Wat willen we bereiken?

Visie op het programma

De visie bestaat uit het behouden en voortdurend verbeteren van Rijswijk als een prettige, leefbare en veilige gemeente om in te wonen en te werken. Aangezien veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid betreft die de grenzen van de openbare orde overstijgt, vraagt dit om inspanning van de gemeente, de professionele partners, én van de bewoners en bedrijven in Rijswijk. Uitgangspunten daarbij zijn een brede kijk op veiligheid met een integrale aanpak, een goede samenwerking met alle betrokken partijen op lokaal en regionaal terrein en een centrale regierol voor de gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder.

Doelstellingen

De meeste thema’s die in het beleid zijn genoemd lopen ook door in 2024, mede door wettelijke taken maar ook omdat deze thema’s altijd wel een onderdeel vormen van de brede aanpak in Veiligheid. Te denken valt aan de High Impact Crimes en de regierol die de gemeente hierin heeft.

Het Strategisch Veiligheidsbeleid 2022-2026 gaat voort op de drie uitgangspunten van het Strategisch Veiligheidsbeleid 2017-2021 die nog steeds actueel zijn. Deze uitgangspunten zijn de dragers voor alle activiteiten die Rijswijk onderneemt in het brede veiligheidsdomein.

1. Brede kijk op veiligheid
  • Veiligheid is een maatschappij brede opgave die de grenzen van de openbare orde overstijgt. Rijswijk werkt aan een integrale aanpak en integrale organisatie van veiligheidsopgaven.

  • Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen om snel en flexibel handelen vragen, waardoor eerder vastgestelde prioriteiten moeten kunnen wijken. Niet het aanbod, maar de maatschappelijke vraag is leidend. Verschil mag er zijn tussen wijken, bewoners, instellingen en bedrijven.

2. Samenwerken aan veiligheid
  • Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. Bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de overheid, iedereen is medeverantwoordelijk om Rijswijk vertrouwd en veilig te houden en draagt hieraan bij naar eigen kennis, kunde en draagkracht.

  • Eigen verantwoordelijkheid betekent ruimte voor eigen initiatieven. Daarbij wordt het algemeen belang altijd goed afgewogen. Uitgangspunt voor de gemeente is dat alle belanghebbenden een vergelijkbare plek en rol krijgen.

  • We onderkennen het belang van samenwerking om de vraagstukken en de maatschappelijke opgaven van de toekomst de baas te zijn. De gemeente Rijswijk is een toegankelijke, betrouwbare partner om mee samen te werken. Voor de strategische partners in het veiligheidsdomein, maar net zo goed voor de bewoners die met eigen initiatieven komen.

  • Als betrouwbare samenwerkingspartner geeft Rijswijk zelf het goede voorbeeld, onder meer door vergunningverlening, door toezicht te houden en regels te handhaven. Daarbij zijn handhaving en inspectie geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke effecten te bereiken.

3. Regie op veiligheid
  • De gemeente Rijswijk heeft de regierol in het veiligheidsdomein. De burgemeester coördineert vanuit haar wettelijke taken voor Openbare Orde en Veiligheid.

  • Rijswijk brengt partijen samen, faciliteert en ondersteunt samenwerking in het veiligheidsdomein. Ook als de gemeente zelf geen partner is in het samenwerkingsverband.

Indicatoren

Indicator

Realisatie 2022

Streef-waarde

2023

2024

2025

2026

2027

1. Verwijzingen naar HALT]

33

32

31

30

29

28

2 Winkeldiefstallen

29,15

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

3 Geweldsmisdrijven

45,49

4,0

3,9

3,8

3,8

3,8

4 Diefstal/inbraak uit woning

21,78

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

5 Vernieling en beschadiging

38,11

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

Indicator

Eenheid

Bron

Bijzonderheden

1 Verwijzing naar HALT

Aantal

HALT

Meer investeren in preventie, waardoor verwijzingen kunnen afnemen

2 Winkeldiefstallen

Aantal geregistreerd per 100.000 inwoners1

Waarstaatjegemeente.nl

3 Geweldsmisdrijven

Aantal geregistreerd per 100.000 inwoners1

Waarstaatjegemeente.nl

Geweldsmisdrijven worden niet dusdanig geregistreerd. Onder geweldsmisdrijven wordt verstaan; openblijk geweld, bedreiging en mishandeling.

4 Diefstal/inbraak uit woning

Aantal geregistreerd per 100.000 inwoners1

Waarstaatjegemeente.nl

5 Vernieling en beschadiging

Aantal geregistreerd per 100.000 inwoners1

Waarstaatjegemeente.nl

  1. Eenheid is aangepast naar aantal geregistreerd per 100.000 inwoners. Dit i.v.m. continuïteit van de indicatoren.

Op structurele basis vindt monitoring plaats, aan de hand van cijfers en gebeurtenissen, en mocht dit nodig zijn, wordt in samenspraak met de veiligheidspartners her-geprioriteerd binnen de vastgestelde thema’s.