Wat willen we bereiken?

Visie

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (openbare ruimte, gebouwen) komt in meerdere programma’s van deze begroting terug. Het vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en het is bovendien maatschappelijk gezien van groot belang. Om deze redenen wordt het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in een aparte, verplichte paragraaf in de begroting opgenomen.

'Samen werken aan de stad'

De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte. We zorgen dat de openbare ruimte op orde is en aansluit bij het hedendaagse gebruik en de identiteit van onze stad. Dit doen we niet alleen, maar samen met Rijswijk. Bewoners zijn niet alleen belangrijke ogen en oren voor het dagelijks beheer. We vragen hen ook om actief bij te dragen en mee te denken over passende lange termijn oplossingen. Met elkaar hebben we bepaald wat de basis is en hebben we het minimale kwaliteitsniveau op onze kapitaalgoederen vastgelegd in een integraal beheerplan. Dit overkoepelend beheerplan vormt de leidraad voor onze inzet de komende jaren en zorgt ervoor dat de basis op orde blijft. We werken belangrijke ontwikkelingen die veel raakvlakken hebben met en/of invloed hebben op het beheer en onderhoud, verder uit. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie.

Doelstellingen

De openbare ruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitsniveaus en wettelijke zorgplicht. Dat wil zeggen: geen kapitaalvernietiging en het is schoon, heel en veilig en het onderhoudsniveau is gemiddeld B kwaliteit. We inspecteren regelmatig onze kapitaalgoederen en grijpen tijdig in om kapitaalvernietiging te voorkomen. Er wordt gewerkt met actuele beheerplannen, meerjarenonderhoudsplannen en een adequaat dekkingsplan voor zowel de onderdelen in het integraal beheerplan openbare ruimte als voor al het vastgoed.

We willen bewoners actief betrekken bij het beheer en onderhoud van de stad. Door samen aan de slag te gaan, willen we niet alleen een openbare ruimte creëren die beter aansluit op het gebruik, maar ook meer betrokkenheid en waardering realiseren. Samen maken we de stad beter.

Rijswijk is een groene stad. Conform ons groenbeheerplan gaan we de komende jaren investeren in het openbaar groen om dit beeld te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit willen we samen met bewoners, gebruikers, partners en bedrijven gaan invullen.

We willen innovatieve technieken in gebouwen-, infra- en groenbeheer gaan toepassen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie en verduurzaming van Rijswijk. Dit aspect nemen we ook mee in de selectie van onze aannemers en toeleveranciers.

Wij gaan gebouwen zoveel als mogelijk multifunctioneel inzetten en proberen hiermee de functies te versterken. Hiermee gaan wij kosten besparen en meer interactie stimuleren tussen maatschappelijke partners.

Jaarlijks wordt fors geïnvesteerd in de openbare ruimte. We willen meer laten zien wat we doen, waarom we het zo doen en wat het betekent voor de stad. We gaan de komende jaren de werkzaamheden meer zichtbaar maken.

Indicatoren

Indicator

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

2024

2025

2026

2027

1. Aantal meldingen over de openbare ruimte

9.469

9.000

9.000

8.750

8.500

8.250

2.Voldoen aan vastgesteld kwaliteitsniveau

niveau B

niveau B

niveau B

niveau B

niveau B

niveau B

3. bezettingspercentage maatschappelijk vastgoed

Circa 80%

90%

95%

95%

95%

95%

Areaalgegevens

Het openbare gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten met uiteenlopende functies. Vanwege ontwikkeling, uitbreidings- en ontwikkellocaties en aanpassingen in het openbaar gebied zijn de areaalgegevens aan verandering onderhevig. Enkele kengetallen:

Groen, Water en Recreatie

Gazon en Gras

circa

194 ha.

Beplanting

circa

111 ha.

Bomen

circa

30.066 stuks

Water

circa

63 km

Voorzieningen voor kinderen en jeugd

Speeltoestellen

circa

689 stuks

Wegen, civiele kunstwerkenen verkeer

Verkeerregelinstallatie

circa

45 stuks

Doorgaande wegen en pleinen

circa

109 ha.

Fiets- en recreatieve paden

circa

121 km2

Bruggen, tunnels en viaducten

circa

310 stuks

Lichtmasten (incl. armaturen)

circa

9.600 stuks

Volksgezondheid en milieu

Afvalbakken

circa

970 stuks

ONdergrondse verzamelcontainers

circa

800 stuks

Bovengrondse verzamelcontainers

circa

320 stuks

Riolering en hemelwaterafvoer

circa

231 km

De vastgoedportefeuille welke de gemeente beheert, omvat verschillende objecten met uiteenlopende functies:

Brede Schoollocaties in eigendom bij de gemeente Rijswijk

4

Cultuurlocaties

2

Sportlocaties (geen onderdeel van brede school)

5

Welzijnslocaties/wijkwelzijnswerk

3

Welzijnslocaties/kinderopvang

5

Ateliers (gebouwen)

2

Woningen

12

Winkelpanden

5

Fietsenstallingen

2

Kinderboerderijen

2

Overige gebouwen

14