Wat willen we bereiken

Visie op de paragraaf

De transformatie van het glastuinbouwgebied in RijswijkBuiten in een unieke en duurzame woonlocatie, met daarbij voldoende voorzieningen op het gebied van detailhandel, onderwijs, welzijn, bedrijventerreinen en werklocaties.

De gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten vindt zijn grondslag in het in 2009 door de raad vastgestelde Masterplan Rijswijk-Zuid. Dit masterplan is in 2013 en 2014, vijf jaar na vaststelling van het masterplan in overleg met de gemeenteraad geëvalueerd en op onderdelen in beoogd beleid aangepast en geactualiseerd. Inmiddels zijn 2 fases van deze gebiedsontwikkeling in uitvoering, waarbij deelgebied Sion nagenoeg is afgerond en deelgebied Parkrijk volop in de realisatiefase verkeert. In 2021 is bestuurlijk verder richting gegeven aan de beoogde invulling van het gebied Pasgeld (3e fase van de gebiedsontwikkeling) en is de hoofdplanstructuur vastgesteld en besloten dat er in Pasgeld-West maximaal 1.000 woningen ontwikkeld en gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige en financiële uitwerking van Pasgeld-West en het daarvoor beoogde woningbouwprogramma zijn verwerkt in de in maart 2023 vastgestelde elfde herziening van de grondexploitatie Sion - ’t Haantje. Hierin zijn ook de effecten van de huidige macro-economische en financiële situatie verwerkt welke hebben geresulteerd in een oplopend verlies. Eind 2023 worden verliesbeperkende maatregelen in beeld gebracht. Deze worden verwerkt in de begin 2024 vast te stellen twaalfde herziening van de grondexploitatie.

Doelstellingen

 1. Volkshuisvesting, realisatie van ongeveer 4.000 woningen binnen een programma dat aansluit op de woonvisie, meest actuele inzichten en beoogde invulling van het gebied Pasgeld als geheel;

 2. Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing van maatschappelijke voorzieningen, waaronder drie basisscholen, een gezondheidscentrum en bijzondere woonvormen/doelgroepen;

 3. Realisatie en uitgifte bouwgrond voor ongeveer 10 ha bvo voor bedrijven, overwegend midden- en kleinbedrijf;

 4. Duurzaamheid, een optimale leefomgeving waarbij de milieubelasting, de mobiliteit en het energieverbruik minimaal en onderscheidend zijn;

 5. Groenstedelijk woonmilieu, grondgebonden woningen, afgewisseld met appartementen in een parkachtige omgeving;

 6. Aandacht voor cultuurhistorische waarden en sociale cohesie in de wijk;

 7. Een op eindwaarde sluitende grondexploitatie.

De doelstellingen zijn bij de vaststelling van de elfde herziening (2023) van de grondexploitatie herbevestigd.

Indicatoren

Indicator Sion, Parkrijk ('t Haantje) Pasgeld-West en -Oost

Realsatie 2023

Streefwaarde 2024

2025

2026

2027

2028

Woningen1

2.407

164

164

165

166

165

EPC (BENG/ENG)2

0

0

0

0

0

0

Sociale huur3

197

4

6

10

10

10

Scholen

2

0

1

0

0

0

Overige voorzieningen4

3

1

0

0

0

0

Uitgifte bedrijventerrein in m2 BVO

43.108

8.436

5.113

5.113

5.113

5.113

 1. Planning van de verkoop van bouwkavels voor woningen.
 2. De EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. Wettelijk is inmiddels vastgelegd dat nieuwbouwwoningen gasloos worden gebouwd en is de EPC-norm vervangen door een nieuw normenstelsel, dat meer Europees aansluit met BENG (Bijna Energie Neutraal en Gasloos) en ENG (Energie Neutraal en Gasloos). De EPC-waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo'n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van EPC 0,6. Vanaf 2015 is de norm EPC 0,4. Vanaf 2020 is de norm BENG (= EPC circa 0.2), de norm ENG is gepland om enige jaren daarna in te voeren.
 3. Met betrekking tot de fasering en de aantallen sociale huurwoningen vindt nog overleg plaats met de woningcorporaties.
 4. In Sion zijn 2 kinderdagverblijven en een huisartsenpost gevestigd. In 2023 zal er een nieuwe huisartsenpost in Parkrijk gerealiseerd worden.