Beleid subsidieverstrekking

Subsidieverstrekking is één van de instrumenten die een gemeente tot haar beschikking heeft om maatschappelijke en beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente Rijswijk kent verschillende wettelijke grondslagen en beleidskaders die te verstrekken subsidies mogelijk maken.

Voor de bestuursperiode 2024-2027 bestaat het subsidieproces van Rijswijk uit een door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde Subsidieverordening Rijswijk (ASV) en een vastgesteld Beleidskader Subsidies.

De Algemene wet Bestuursrecht (Awb) schrijft in artikel 4:23, lid 1 voor dat: Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

De ASV beschrijft het proces van subsidie aanvraag en verstrekking. Daarnaast zijn er diverse nadere regelingen en beleidsnota’s van kracht waarin is vastgelegd welke taken en beleidsdoelen de gemeente Rijswijk nastreeft. De manier waarop de gemeente de ASV in relatie tot diverse beleidsdoelstelling toepast, is vastgelegd in het Beleidskader Subsidies. Het Beleidskader Subsidies beschrijft op basis van welke toetsingscriteria subsidies worden ingezet en getoetst. De toetsingscriteria zijn: maatschappelijk effect, vraaggericht werken, social return (participatie), duurzaamheid, inclusie, cofinanciering, samenwerking en innovatie.

De activiteiten die bijdragen aan de onderstaande vastgestelde gemeentelijke doelstellingen behorende bij de programmabegroting, kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

  1. Algemeen Bestuur en Organisatie

  2. Onderwijs

  3. Sport, Cultuur en Recreatie

  4. Sociaal Domein

  5. Wonen en Leven

Specifiek subsidieplafond

Bij een vastgesteld subsidieplafond kan er beperkt subsidie verstrekt worden met een maximum van het vastgestelde bedrag. Wanneer het subsidieplafond bereikt is kunnen er geen subsidies meer beschikt worden en kunnen er voor de betreffende subsidieactiviteiten geen subsidies meer worden verleend. Voor 2024 zijn er een tweetal subsidieplafonds vastgesteld.

De vastgestelde subsidieplafonds zijn:

Beleidsproduct

Subsidie

Subsidieplafond

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Evenementensubsidie stadsbrede evenementen

350.000

64030 Lokaal onderwijsbeleid

Taalplannen basisscholen

155.060

Beleidskader subsidies | Gemeente Rijswijk

Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 (overheid.nl)

Subsidieregister