Wat willen we bereiken?

Het doel van het overzicht overhead is om de overhead bij de gemeente beter zichtbaar te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de onderverdeling naar de verschillende organisatieonderdelen is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente.

De beoogde effecten zijn:

 • Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;

 • Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV: Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten).

 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie.

 • Personeel en organisatie.

 • Inkoop.

 • Communicatie.

 • Juridische zaken.

 • Informatievoorziening en automatisering (ICT).

 • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging).

 • Documentaire informatievoorziening

 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

 • Managementondersteuning primair proces.

Voor toerekening van overhead aan grondexploitaties en investeringen heeft de commissie BBV een uitzondering gemaakt, aangezien het niet langer toerekenen een gat in de begroting zou veroorzaken.

Onderdeel

Begrote lasten 2024

Begrote baten 2024

Saldo

Materieel en kapitaallasten

13.373

401

12.972

Personeel

52.354

86

52.268

Eindtotaal apparaatskosten

65.727

487

65.240

Naar programma's en investeringen

-35.974

315

-36.289

Restant(=overhead)

29.753

802

28.951

Na toerekening van de directe lasten resteert een bedrag aan overhead van netto 28.951.065.

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de ramingen op de beleidsproducten alle tarieven te bepalen. Om deze reden dient op een andere wijze uit de begroting te blijken hoe de tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. Hierbij dient in ieder geval vermeld te worden welke overhead- en andere kosten, niet geraamd onder het beleidsproduct (lees: extracomptabel), toegerekend worden.