Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Sociaal Domein

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1400 Dierenwelzijn

Lasten

136

118

143

144

146

148

1400 Dierenwelzijn

Baten

Saldo

-136

-118

-143

-144

-146

-148

6100 Inkomen

Lasten

24.380

27.542

26.357

26.357

26.357

26.357

6100 Inkomen

Baten

21.431

23.231

23.231

23.231

23.231

23.231

Saldo

-2.949

-4.311

-3.126

-3.126

-3.126

-3.126

6110 Arbeidsmarkt overig

Lasten

2.574

2.643

2.465

2.461

2.460

2.461

6110 Arbeidsmarkt overig

Baten

Saldo

-2.574

-2.643

-2.465

-2.461

-2.460

-2.461

6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Lasten

9.719

7.903

6.210

5.797

5.767

5.767

6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Baten

108

221

221

221

221

221

Saldo

-9.612

-7.682

-5.989

-5.576

-5.546

-5.546

6204 Inburgering

Lasten

494

1.451

1.519

1.357

1.357

1.357

6204 Participatie en integratie overig

Baten

104

741

799

769

769

769

Saldo

-390

-710

-720

-588

-588

-588

6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Lasten

2.716

3.348

3.469

3.387

3.387

3.387

6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Baten

921

71

Saldo

-1.795

-1.795

-3.397

-3.387

-3.387

-3.387

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

Lasten

3.201

3.812

3.675

3.675

3.675

3.675

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

Baten

Saldo

-3.200

-3.812

-3.675

-3.675

-3.675

-3.675

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Lasten

12.709

13.732

13.700

13.618

13.590

13.590

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Baten

557

398

418

418

418

418

Saldo

-12.152

-13.334

-13.283

-13.201

-13.173

-13.173

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Lasten

8.908

9.740

9.415

9.367

9.309

9.156

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Baten

1.900

2.171

2.281

2.281

2.231

2.077

Saldo

-7.007

-7.569

-7.134

-7.086

-7.078

-7.079

6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

Lasten

1.224

1.240

1.199

1.204

1.227

1.227

6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

Baten

2

Saldo

-1.222

-1.240

-1.199

-1.204

-1.227

-1.227

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Lasten

16.507

19.659

17.504

17.447

17.376

17.376

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Baten

339

Saldo

-16.168

-19.659

-17.504

-17.447

-17.376

-17.376

6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Lasten

2.048

1.908

1.821

1.821

1.821

1.821

6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Baten

12

Saldo

-2.036

-1.908

-1.821

-1.821

-1.821

-1.821

7100 Volksgezondheid

Lasten

1.004

1.393

1.467

1.467

1.344

1.068

7100 Volksgezondheid

Baten

71

428

400

400

278

1

Saldo

-933

-965

-1.066

-1.066

-1.066

-1.066

7240 Lijkbezorging

Lasten

14

36

54

54

54

54

7240 Lijkbezorging

Baten

143

134

134

134

134

134

Saldo

128

98

81

81

81

81

69650 Oekraine

Lasten

8.392

7.500

1.113

1.113

1.113

1.113

69650 Oekraine

Baten

9.295

7.500

903

Totaal Lasten

94.026

102.025

90.111

89.268

88.983

88.556

Totaal Baten

34.884

34.823

27.556

27.455

27.283

26.852

Saldo Sociaal Domein

-59.142

-67.201

-62.554

-61.813

-61.701

-61.704

Toelichting op de afwijkingen:

66100 Inkomen

Lasten voordeel 850.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Door de inzet van extra maatregelen is het doel een realisatie van 30 mensen meer uitstroom uit de BUIG trede 3/4 en 20 mensen minder instroom, hetgeen een besparing moet opleveren van 850.000.

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Lasten voordeel 2.308.550 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Energietoeslag: 1.730.000

In 2022 en 2023 heeft het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld om huishoudens te ondersteunen bij het betalen van de Energierekening. (Energietoeslag). Met ingang van 2024 vervalt deze Energietoeslag.

Bijzondere bijstand: 315.000

In 2023 waren er extra uitgaven bijzondere bijstand door een inhaalslag van de statushouders.

Programma vernieuwing financiële dienstverlening: 134.000

De programmatische aanpak om onze financiële dienstverlening aan inwoners te vernieuwen is in 2023 gestart en loopt door in 2024 en 2025. In 2024 is voor de uitvoering van dit programma een bedrag van 159.000  beschikbaar gesteld en in 2023 was hiervoor 292.000 beschikbaar.

Programma Armoede+: 125.000

Voor het programma Armoede + is er geld beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. In 2023 was dit een bedrag van 310.000 en voor 2024 is dit een bedrag van 185.000.

66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Lasten voordeel 271.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

In 2023 was er incidenteel extra budget beschikbaar voor het continueren van een deel van de intensiveringen van het zogenaamde herstel-corona pakket. In 2024 is dit vervallen.

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel WMO

Nadeel lasten 228.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Jaarlijks wordt conform de richtlijnen van de H5 het OVA-percentage gebruikt voor de indexatie van de tarieven. Voor 2024 is de voorlopige OVA-index 4,94% hetgeen een stijging betekent van 526.000.

In 2024 wordt de was- en strijkservice een algemene voorziening. Dit geeft een voordeel van ca. 300.000.

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Lasten voordeel 3.330.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor 2023 zien we een kostenstijging in de jeugdhulp in Rijswijk.  Het betreft een stijging in lasten van 3.330.000 miljoen ten opzichte van 2022. De toename zit vooral in stijgende tarieven door indexatie (+ 850.000), stijging aantal jeugdigen in zorg (+ 850.000), en verzwaring en/of intensivering van zorg, met name in de dagbehandeling (+ 500.000), de jeugd GGZ (+ 780.000) en lokale maatwerkcontracten voor gezinshuizen (+ 320.000).

De kostenstijgingen in de jeugdhulp zijn niet alleen regionaal zichtbaar, ook landelijk is er sprake van een continue kostenstijging. Deze ontwikkeling maakt dat de noodzaak tot nadere analyse en het treffen van maatregelen, zowel lokaal als vanuit de H10 regio, onverminderd groot is. Omdat de meerjarige financiële ontwikkeling in de jeugdzorg onzeker is en onderwerp is van de verdere duiding, verwerken we de eventuele meerjarige bijstellingen in de 1e halfjaarrapportage 2024.