Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Algemeen Bestuur en Organisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0010 Bestuursorganen

Lasten

1.292

1.758

1.855

1.855

1.855

1.855

0010 Bestuursorganen

Baten

163

Saldo

-1.129

-1.758

-1.855

-1.855

-1.855

-1.855

0011 Bestuurlijke samenwerking

Lasten

450

427

502

522

529

538

0011 Bestuurlijke samenwerking

Baten

Saldo

-450

-427

-502

-522

-529

-538

0030 Burgerzaken

Lasten

1.330

1.387

2.709

2.704

2.704

2.704

0030 Burgerzaken

Baten

903

746

1.290

1.316

1.316

1.316

Saldo

-427

-641

-1.419

-1.388

-1.388

-1.388

0031 Verkiezingen / referenda

Lasten

208

474

277

35

277

277

0031 Verkiezingen / referenda

Baten

Saldo

-208

-474

-277

-35

-277

-277

0032 Publieke dienstverlening

Lasten

2.178

3.578

2.196

1.969

1.778

1.779

0032 Publieke dienstverlening

Baten

2

3

2

2

2

2

Saldo

-2.176

-3.575

-2.194

-1.967

-1.776

-1.776

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Lasten

777

965

848

848

848

848

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Baten

Saldo

-777

-965

-848

-848

-848

-848

5801 Mediabeleid

Lasten

43

46

50

50

50

50

5801 Mediabeleid

Baten

Saldo

-43

-46

-50

-50

-50

-50

Totaal Lasten

6.279

8.636

8.437

7.983

8.041

8.051

Totaal Baten

1.067

749

1.292

1.318

1.318

1.318

Saldo Algemeen Bestuur en Organisatie

-5.212

-7.887

-7.144

-6.665

-6.723

-6.732

Toelichting op de afwijkingen

0010 Bestuursorganen                               

Lasten nadeel 170.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In de tweede halfjaarrapportage 2023 is melding gemaakt van een nabetaling aan raadsleden in verband met een vergoeding ten behoeve van het treffen van voorzieningen met betrekking tot   arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het verschil van 170.000 heeft betrekking op de eenmalige nabetaling van deze vergoeding over voorgaande jaren.

0030 Burgerzaken

Lasten nadeel 107.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.

Baten voordeel 289.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.

0031 Verkiezingen / referenda

Lasten voordeel 229.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Door de val van het kabinet worden er in november 2023 Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Deze Tweede Kamerverkiezingen komen boven op de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen van maart 2023.

In 2024 staan vooralsnog alleen de Europese Parlementsverkiezingen op de agenda. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie      

Lasten voordeel 145.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In de tweede halfjaarrapportage 2023 is melding gemaakt van incidentele extra lasten voor het jaar 2023 in verband met meerwerk van de accountant (80.000) en forumvergaderingen in wijkcentrum Stervoorde (65.000).