Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

 • Gemeentelijke gronduitgifte

In het geval van gemeentelijke gronduitgifte van bouwrijpe grond wordt als basis de grondprijzenbrief toegepast. Hierin wordt aangegeven hoe de gemeentelijke grondprijzen tot stand komen. Deze schrijft de verkoopprijzen van grond voor die marktconform moeten zijn. In bepaalde gevallen is het wenselijk een taxatie te doen. Ter indicatie zijn voor projectmatig uit te geven gronden, grondquotes per type woning en prijsklasse opgenomen. Voor gronden voor vrije kavels, bedrijven, kantoren en (commerciële) voorzieningen zijn indicatieve prijzen per m2 opgenomen. In 2023 wordt de grondprijzenbrief geactualiseerd en vanaf dat moment van toepassing tot het moment de dat er een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld.

Na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2024 bekijken we of en zo ja hoe, Grondbeleid herijkt moet worden. We verwachten dat een jaar na inwerking- treden van de Omgevingswet voldoende ervaringen zijn opgedaan om tot een herijking te komen.

 • Gemeentelijk kostenverhaal

Zoals genoemd in de nota Grondbeleid gaan we uit van ‘faciliterend grondbeleid’. Dit betekent dat ruimtelijke initiatieven voor rekening en risico van een private zijn. De kosten van gemeentelijke inzet en externe advisering voor het faciliteren van die ontwikkeling worden door een anterieure overeenkomst of exploitatieplan (na 1 januari 2024 via het Omgevingsplan) verhaald of zijn verrekend in de grondprijs bij de verkoop van gemeentelijke grond.

In exploitatie genomen gronden

 • Eikelenburgh

De gemeente heeft met de ontwikkelende partij een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van deze locatie. Eind 2016 heeft het college van B&W ingestemd met een aangepaste voortgang van de samenwerkingsovereenkomst Eikelenburg d.d. 15 december 2009. Het grootste deel van de locatie is inmiddels verkocht. Slechts fase 9 van de ontwikkeling resteert. Begin 2023 is voor fase 9 de noodzakelijke aanpassing van het ruimtelijk kader afgerond en is de verkoop en bouw van fase 9 gestart. Fase 9 omvat 24 woningen met NHG-garantie en 12 vrijesectorwoningen. Het aangepaste ruimtelijk kader heeft een positief effect op de grondexploitatie. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 zal worden beoordeeld of op basis van BBV regelgeving een tussentijdse winstneming mogelijk is dan wel verplicht is. De verwachting is dat eind 2025 de bouw van de woningen is voltooid en het openbaar gebied volledig is aangelegd.

 • Molenhof

In 2023 wordt na verwachting nog de grondexploitatie Molenhof geopend. Deze grondexploitatie voorziet in financiële zin de ontwikkeling van een extra woonwagenstandplaats op woonwagencentrum Molenhof. De gemeente zorgt voor de aanpassing van het ruimtelijk kader, maakt de gronden bouw- en woonrijp en doet de gronduitgifte. Eind 2024 kan deze grondexploitatie naar verwachting budgetneutraal weer worden afgesloten.

Strategische gronden

Zolang gronden zich nog niet kwalificeren als bouwgrond in exploitaties, staan deze op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) als ‘strategische gronden’.

 • TH-locatie

In 2016 is het terrein geschikt gemaakt voor de bouw van een asielzoekerscentrum (AZC), schoolgebouw en woonunits. De verhuur aan het COA is op 30 november 2022 geëindigd. De oppervlakte van het terrein bedraagt circa 26.000 m2. De insteek was na oplevering van het perceel door het COA het perceel de komende jaren grotendeels ter beschikking te stellen aan Rijkswaterstaat (RWS) als werkterrein voor de verbreding van de A4. Met RWS zijn voor een periode van 4 jaar hierover afspraken gemaakt. De planvorming bij RWS is door de stikstofproblematiek echter wel vertraagd. De verwachting is nu dat RWS het terrein pas na 2025 in gebruik wenst te nemen. Inmiddels is het terrein, Hof van Elsenburg genaamd, met een deel van de daarop aanwezige opstallen in gebruik genomen voor de tijdelijke huisvesting van specifieke kwetsbare doelgroepen.

 • LGZ locatie De Opperd

Het bestemmingsplan Landgoederenzone (LGZ) maakt woningbouw mogelijk op de locatie van De Opperd. De inzichten over passende bebouwing in de Landgoederenzone zijn echter gewijzigd. De gewijzigde inzichten omvatten de wens om de Landgoederenzone niet te bebouwen en juist te investeren in de recreatieve betekenis voor de stad en het versterken van de natuur- en landschapswaarden. Het voornemen de woningbouw te laten vervallen op deze locatie zal in 2024 door wijziging van het omgevingsplan geregeld moeten worden.

 • Het oude Raadhuis (Hofrust)

Het voornemen is om het oude Raadhuis, na voorbereidingen in 2023, eind 2023/begin 2024 daadwerkelijk in de verkoop te brengen. Daartoe zal eerst nog besluitvorming over de verkoopvoorwaarden voor het onroerend goed moeten plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is wel dat het park Hofrust in ieder geval voor het publiek toegankelijk blijft.

 • LGZ locatie De Voorde

Het bestemmingsplan Landgoederenzone (LGZ) maakt een ontwikkeling in de directe omgeving en op de locatie De Voorde mogelijk. Gelet op het historisch karakter van landhuis De Voorde, tevens rijksmonument, is een zorgvuldige (her)ontwikkeling nodig. Na een periode van onzekerheid door het afhaken van eerdere initiatiefnemers, is het verkoop- en ontwikkelproces opnieuw opgestart. De bedoeling is dat De Voorde een stevige cultuurhistorische uitstraling krijgt waarin de natuurwaarde van de Landgoederenzone wordt versterkt.

De verkoopprocedure wordt voorbereid en zal via een openbare inschrijving plaatsvinden. De verwachting is dat de verkoop eind 2023/begin 2024 zal starten. Uitgangspunt is dat de opbrengst uit deze ontwikkeling de aanwezige boekwaarde zal goedmaken.

 • De (oude) Brandweerkazerne

Deze locatie kan op een later, passend moment ontwikkeld worden gelijktijdig met de herontwikkeling van de naastgelegen gronden. Momenteel loopt een studie naar strategische gemeentelijke locaties en maatschappelijke c.q. woon (zorg) opgaven, waar deze locatie onderdeel van is.

 • Woningen

De gemeente heeft 11 woningen in haar bezit. Deze woningen worden, wanneer de huur eindigt, verkocht tenzij de woning een strategisch belang heeft voor de gemeente. Veelal zal dit laatste niet het geval zijn.

 • Trias

Door verhuizing is de Trias-locatie aan de Cor Ruysstraat vrijgekomen voor herontwikkeling. Voor deze locatie wordt herontwikkeling tot een woon-zorg hof onderzocht, in samenwerking met één van de lokale corporaties.

 • Marimbahal, Van Zweedenzaal

Door de bouw van sportcomplex De Altis zijn de sportvoorzieningen Marimbahal en Van Zweedenzaal niet meer direct nodig. Momenteel wordt gekeken naar een mogelijke (andere) invulling van genoemde locaties. Voor de locatie Marimbahal (en omgeving) wordt daarvoor in opdracht van de raad in 2023 een scenariostudie voorgelegd, waarbij behoud van de sportfunctie uitgangspunt is.