Wat willen we bereiken?

Visie

In samenwerking met marktpartijen op het gebied van woningbouw, bedrijfs- en kantoorgebouwen, maatschappelijke voorzieningen c.a. willen we komen tot een aantrekkelijke en duurzame ontwikkeling. Hiermee kunnen (toekomstige) bewoners en gebruikers plezierig wonen, werken en/of recreëren.

Doelstellingen

  • Inzicht geven in de verschillende vormen van grondbeleid die openstaan voor de gemeente;

  • Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik door het faciliteren en zoveel mogelijk sturing te geven aan bestuurlijk en maatschappelijk gedragen ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en projecten;

  • Het op bestuurlijk verantwoorde wijze inzetten van het gemeentelijk grondbeleid locaties die strategisch van belang zijn voor de uitwerking van het ruimtelijke beleid;

  • Het beheersbaar en inzichtelijk maken van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen;

  • Het waarborgen van het gemeentelijk kostenverhaal conform de uitgangspunten van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) / per 1 januari 2024 de Omgevingswet (Ow) en streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten voor gemeente en grondeigenaren.