Wat gaan we daarvoor doen?

De uitvoering van ons beleid vindt plaats aan de hand van de vier thema’s benoemd in de ‘Economische Visie Rijswijk Onderneemt’

Sterk profiel

Enerzijds blijven we inzetten op de diversiteit van het huidige profiel van de Rijswijkse economie. We koesteren de aanwezige ondernemers en bedrijvigheid. Daarnaast zetten we in op de sectoren waar energie, techniek en innovatie centraal staan. Deze combinatie sluit goed aan bij de lokale profilering en de regionale ambities. Verder zijn de ligging en bereikbaarheid van Rijswijk nog steeds belangrijke kernwaardes die de stad aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich hier te vestigen of gevestigd te blijven. Deze kwaliteit willen we uiteraard behouden. Dit alles met als doel het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat en het laten meegroeien van de werkgelegenheid met het aantal woningen en inwoners.

Om dit te realiseren zetten we in 2024 in op:

 • Het (strategisch) en (pro)actieve accountmanagement.

 • Sterkere en meer gerichte positionering van de verschillende economische kerngebieden.

 • Het aantrekken van praktische werkgelegenheid/bedrijvigheid dat aansluit op het werknemersprofiel en opleidingsniveau van de Rijswijkse en regionale inwoners (dit in samenwerking met het werkgeverservicepunt (WSP)).

 • Het inzetten van ondernemers als ambassadeurs voor Rijswijk.

 • Het samen met ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen opleiden van (vak)mensen binnen de sectoren energie, techniek en innovatie.

Sterke netwerken

De opgaven waar we voor staan kunnen en willen we niet alleen realiseren. Het hebben van een breed, sterk lokaal en regionaal netwerk is van groot belang. Zowel lokaal als in de regio intensiveren we onze samenwerkingen. Dit met als doel het creëren van sterke netwerken op diverse niveaus (lokaal en regionaal), binnen diverse thema’s en tussen diverse partners zoals ondernemers, overheden en onderwijs/kennisinstellingen.

Om dit te realiseren zetten we in 2024 in op:

 • Continuering van de goede en nauwe samenwerking met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en winkeliersverenigingen. We blijven inzetten op het versterken van de kerngebieden en de onderlinge organisatiegraad van ondernemers.

 • Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen hoteleigenaren en cultuur, horeca en retail in samenwerking met de stichting Hoteloverleg Rijswijk. Via deze samenwerking promoten we verschillende arrangementen en profileren we Rijswijk met als doel meer bezoekers en bestedingen aan te trekken.

 • Verdere versterking van de samenwerking tussen bedrijven met onderwijs en arbeidsmarkt.

 • De campusontwikkeling en doorontwikkeling van de Energy Cave op Kesslerpark, waarbij samen met de diverse partners wordt ingezet op de thema’s energietransitie en techniek.

 • Continuering van de samenwerking met Werkwaardig om (Rijswijkse) inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk.

 • De huidige goede samenwerking in Oud Rijswijk tussen ondernemers verder intensiveren. Dit middels een verkenning van de oprichting van ook een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor eigenaren aanvullend op de reeds aanwezige gebruikers BIZ.

 • Het in regionaal verband oppakken van de opgave gericht op behoudt van ruimte voor bedrijvigheid. Zowel samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), maar ook als partner van het Businesspark Haaglanden (BPH) en vanuit de gemeenschappelijke regeling Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP), werken we met de regio(gemeenten) aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van de Haagse regio en omstreken. BPH kan op deze schaal slagvaardig en meer uitvoeringsgericht te werk gaan en staat met het frontoffice, bestaande uit accountmanagers van de deelnemende gemeenten, dichtbij de vragen uit de markt.

 • Continuering van onze intensieve samenwerking met gemeenten Den Haag en Delft via Yes!Delft en The Hague Tech.

 • Het aantrekken en behouden van (internationale) bedrijvigheid en werkgelegenheid in samenwerking met Innovation Quarter (IQ) en The Hague & Partners. Als partners leveren zij ook een belangrijke bijdrage in het versterken van het economische profiel van Rijswijk.

