Inleiding

Gemeentelijk grondbeleid richt zich op de grondmarkt in brede zin. Het omvat onderwerpen als grondverwerving, gronduitgifte, huurovereenkomsten, voorkeursrecht, onteigening, vestiging van zakelijke rechten, inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouw- en woonrijp maken, grondprijsbeleid en vormen van publiek-private-samenwerking (PPS). Met de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid kan de gemeente sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen.

Om te komen tot een goede verhouding tussen wonen, werken en recreëren is sturing nodig. Het grondbeleid is daarom ondersteunend aan andere beleidsterreinen, waaronder het ruimtelijke beleid en bij de uitwerking van ruimtelijke plannen. Rijswijk richt zich de komende jaren op een omvangrijk, te ontwikkelen bouwprogramma. Dit doen we met zgn. ‘faciliterend grondbeleid’. Bij dit beleid stellen wij de kaders voor de ontwikkeling vast, maar zijn derden (zoals ontwikkelaars of woningcorporaties) verantwoordelijk voor de realisatie.

Nu de uitvoering van Rijswijk Buiten vordert , groeit de behoefte om risicodragend te sturen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De mogelijkheid om actief grondbeleid te voeren zal daarom worden verkend. Dit met het doel om plannen en visies integraal te kunnen realiseren. Of om strategische aankopen te doen voor het behoud of het versterken van het welzijn, die bepalend zijn voor de identiteit van de stad. Ook om de werkgelegenheid een impuls kunnen geven.