Wat gaan we daarvoor doen?

Het leiden van een zelfstandig leven

Inkomen en maatschappelijke participatie (Participatiewet)

 • We willen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk activeren. Het doel is om maatschappelijke participatie onder deze inwoners te laten toenemen in 2024.

  Wij gaan ons in 2024 focussen op de mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien dat de huidige arbeidsmarkt kansen biedt en gaan daarom actief aan de slag met deze groep.

  De stap naar betaald werk zal niet eenvoudig zijn maar door middel van maatwerk en aandacht verwachten wij hierin mensen te kunnen bemiddelen naar (parttime) werk.

  Verder starten wij met een pilot gericht op statushouders.

 • We analyseren ons gehele bestand door middel van een uitgebreid onderzoek. We willen hiermee de belemmeringen voor activering en uitstroom duidelijker in beeld krijgen. En kijken daarbij ook naar onze eigen dienstverlening. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek passen we ons beleid aan.

 • In 2024 starten wij met een pilot om werken met behoud van uitkering lonend te maken. Dit doen we door gebruik te maken van flexibele inkomensondersteuning. Het gaat hier om de doelgroep van uitkeringsgerechtigden die niet in staat zijn om fulltime te werken. Maar wel een wisselend aantal uur per maand werkt, naast hun uitkering.

 • We ontwikkelen in 2024 het Programma Aandacht Werkt. Met dit programma zorgen wij ervoor dat inwoners stappen zetten op de Participatieladder.

Werk in Uitvoering

 • Vanuit het project ‘Deel naar Heel’ vergroten we mogelijkheden voor deeltijdwerkers om meer uren te werken. Dit project is voor inwoners die fulltime kunnen werken, maar dat nu nog parttime doen. We willen hen ondersteunen naar fulltime werk, zodat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

 • Bij inwoners die zich melden bij het Werkgevers Servicepunt (WSP) focussen wij ons op hun talenten. Ook helpen wij bij het wegnemen van mogelijke belemmeringen. Dit doen wij in lijn met het programma ‘Aandacht Werkt’. We werken samen met de werkgevers om innovatief om te gaan met arbeidspotentieel in deze krappe arbeidsmarkt.

Armoede- en schuldenbeleid

 • We stellen in 2024 een integrale beleidsvisie armoede en schulden op. Op deze manier ontwikkelen we een duurzaam beleid waarmee we niet alleen aandacht hebben voor financiële armoede. Maar ook breder inzetten op de gevolgen van armoede op andere leefgebieden. Bij het aanpakken van de schulden, zorgen we voor een volledige aanpak. 

 • We zetten de uitvoering van het actieplan Armoedebestrijding+ voort. In 2024 doen we dat door:

  • Een klankbordgroep Armoedebestrijding Rijswijk beschikbaar te maken. Hierin kunnen ervaringsdeskundigen en ketenpartners gezamenlijk ideeën bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Met de acties vanuit de klankbordgroep ondersteunen we inwoners in de aanpak van armoede en schulden.

  • Een verkennend onderzoek te doen naar de aard en omvang van de doelgroep middeninkomens. Vervolgens ontwikkelen wij een aanpak om armoedeval tegen te gaan.  

 • We zijn gestart met een pilot voor gratis reizen met HTM voor ouderen met een Ooievaarspas. Hiermee kunnen ouderen met een laag inkomen mobiel blijven en blijven ze deelnemen aan de samenleving. In 2024 evalueren we de pilot. Op basis van de gebruiksdata en ervaringen van inwoners bepalen we of en op welke manier we de pilot een vervolg geven.  

 • De programmatische aanpak om onze financiële dienstverlening aan inwoners te vernieuwen is in 2023 gestart en loopt door in 2024 en 2025. Met deze aanpak willen we voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Activiteiten die in 2024 worden uitgevoerd vanuit het programma zijn:

  • Uitvoeren kwaliteitsonderzoek onder inwoners en partners

   In het vorige kwaliteitsonderzoek scoorde wij een 6,9. Dit onderzoek heeft ons geholpen om in kaart te brengen wat wij kunnen verbeteren. Ons doel is om bij het volgende kwaliteitsonderzoek minimaal een 7,4 te scoren. Dit cijfer is gelijk aan het landelijke gemiddelde.

  • Evalueren dienstverlening aan ondernemers

   Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie passen we onze dienstverlening aan.

  • Het verhogen van het bereik van vroegsignalering

   Voorkomen is beter dan genezen. Met onze actieve aanpak op vroegsignalering willen wij het bereik verhogen van 5% (het landelijke gemiddelde) naar 10% voor Rijswijk. 

Inburgering

 • In 2024 evalueren wij het inburgeringsbeleid waarin we trajecten aanbieden om nieuwe inwoners van Rijswijk zelfstandig te kunnen laten meedoen in de stad. Naar aanleiding van de evaluatie passen we het inburgeringsbeleid aan waar nodig.

 • De pilot ‘statushouders aan het werk’ wordt geëvalueerd. Met deze pilot begeleiden we statushouders tijdens het inburgeringstraject naar werk. En lopen het taaltraject en het werktraject tegelijk. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot stellen we hiervoor structureel beleid op.  

Wonen met zorg

Ondersteuning vanuit de Wmo

 • De doordecentralisatie Beschermd Wonen is een jaar uitgesteld en gaat nu naar verwachting in per 1 januari 2025. Daarom bereiden we in 2024 samen met Den Haag en de vier andere regiogemeenten de doordecentralisatie voor. Dat doen we onder andere door te zorgen voor een goed zorgaanbod en de processen hierop in te richten.