Sterke structuur

Rijswijk heeft een ideale ligging in Zuid-Holland voor aardwarmte en heeft de ruimte voor bedrijven om zich te kunnen vestigen en ontwikkelen. Het Rijswijk Centre for Sustainable Geo energy (RCSG) en de daaruit ontstane netwerklocatie de Energy Cave, vormen de bakermat voor internationaal onderzoek naar de brede toepassing van geothermie. Met het centrum wordt nieuwe bedrijvigheid en kennis aangetrokken en het regionale ecosysteem rondom energie/geothermie versterkt. Regionaal gezien kan Rijswijk daarmee de plek worden waar de energietransitie als breed vraagstuk tot concrete oplossingen en een diversiteit aan netwerken leidt.

Samen met ons netwerk gaan we aan de slag om bedrijven die binnen deze netwerken passen aan ons te laten verbinden. Dit met als doel het realiseren van een onderscheidend werkklimaat dat wordt gekenmerkt door de thema’s innovatie, techniek en energie en een aantrekkingskracht heeft op bedrijvigheid vanuit bestaand MKB, scale-ups en andere spin-offs.

Om dit te realiseren zetten we in 2024 in op:

 • Verdere doorontwikkeling van de Energy Cave, mede door de cofinanciering van de MRDH voor de campusontwikkeling. Hiervoor geldt als disclaimer een schriftelijke garantie dat een onderwijsinstelling (MBO of HBO) structureel, als onderdeel van de Energy Cave, aanwezig is. Uiteraard wordt in samenwerking met de partners ingezet op het behalen van deze gestelde voorwaarde.

 • Het bewust maken van ondernemers en vastgoedeigenaren dat zij zelf ook aan de slag moeten met deze opgave. Denk aan het verduurzamen van het vastgoed maar ook totale bedrijfsvoering (bijv. elektrisch wagenpark). Dit vraagt om het beschikbaar stellen van de juiste informatie. Deels is dit ontsloten via het Regionaal Energie Loket (REL). Vanuit het accountmanagement zetten wij in 2024 hier verder op in  om de bewustwording te vergroten. Verder blijven we de duurzaamheidscan aanbieden aan ondernemers.

 • Het verkennen van de mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen van energie of onderling delen van (zonne)-energie door ondernemers. Ook worden de kansen voor een energiehub verder onderzocht.

Op deze wijze wordt actief ingezet om ondernemers een actieve bijdrage te laten leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het bieden van ruimte aan bedrijven die bijdragen aan het uitvoeren en realiseren van de energietransitie en nieuwe innovaties toepassen. Met de ontwikkeling van het RCSG, de Energy Cave en onderzoek naar een energiehub laten we ondernemers en bedrijven zien dat Rijswijk voorop wil lopen op deze wereldwijde opgaven. Hierdoor willen wij voor hen aantrekkelijk worden om zich in de stad te vestigen, mede gelet op onze centrale ligging in de regio.

Sterke economische kerngebieden

In lijn met de strategie toekomstbestendige werklocaties maken we onze bedrijfslocaties meer toekomstbestendig en geven we ze een nieuwe economische impuls. Dit doen we uiteraard samen met de ondernemersverenigingen en zittende bedrijven van de verschillende locaties. Maar ook met de regiogemeenten in MRDH-verband, door te sturen op de voorraad van kantoren en voldoende passend aanbod van het oppervlakte aan bedrijventerreinen. Het doel hierbij is het realiseren van vitale terreinen die aansluiten bij de wensen en behoeften van ondernemers en een regionaal marktevenwicht in vraag en aanbod. Dit betekent dat er voldoende vestigings- en uitbreidingsruimte moet worden geboden om te kunnen ondernemen in een aantrekkelijke en levendige omgeving en waar nodig, zonder belemmering van andere functies.

