Inkomende subsidies

Rijswijk wil optimaal gebruik maken van het benutten van externe financieringsmogelijkheden, de zogenaamde derde geldstromen. Het gaat hierbij om inkomende subsidiemogelijkheden voor onder andere sociale taken, sport, kunst en cultuur, energietransitie, leren en ontwikkelen, en veiligheid/ondermijning. Rijswijk zet met haar coalitieakkoord in op de ambitie voor een gezonde groei van de stad. Het optimaliseren van het subsidieverwervings- en verantwoordingsproces past in het programma Groeien met de stad.

Het verwerven van derde geldstromen wordt hierin genoemd als middel om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstelling 'Rijswijk werkt actief aan de (co-) financiering van opgaven op basis van derde geldstromen vanuit medeoverheden en private financieringsbronnen' en 'De ambtelijke organisatie richt zich actief op het werven van derde geldstromen die bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen'.

Door het bureau Vindsubsidies is een rapport opgeleverd met hierin organisatorische aanbevelingen. Daarbij is een subsidiescan uitgevoerd van de voor de gemeente kansrijke subsidiemogelijkheden. Voor de verdere implementatie worden de volgende stappen gezet:

  • het opstellen van de governance en een procesbeschrijving van het subsidieverwervings-, monitoring en verantwoordingsproces;

  • het verhogen van de bewustwording door medewerkers toegang te geven tot een subsidies-database;

  • het implementeren van een centraal subsidievolgsysteem voor monitoring en verantwoording van aangevraagde subsidies.

Met deze stappen wordt het gehele subsidiesverwervingsproces stevig in de organisatie geborgd.

De rijksoverheid stimuleert oplossingen middels het verstrekken van subsidies. De financiering van de aanpak door fondsenvorming gaat onder meer ten laste van het Gemeentefonds. Zo is ten behoeve van de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds respectievelijk 1 miljard en 600 miljoen aan het Gemeentefonds onttrokken. Daarmee is de Algemene Uitkering lager en kunnen gemeenten vervolgens een specifiek beroep doen op deze middelen. Rijswijk beschikt over kansrijke projecten en ontwikkelingen, zoals de Woningbouwimpuls, Regeling huisvesting aandachtsgroepen, gebiedsontwikkelingen en FlexWonen waarvoor rijkssubsidies verkregen of aangevraagd zijn.