 • We versterken de bemoeizorgketen voor inwoners die door ernstige (psychische) complexe problemen hulp nodig hebben, maar hier zelf niet om vragen. Dit doen we door de afspraken met de keten te evalueren.

Woonzorgvisie

 • We zetten vanuit de Woonzorgvisie in 2024 het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 voort. We willen dat senioren die in grote (huur)woningen wonen, doorstromen naar een passende woonruimte. Ook willen we dat projectontwikkelaars de woonbehoefte van de in de Woonzorgvisie beschreven doelgroep beter in zicht krijgen.

Integraal Zorgakkoord

 • We gaan samen met de regio in overleg met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars over het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). Samen met maatschappelijke partners maken we de zorg toekomstbestendig.

Opgroeien in een veilige omgeving

Preventie

 • In 2023 is de raad geïnformeerd over het actieplan Preventief Jeugdbeleid. In 2024 wordt gestart met de uitvoering.

 • Samen met Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West en andere ketenpartners wordt in 2024 een lokale coalitie opgesteld voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. We richten ons op de eerste duizend dagen van ieder kind en zorgen hiermee dat ieder kind de best mogelijke start van het leven krijgt.

Lokale ontwikkelingen jeugdhulp

 • In 2024 werken we toe naar structurele inzet van ervaringsdeskundigen als onderdeel van beleid.

 • We geven uitvoering aan de integrale visie op de dienstverlening aan Rijswijkse jongeren uitgaande van de Big 5 geformuleerd door Jong doet mee! Jongerenplatform ‘Jong doet mee!’ beschrijft met De Big 5 de vijf leefgebieden die, als ze op orde zijn, de basis van zelfstandigheid vormen: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met professionals, externe partners en jongeren worden deze vijf leefgebieden besproken en waar nodig vervolgplannen vastgelegd.

 • In juli 2023 is het landelijke programmaplan 2023-2026 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming opgeleverd. In 2024 lokaal zetten wij in op de invoering van het kwaliteitskader 2.0 voor de lokale teams. En geven we vorm aan het addendum Versterken lokale teams uit de Hervormingsagenda.

Inkoop Specialistische Jeugdhulp 2024-2026

 • Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is in 2023 gestart met het project Outcome indicatoren en het meten ervan om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. In 2024 zorgen wij dat verbeterpunten worden doorgevoerd.

Regionale samenwerking en andere transformatieopgaven

 • In juni 2023 is landelijk een akkoord bereikt over de Hervormingsagenda. Er is een regionale analyse uitgevoerd om zicht te krijgen op de technische werkzaamheden die waarschijnlijk uit de landelijke afspraken ontstaan voor het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. In 2024 brengen we de beleidsmatige gevolgen in kaart. En leggen we de regionale opgaven vast in een regionaal plan van aanpak.

Aanpak Huiselijk geweld

 • De regiovisie aanpak Huiselijk Geweld loopt tot 2026. Vanuit de regiovisie werken we met het Jeugd- en Sociaalwijkteam samen met ketenpartners aan het voorkomen van huiselijk geweld en het zo snel mogelijk stoppen ervan. In 2024 wordt het kwaliteitskader Versterken Lokale teams 2.0 ingevoerd.

Meedoen in een gezonde samenleving

Welzijn en mentale gezondheid

 • We voeren de Uitvoeringsagenda Welzijn 2023-2025 uit. In 2024 evalueren we de lopende projecten en borgen we die in het beleid. Het doel is om het percentage Rijswijkers dat zich eenzaam voelt te verlagen en mantelzorgers beter in beeld te krijgen. Het percentage Rijswijkers dat vrijwilligerswerk doet willen we verhogen en bewustwording rond inclusie bevorderen.

 • In 2024 gaan we met vrijwilligers in gesprek over de ondersteuning die zij nodig hebben. We werken aan een vorm van waardering waarmee we een zo groot mogelijke groep vrijwilligers bereiken.

 • Rond mantelzorg gaan we de samenwerking met de zorgaanbieders Florence en Cardia versterken. We geven ook in 2024 aandacht aan jonge en werkende mantelzorgers. Aan organisaties in Rijswijk vragen we aandacht voor werkende mantelzorgers en mantelzorgvriendelijk beleid.

 • We stellen een plan van aanpak op om een dementievriendelijke gemeente te worden. 

Inclusie en anti-discriminatie

 • We leveren een Inclusie- en Anti-discriminatieprogramma op waarin we een visie op inclusie opnemen. Hierin wordt aandacht besteed aan het bewustzijn van (on)bedoelde uitsluiting, ongelijk behandelen of het onbewust opwerpen van extra drempels.

 • In 2024 versterken we de samenwerking met onze Werkgroep Toegankelijk Rijswijk. Deze werkgroep bestaat uit inwoners met een beperking die meedenken met de gemeente.

Fysieke gezondheid

 • We evalueren in 2024 de uitvoeringsagenda Gezondheid, Sport en Preventie met als doel de aanpak te blijven (door)ontwikkelen en te verbeteren.

 • We gaan aan de slag met de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2023-2026. Daarin zijn onder andere de thema’s uit het Preventieakkoord opgenomen. Concreet gaan we lokale coalities vormen met ketenpartners om in te zetten op de onderwerpen Valpreventie en de aanpak Overgewicht en Obesitas.