Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x 1.000

Lasten

Baten

Saldo

2024

2024

a) Lokale belastingen waarvan de besteding niet

gebonden is:

- Ozb eigenaren woningen

7.403

7.403

- Ozb eigenaren niet-woningen

6.521

6.521

- Ozb

54

-54

- Wet WOZ

232

-232

- Precariobelasting

24

24

- Retributies

2

-2

- Toeristenbelasting

310

310

b) Algemene uitkeringen:

- Uitkering uit het gemeentefonds

-279

128.470

128.749

c) Dividend:

- Dividenden

129

415

286

d) Overige algemene dekkingsmiddelen:

- Gemeente eigendommen

246

1.376

1.130

- Overig

3.281

423

-2.857

- Vennootschapsbelasting

80

-80

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

3.745

144.943

141.197

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven

50

-50

Onderuitputting kapitaallasten

-500

500

Subtotaal onvoorziene uitgaven

-450

450

Totaal

3.295

144.943

141.647