Inspelend op veranderende ontwikkelingen binnen de retail en horeca is er nieuw retail- en horecabeleid vastgesteld. Voor de leefbaarheid in Rijswijk is het belangrijk dat het toekomstige aanbod aan retail en horeca goed afgestemd blijft op het toenemende aantal inwoners, hun behoeftes en op nieuwe trends. Door ook meer ruimte te bieden voor horeca, leisure, zorg, maatschappelijke functies, (ambacht)diensten en wonen, realiseren we compactere multifunctionele centra die bijdragen aan een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Voor zowel de werklocaties als de centrumlocaties zijn bereikbaarheid, toegankelijkheid, arbeidsmarkt, gezondheid, duurzaamheid, circulariteit en energietransitie hierbij belangrijke aandachtspunten, aansluitend bij de ambities en prioriteiten vanuit het coalitieakkoord ‘Gezonde groei, Rijswijkse koers 2022 -2026’.

Om dit te realiseren zetten we in 2024 in op:

 • Verdere ontwikkeling van Plaspoelpolder:

  • Ontwikkeling van de deelgebieden Kessler Park e.o. en Havenkwartier naar gemengde werk- en woongebieden met aandacht behoud van ruimte voor die economische functies passend binnen een woonomgeving.

  • Behoud van een hogere milieucategorie in het middengebied waarmee dit deelgebied exclusief behouden blijft voor werken.

  • Vanuit de investeringsagenda IPP wordt  ingezet op de herontwikkeling van verouderd bedrijfsmatig vastgoed in het middengebied. Het verwerven van eigendom door het IPP is hier onderdeel van om actief aan de slag te kunnen gaan.

  • Onder aanvoering van de BBR wordt een plan uitgewerkt om te komen tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Middengebied met als doel het versterken van de organisatiegraad. Veiligheid is hierbij een belangrijk onderwerp wat als thema verder wordt uitgewerkt om in gezamenlijkheid op te pakken.

  • Om hittestress verder tegen te gaan en direct ruimte bieden aan klimaat adaptieve maatregelen zetten we in op meer vergroening.

 • De ontwikkeling van een toekomstvisie Vrijenban/Delftweg, rekening houdend met zowel de gemeentelijke ambities als ook de diverse beleidsprioriteiten vanuit de regio, provincie en het Rijk. Denk aan de compensatieregeling vanuit de provincie of het regionale (en zelfs landelijke) vraagstuk over (stads)logistiek in de regio.

 • Ontwikkeling van een ruimtelijk-economische visie voor het TNO-terrein waarin ook het bedrijventerrein Heulweg wordt betrokken.

 • Verkenning van de mogelijkheden voor verduurzaming van de verschillende werklocaties in samenwerking met zittende ondernemers en vastgoedeigenaren.

 • Continuering van de transformatie van Bogaard stadscentrum tot een compact winkelcentrum en levendig verblijfsgebied met meer diversiteit aan functies. Onderdeel hiervan is de verdere positionering van het nieuwe stadscentrum met o.a. het nieuwe beeldmerk, gebiedscommunicatie over deelprojecten en de daaraan gelieerde verbouwingswerkzaamheden, zodat het winkelcentrum aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor ondernemers en als verblijfsgebied voor bezoekers.

 • Versterking van de centrumfunctie van Oud Rijswijk ten opzicht van andere centrumgebieden in de directe omgeving met daarbij aandacht voor het kenmerkende historische, charmante en ambachtelijke karakter.

 • Actualisatie van de beleidsregels en verordeningen voor markt- en standplaatsen, terrassen en uitstallingen. Participatie met ondernemers en inwoners is hierbij een essentieel onderdeel. Daarnaast is de vertaling naar de omgevingswet (omgevingsplan en omgevingsvisie) een voorwaarde om het beleid ook op langere termijn planologisch-juridisch te borgen

 • Continuering van onze financiële bijdrage aan het centrummanagement. Deze fungeert als de verbinder tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente als het gaat om organisatie en uitvoering op het gebied van marketingcommunicatie, evenementen en activiteiten die een belangrijke bijdrage hebben voor de winkelcentra. In Rijswijk zijn twee centrummanagers actief; een in Bogaard stadscentrum en een in Oud Rijswijk.

 • Vanuit Veiligheid, Inspectie & Handhaving wordt voor Oud Rijswijk ingezet op de inrichting en leefbaarheid van het winkelcentrum en de markt.