Cijfers nieuwe ontwikkelingen

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Beginstand meerjarenbegroting 2023-2026

7.559

7.619

807

807

Amendementen begrotingsraad (vnl. isolatiefonds)

-2.166

-2.166

-166

-166

Beginstand voor 1e halfjaarapportage

5.393

5.453

641

641

1e halfjaarrapportage

-7.845

-6.783

-6.536

-6.561

2e halfjaarrapportage

4.352

4.539

1.829

4.736

Totaalstand na 2e halfjaarrapportage

1.900

3.209

-4.066

-1.184

BEGROTING 2024-2027

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

75

-975

-2.100

-437

Verwerking inflatiecorrectie begroting

-587

-1.170

-1.139

-1.139

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

-50

-50

-50

-50

Invoering impuls jongerenparticipatie

-50

-50

-50

-50

Programma Openbare Orde en Veiligheid

-365

-365

-365

-365

Pandbrigade

-365

-365

-365

-365

Programma Verkeer en Vervoer

83

176

176

176

Actieplan Verkeersveiligheid

-28

-28

-28

-28

Uitvoering mobilteitsstrategie

-18

Stimuleren fietsgebruik

-75

Inwinnen van verkeersdata

-21

-21

-21

-21

Extra opbrengsten parkeervergunningen inzetten ter dekking mobiliteitsuitgaven

225

225

225

225

Programma Economie en Werken

300

300

300

300

Dividend Stedin

300

300

300

300

Programma Onderwijs

0

0

0

0

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

0

0

0

0

Programma Sociaal Domein

75

125

125

125

Pilot vrij reizen HTM voor houders Ooievaarspas voor AOW gerechtigden

-50

Herziening Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

125

125

125

125

Programma Wonen en Leven

1.405

-43

-2.043

-43

Inhuur vergunningen

-250

Dekking inhuur vergunningen uit Legesheffing

250

Ziekte en plaagbestrijding

-300

Aanpak loodverontreiniging

-70

-18

-18

-18

Onderzoek milieuzone brom- en snorfietsen

-50

Milieuonderzoeken

-25

-25

-25

-25

Hogere bijdrage Avalex en lagere opbrengst Nedvang

-1.339

-1.339

-1.339

-1.339

Opruimen van spoedeisende illegale dumpingen in de openbare ruimte

-200

-200

-200

-200

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing

1.539

1.539

1.539

1.539

Hogere bijdrage ODH

-150

Woningisolatieprogramma

2.000

-2.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

0

0

720

530

Verwerking hervormingsagenda Jeugd

720

530

Overhead

750

750

750

750

Uitwerking plan verlaging inhuur

750

750

750

750

Bedrijfsvoering

-3.286

-1.089

-662

-662

Software

-60

-80

-100

-100

Documentaire informatievoorziening

-125

-125

-125

-125

Digitaliseringsagenda

-3.101

-884

-437

-437

Mutatie afschrijvingslasten investeringsplan 2023-2026

1.750

391

88

-59

Actualisatie afschrijvingslasten LTIP

1.750

Actualisatie afschrijvingslasten IP regulier

391

88

-59

Paragraaf Financiering

0

0

0

0

WIJZIGINGEN BEGROTING 2024-2027

75

-975

-2.100

-437

TOTAAL ramingen 2024-2027 INCL. 2E HALFJAAR 2023

1.975

2.234

-6.166

-1.621