Wat willen we bereiken?

Economische Visie ’Rijswijk Onderneemt’ als leidraad

In lijn met de ‘Economische Visie Rijswijk Onderneemt’ geven we in 2024 een verdere impuls aan de Rijswijkse economie. Dit op basis van onze eigen kracht en anticiperend op regionale ontwikkelingen, rekening houdend met trends en ontwikkelingen met een groot maatschappelijk belang.

Ons doel

We willen inwoners in (de regio van) Rijswijk een baan kunnen bieden die bij hen past. De grote diversiteit aan bedrijven zorgt daarbij voor een gevarieerd aanbod: op kantoor werken, in een werkplaats, een onderzoekslaboratorium, zelfstandig of onder begeleiding. We koesteren de aanwezige diversiteit aan werkgelegenheid en zetten verder in op het versterken van de sectoren gericht op innovatie, techniek en energie.

Om het ondernemers- en vestigingsklimaat te versterken, en daarmee werkgelegenheid te behouden en aan te trekken, onderscheiden we vier thema’s:

  • sterk profiel

  • sterke netwerken

  • sterke structuur

  • sterke kerngebieden.

Met een duidelijkeprofilering en actief accountmanagement geven we een economische impuls aan de stad. Het versterken van onze economische kerngebieden en het Rijswijkse ondernemers- en vestigingsklimaat is hier onderdeel van. Hiermee dragen wij aan de economische ontwikkeling van de regio en maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

We zetten specifiek in op de versterking van sectoren gericht op techniek, innovatie en energie. Deze sectoren dragen bij aan een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals gericht op de brede welvaart en de energietransitie. Ze bieden een diversiteit aan werkgelegenheid, waarbij wij met name inzetten op het behouden en creëren van arbeidsplaatsen voor praktisch geschoolde werknemers, en passen daarmee bij de ambities, de groei en het karakter van Rijswijk.

De groei van de stad is een van de grote uitdagingen waar we als stad, maar zeker ook als regio voor staan. De. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) groeit de komende jaren met ca. 400.000 inwoners. Dit vraagt naast voldoende woningen ook om voldoende banen en dus (behoud van) ruimte om te kunnen werken en ondernemen. Met het versterken van onze werklocaties en deze aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken, willen wij deze ruimte blijven bieden.

Beeld van de (lokale) economie

De ontwikkeling van de Rijswijkse economie meten en monitoren we met door de raad vastgestelde indicatoren: functiemenging, vestigingen, werkgelegenheid en waardering van ondernemers.Deze graadmeters zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de economische conjunctuur, ontwikkelingen binnen de diverse bedrijfssectoren in Rijswijk en de lokale inwonersgroei.

Economische prognose

Net toen de economie na corona weer uit het dal kroop, leidde de oorlog in Oekraïne tot grote gevolgen, ook financieel. Jarenlang was de inflatie in Nederland heel laag, maar dat is sinds eind 2021 anders. Prijzen stegen hard en de inflatie is niet eerder zo hoog geweest. Om de inflatie te beperken worden de rentes verhoogd. Dit leidt tot minder investeringsbereidheid wat voor bedrijven en werknemers tot (financiële) problemen kan leiden. Tegelijkertijd is de werkloosheid historisch laag. Er zijn (veel) meer vacatures dan werkzoekenden. In iedere sector hebben werkgevers moeite om personeel te vinden.

Het is lastig te voorspellen hoe de economie zich in 2024 ontwikkelt. Sommige analisten verwachten een economische groei van 1,5% van het bruto nationaal product. De laatste cijfers met betrekking tot het tweede kwartaal 2023 laten echter zien dat er sprake is van economische krimp van 0,3%. De onzekere situatie in de wereld maakt dat de economie lastig te voorspellen is. De huidige politieke situatie in Nederland geeft daarnaast extra (politieke) onzekerheid. Het kabinet was juist bezig een aantal grote transities in de steigers te zetten; denk aan beleid voor arbeids- en woningmarkt en voor de klimaat- en energieopgave. De toegenomen onzekerheid vergroot het risico dat ondernemers in bijvoorbeeld de energie-infrastructuur minder investeren, of hun investeringen uitstellen tot nader te bepalen moment.

Indicatoren

Indicator

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

2024

2025

2026

2027

1. Functiemenging1

-

-

-

-

-

-

2. Vestigingen (van bedrijven)1

a) Totaal

+

+

+

+

+

+

b) Totaal per 1000 inw. 15-75

+

+

+

+

+

+

3. Werkgelegenheid (aantal banen)1

a) Totaal

+

+

+

+

+

+

b) Totaal per 1000 inw. 15-75

+

+

+

+

+

+

4. Waardering ondernemers Raapportcijfer 2019 (score 1-10)2

7

a) Vestigingsklimaat

7

7

7

7

b) Ondernemersklimaat

7

7

7

7

c) Algehele dienstverlening

7

7

7

7

  1. www.waarstaatjegemeente.nl
  2. Ondernemerspeiling om de twee jaar

Toelichting op de indicatoren

Functiemening; Rijswijk nog altijd een werkstad

De indicator functiemenging geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en woningen. De index loopt van 0% alleen wonen tot 100% alleen werken. Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen.

Met een indexcijfer van 52,8% in 2022 (was 54,6% in 2021 en 54,8% in 2020)  is Rijswijk is nog steeds te typeren als een ‘werkgemeente’. Maar dit is de afgelopen jaren steeds meer aan het veranderen naar een gemeente van werken én wonen. Ondernemen en wonen kan in Rijswijk in een omgeving waar de voordelen van stad én dorp aanwezig zijn, naast een duidelijke regionale oriëntatie. Gelet op de druk op de woningmarkt en een tekort aan voldoende ruimte voor bedrijven in Zuid-Holland hebben de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Delft en Leidschendam-Voorburg met provincie in ‘het woonwerkakkoord’ afspraken gemaakt over wonen én werken. Doel en ambitie is om voldoende woningbouw te realiseren en tegelijkertijd ook op langere termijn voor voldoende en goede bedrijventerreinen te zorgen.

Rijswijk groeit de komende jaren nog verder door de geplande woningbouw. Dat biedt economische kansen, zowel voor de profilering van Rijswijk als voor lokaal draagvlak voor voorzieningen. We verwachten dat de index werken-wonen nog meer naar elkaar toegroeit.

Banen en vestigingen in Rijswijk

Het aantal banen per 1.000 inwoners in Rijswijk is nog steeds hoger dan landelijke cijfers laten zien.

Rijswijk biedt aantrekkelijke werklocaties die ook een belangrijke functie hebben voor de regio.

Het aantal vestigingen1 per 10.000 inwoners ligt in Rijswijk ook hoger dan landelijk gemiddeld.         

De verwachting voor 2024 en volgende jaren is een verdere toename van vestigingen, gelijk aan de landelijke trend. Het MKB is verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheid in Rijswijk. Er is daarbij sprake van een groot aandeel startende ZZP’ers. Dit is ook een landelijke trend; de opmars van ZZP’ers en start-ups zet nog steeds door.

Dienstverlening aan ondernemers heeft een gemiddelde beoordeling                                                       

De dienstverlening van de gemeente werd door ondernemers in 2019 beoordeeld met een 6,4. Dat kwam overeen met het landelijk gemiddelde. In 2023 voeren we weer een nieuwe enquête uit. Hier zetten we in op een waardering voor onze dienstverlening met een 7.