uitstraling krijgt waarbij de geschiedenis van Rijswijk duidelijk voelbaar is.

Bestemmingsreserve Parkeren

Deze bestemmingsreserve wordt aangewend voor parkeer – en verkeer gerelateerde uitgaven/investeringen. Op basis van de bijgestelde ramingen wordt een positief exploitatiesaldo gestort in de bestemmingsreserve en een negatief exploitatiesaldo onttrokken aan de reserve. Daarnaast worden er kapitaallasten van investeringen op het gebied van parkeren/verkeer onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserve Realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van een tunnel onder een groot deel van de Prinses Beatrixlaan. Deze tunnel zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, een gezondere omgeving om te wonen, werken en recreëren. De mutatie betreft het opstellen van een strategisch lobbyplan.

Bestemmingsreserve Revitalisering Oud Rijswijk

Deze reserve is bestemd om uitvoering te geven aan herpositionering van Oud Rijswijk met versterking en behoud van het cultuurhistorisch karakter. Vanuit de bestemmingsreserve Revitalisering Oud Rijswijk zijn concreet onder meer het opknappen van de historische waterput in het centrum  en aanpassingen in de openbare ruimte rondom het entreegebied vanaf de Kerklaan, passend bij het authentieke karakter van het gebied betaald. Samen met de ondernemers en eigenaren willen we komende periode een plan van aanpak opstellen voor de versterking van het winkelcentrum, herinrichting van de Herenstraat en het verbeteren van het historisch karakter van de gevelbeelden.

Vanuit andere reguliere budgetten geven we financiële bijdrage aan winkelcentrummanagement en -managers als verbinder tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente voor wat betreft de organisatie en uitvoering op het gebied van marketingcommunicatie, evenementen en activiteiten die van belang zijn voor een goede positionering van het centrum.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Deze reserve is ontstaan uit de een tweetal bedragen vanuit de meicirculaire 2023. Het betreft middelen t.b.v. het programma vernieuwing financiële dienstverlening. De ambities opgenomen in dit programma worden via programmatische aanpak geïmplementeerd. Er zijn diverse projecten gestart, die doorlopen in 2024. Deze middelen vanuit de meicirculaire willen we hiervoor graag inzetten in 2024. In de 2e halfjaarrapportage 2023 is aangegeven deze middelen  daarom toe te voegen aan de reserve Sociaal domein en deze in 2024 weer te onttrekken aan de reserve voor de uitvoering van het programma in 2024.

Bestemmingsreserve Woonfonds

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van het bouwen van betaalbare huurwoningen. Dit zal gerealiseerd worden met woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen. Dit is van belang voor de doorstroom van de sociale huurvoorraad, in het bijzonder de scheefwoners. De constructie van het Woonfonds garandeert de betaalbaarheid van deze woningen voor een lange tijd.