Bijlage 2. Geprognosticeerde balans

Bedragen * 1000

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

jaarrek 2022

raming

raming

raming

raming

raming

ACTIVA

Immateriële vaste activa

568

534

501

467

433

400

Materiële vaste activa

222.595

247.532

268.263

303.718

289.124

283.204

Financiële vaste activa

15.458

15.333

15.233

15.131

15.027

14.943

Totaal vaste activa

238.621

263.399

283.996

319.316

304.584

298.547

Voorraden (bouwgrondexploitaties)

88.855

79.994

58.699

53.337

48.896

38.545

Vorderingen < 1 jaar

44.738

29.060

18.598

22.598

26.598

30.598

Rijk's schatkist

-

-

-

-

-

4.920

Liquide middelen

1.297

-

-

-

-

-

Overlopende activa

5.886

4.886

3.886

4.886

4.886

4.886

Totaal vlottende activa

140.777

113.940

81.184

80.821

80.380

78.950

TOTAAL ACTIVA

379.398

377.340

365.180

400.137

384.964

377.496

PASSIVA

Algemene reserve

20.468

6.745

8.721

10.956

4.790

3.170

Bestemmingsreserves

67.851

67.582

64.161

63.605

65.281

65.490

Totaal eigen vermogen

88.319

74.327

72.882

74.561

70.071

68.660

Voorzieningen

11.185

13.648

15.101

16.555

18.009

19.462

Vaste schulden > 1 jaar

219.880

220.350

213.820

207.290

200.760

194.230

Idem, optioneel 25 miljoen

-

25.000

10.000

-

-

Totaal vaste schulden > 1 jaar

219.880

220.350

238.820

217.290

200.760

194.230

Totaal vaste passiva

319.384

308.325

326.803

308.406

288.839

282.352

Kasgeldleningen

-

20.000

-

-

-

Overige schulden

28.064

23.055

16.103

46.114

47.117

46.064

Netto vlottende schulden

28.064

43.055

16.103

46.114

47.117

46.064

Overlopende passiva

31.950

25.960

22.274

45.617

49.008

49.081

Totaal vlottende passiva

60.014

69.015

38.377

91.731

96.125

95.145

TOTAAL PASSIVA

379.398

377.340

365.180

400.137

384.964

377.497

Bijlage 2. Geprognosticeerde balans

In bijlage 2 van deze paragraaf is de geprognosticeerde balans opgenomen. Deze staat geeft het verloop van de investeringen over de begrotingsperiode 2024-2027 én in hoeverre deze investeringen zijn gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen.