Wat willen we bereiken?

Visie op het programma

Als gemeente willen wij dat al onze inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst zo lang mogelijk op eigen kracht. Als het nodig is, biedt de gemeente ondersteuning. Deze ondersteuning helpt de inwoners zelfredzaam te worden en mee te doen met de maatschappij.

De inwoners worden aangemoedigd om eerst zelf naar een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hun sociale netwerk. Of van de algemene voorzieningen van de gemeente. Lukt dat niet, dan is er ondersteuning mogelijk vanuit de gemeente en onze maatschappelijke partners. Het gaat om ondersteuning op het gebied van:

 • Werk;

 • Inkomen;

 • Het voeren van een huishouden;

 • Opvoeden;

 • Gezondheid;

 • Zorg;

 • Welzijn;

 • Financiën.

Ontwikkelingen in de samenleving

De welvaartsverschillen worden groter. Onder andere door allerlei ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op het dagelijks leven van onze inwoners. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de hoge energiekosten. Er zijn hierdoor meer inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Vanwege toenemend zorggebruik, ook in de jeugdhulp, stijgende zorgkosten en structurele arbeidskrapte staat de zorg in Nederland voor grote uitdagingen. Er worden manieren gezocht om de zorg in de toekomst anders te organiseren en te betalen. Daarnaast is er sprake van toenemende polarisatie en verharding in de samenleving. We zetten daarom in op het bevorderen van inclusie en een gelijke behandeling van iedereen.

Preventief en integraal werken

Als gemeente besteden wij veel aandacht aan preventie. We willen voorkomen dat een inwoner de regie verliest. Door snel te handelen, zorgen wij ervoor dat de situatie niet erger wordt. 

Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben, zorgen wij ervoor dat de hulp op verschillende leefgebieden op elkaar wordt afgestemd. We werken samen met maatschappelijke partners in de stad en de regio Haaglanden. De gemeente neemt een regierol bij het tegengaan van:

 • Armoede;

 • Huiselijk geweld;

 • Schulden;

 • Eenzaamheid.

Via het welzijnsbeleid geven we ook aandacht aan vrijwilligerswerk, mantelzorg en inclusie. Ook willen we ervoor zorgen dat jonge inwoners veilig kunnen opgroeien. En dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven.

We starten met het project Integrale Toegang als onderdeel van het programmaplan Toekomstbestendig Sociaal Domein. Het doel is te komen tot een brede toegangsorganisatie, gericht op integraal werken, normaliseren en het versterken van eigen kracht. Deze uitgangspunten worden vertaald naar beleid en onze dienstverlening.

Werken vanuit kaders

In Rijswijk vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en gelijk wordt behandeld. We willen zorgen voor een samenleving waar inwoners de kans krijgen om naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving en naar elkaar omkijken.

Hier werken we naartoe vanuit drie leidende kaders:

 1. Passende dienstverlening die aansluit op de situatie van de inwoner

  Waar nodig bieden wij ondersteuning. Dit doen we via een integrale aanpak als er sprake is van meervoudige problematiek.

 2. Laagdrempelige toegang tot onze ondersteuning

  Het voorkomen van problemen staat voorop. Zo kunnen inwoners mee blijven doen in de samenleving. Dit draagt bij aan het welzijn van de inwoner.

We organiseren onze dienstverlening op een efficiënte manier

We zijn ons bewust van de kosten en houden administratieve lasten zo laag mogelijk. We stellen concrete doelstellingen en graadmeters vast zodat we onze dienstverlening kunnen meten en monitoren.

Doelstellingen

Binnen het programma Sociaal Domein werken we onze visie uit binnen drie thema’s met bijbehorende ambities en acties:

Het leiden van een zelfstandig leven

Betaald werk

We vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Het hebben van betaald werk is hier een belangrijk onderdeel van. Wie nog geen betaald werk heeft, begeleiden wij naar werk dat bij hen past. Inwoners die nog niet toe zijn aan betaald werk, helpen we bij het vinden van een andere manier om mee te doen in de samenleving. Denk aan vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Samen met de inwoners worden hun talenten in kaart gebracht. De focus ligt hierbij op wat iemand wel kan. Wij ondersteunen inwoners bij het aanpakken van eventuele beperkingen.

Hulp bij geldzaken

Naast ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, bieden we ook hulp bij vragen over geld of het aanpakken van schulden. We bieden de inwoner zo vroeg mogelijk hulp. Zo worden de problemen niet groter en kan het bestaande probleem vroeg worden aangepakt. Inwoners kunnen daarom ook met eenvoudige vragen bij ons terecht.

We hebben hierbij niet alleen aandacht voor huishoudens met een laag inkomen, maar ook voor huishoudens met een middeninkomen. Onze kwetsbare inwoners informeren we over onze financiële dienstverlening via een integrale communicatieaanpak.

Open dienstverlening

Bij het bieden van ondersteuning hebben we aandacht voor de stress die inwoners kunnen ervaren. Het is namelijk niet altijd makkelijk om hulp te vragen. We staan daarom in onze dienstverlening open voor de inwoners. We luisteren en zoeken samen met de inwoners naar een oplossing. We bieden dienstverlening waarbij we naast de inwoners staan en rekening houden met de spanning of stress die zij ervaren. Hierdoor sluit onze dienstverlening beter aan op hun leefwereld en kunnen wij hen beter helpen.

Ontheemden en inburgeraars

Tot slot hebben we aandacht voor ontheemden en inburgeraars die in Rijswijk wonen. Voor hen is ondersteuning nodig om hun weg te vinden en een zelfstandig leven in Rijswijk op te bouwen. We bieden hen daarom trajecten aan om zelfredzaam te worden en de eigen regie te pakken. Deze zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften.

Het leiden van een zelfstandig leven

Betaald werk

We vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Het hebben van betaald werk is hier een belangrijk onderdeel van. Wie nog geen betaald werk heeft, begeleiden wij naar werk dat bij hen past. Inwoners die nog niet toe zijn aan betaald werk, helpen we bij het vinden van een andere manier om mee te doen in de samenleving. Denk aan vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Samen met de inwoners worden hun talenten in kaart gebracht. De focus ligt hierbij op wat iemand wel kan. Wij ondersteunen inwoners bij het aanpakken van eventuele beperkingen.

Hulp bij geldzaken

Naast ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, bieden we ook hulp bij vragen over geld of het aanpakken van schulden. We bieden de inwoner zo vroeg mogelijk hulp. Zo worden de problemen niet groter en kan het bestaande probleem vroeg worden aangepakt. Inwoners kunnen daarom ook met eenvoudige vragen bij ons terecht.

We hebben hierbij niet alleen aandacht voor huishoudens met een laag inkomen, maar ook voor huishoudens met een middeninkomen. Onze kwetsbare inwoners informeren we over onze financiële dienstverlening via een integrale communicatieaanpak.

Open dienstverlening

Bij het bieden van ondersteuning hebben we aandacht voor de stress die inwoners kunnen ervaren. Het is namelijk niet altijd makkelijk om hulp te vragen. We staan daarom in onze dienstverlening open voor de inwoners. We luisteren en zoeken samen met de inwoners naar een oplossing. We bieden dienstverlening waarbij we naast de inwoners staan en rekening houden met de spanning of stress die zij ervaren. Hierdoor sluit onze dienstverlening beter aan op hun leefwereld en kunnen wij hen beter helpen.

Ontheemden en inburgeraars

Tot slot hebben we aandacht voor ontheemden en inburgeraars die in Rijswijk wonen. Voor hen is ondersteuning nodig om hun weg te vinden en een zelfstandig leven in Rijswijk op te bouwen. We bieden hen daarom trajecten aan om zelfredzaam te worden en de eigen regie te pakken. Deze zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften.

Wonen met Zorg

Zelfstandig wonen dankzij maatwerkvoorzieningen

In Rijswijk vinden we het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als zij ouder worden, psychisch kwetsbaar zijn of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Vanuit de Wmo bieden we ondersteuning op het gebied van:

 • Begeleiding;

 • Hulp bij het huishouden;

 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Er zijn maatwerkvoorzieningen voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende mee kunnen doen in de maatschappij. Eerst wordt er gekeken of mensen dit zelf, met mantelzorg, hulp uit het eigen netwerk of algemene voorzieningen kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan biedt de gemeente ondersteuning.

Regionale samenwerking

De maatwerkvoorzieningen, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben we in regionaal H5-verband ingekocht. De H5 is een samenwerking tussen de gemeentes Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Rijswijk. We monitoren de kwaliteit van deze samenwerking.

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang werken we samen met Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar.

Passende zorg voor kwetsbare inwoners

Mensen krijgen steeds vaker zorg en ondersteuning op andere plekken dan de zorginstellingen. Bijvoorbeeld thuis. Dit komt door de landelijke ontwikkelingen in de zorg. De zorgvragen van inwoners worden steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld bij een combinatie van psychische en sociale problemen. Soms is er ook sprake van een lichamelijke beperking. Of is de woonsituatie niet meer passend bij de beperking die iemand ervaart.

Om passende zorg te bieden aan onze inwoners, werken we samen met de woningcorporaties en zorgaanbieders. Samen ontwikkelen wij woonzorgvoorzieningen. Dit doen we binnen de Woonzorgvisie. Ook gaan we met het zorgkantoor en zorgverzekeraars in gesprek over de afspraken die zijn gemaakt in het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo houden we de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar.

Opgroeien in een veilige omgeving

Ondersteuning voor Rijswijkse jeugdigen

Alle jeugdigen verdienen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin zij zich vrij en veilig kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige, zelfredzame en maatschappelijk betrokkenen volwassenen. De ouders/verzorgers spelen hierbij een grote rol. Soms hebben zij hier hulp bij nodig.

Onze ondersteuning aan jeugdigen en ouders is:

 • Snel beschikbaar en toegankelijk;

 • Vanuit de eigen leefomgeving, zo dichtbij mogelijk;

 • Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig;

 • Waar mogelijk gericht is op het gezinssysteem van de jeugdigen;

 • Gericht is op zelfredzaamheid en eigen kracht van de jeugdigen en opvoeders.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Als de ontwikkeling van jeugdigen hobbels kent of zelfs vastloopt, bieden wij met onze partners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een vangnet. Wij maken daarbij onderscheid tussen laagdrempelige ondersteuning bij het gewone opvoeden en opgroeien en de (hoog)specialistische jeugdhulp. De ondersteuning die we bieden sluit zo goed mogelijk aan bij het eigen netwerk en de eigen leefwereld van ouders/verzorgers en jeugdigen. In de wijk, op school of bij de kinderopvang.

Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026

We sluiten met onze dienstverlening aan op de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026. De focus ligt hierbij op de kwetsbare omstandigheden waar ouders/verzorgers en jeugdigen zich in kunnen bevinden. Het uitgangspunt is dat vallen en opstaan hoort bij het opgroeien. In plaats van onnodig problematiseren, diagnosticeren en medicaliseren, richten we ons op het versterken van de beschermende factoren en normaliseren.

Samen beslissingen maken

Ouders/verzorgers hebben de regie in eigen hand. Tenzij dit in strijd is met kinderrechten of een zwaarwegend maatschappelijk belang. Samen met hen brengen we in kaart welke problemen er spelen en hoe ze deze het beste met onze ondersteuning kunnen oplossen. We maken onderscheid tussen specialistische jeugdhulp en lichte ondersteuning bij uitdagingen die horen bij het opvoeden en opgroeien.

Soms spelen er meerdere problemen. We houden overzicht door één aanspreekpunt te bieden namens de verschillende betrokken organisaties. Dit noemen wij procesregie. Als kinderen in een onveilige situatie opgroeien, staat in eerste instantie (het herstellen van) hun veiligheid voorop.

Duurzaam en effectief

We kiezen zoveel mogelijk voor snelle en duurzaam effectieve interventies. We letten op de balans tussen baten en kosten. We willen dat met de inzet van jeugdhulp resultaten worden geboekt. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp, maar ook om ons lokale ondersteuningsaanbod. We werken doelgericht, kostenbewust en onderzoeken de resultaten van ons ondersteuningsaanbod.

Meedoen in een gezonde samenleving

Rijswijk is inclusief

Inwoners doen naar vermogen mee, kijken naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig. We willen dat Rijswijk een stad is waar geen verdeeldheid is en waar inwoners zich veilig en thuis voelen. Een inclusieve samenleving. Waar we voor elkaar zorgen. Waar plek is voor iedereen. Met gelijke kansen en waar gelijke behandeling de norm is.

Preventie en gezondheid

Belangrijke randvoorwaarden voor een inclusieve samenleving zijn de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. We zetten daarom in op het stimuleren van een gezonde omgeving en het maken van gezonde keuzes. Dit gaat zowel over aspecten als alcohol, voeding, roken, bewegen, als zingeving, eenzaamheid, sociale cohesie en anti-discriminatie. Dit sluit aan bij de landelijke beweging van ‘zorg naar gezondheid’ waarbij preventie meer zorg in de toekomst moet voorkomen.

We werken aan deze onderwerpen vanuit het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), onze lokale uitvoeringsagenda Welzijn 2023-2025 en ons in 2024 te ontwikkelen Inclusie en Anti-discriminatieprogramma.