Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur

We geven samen met onze partners uitvoering aan de Cultuurvisie. Hierbij houden we bij de thematische pijlers de uitgangspunten vraaggericht werken, innovatie en samenwerking voor ogen. In onze contacten met aanbieders van culturele activiteiten stimuleren wij deze. Bij de subsidiering van structurele en incidentele activiteiten, waarmee we culturele voorzieningen faciliteren, hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor.

Dit geldt ook voor het verder verbinden van cultuur en maatschappelijke vraagstukken en cultuur en economie. We werken hier intern aan, zoals bij de samenwerking in het kader van de brede specifieke uitkering ten behoeve van het bevorderen van gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis voor de periode tot en met 2026. Wij hebben ook oog voor het inzetten van cultuur als verbindende kracht in onze contacten met partners. We stimuleren ze tevens om financiering via andere bronnen te verkrijgen en hiermee een steviger beleid te kunnen voeren.

Vanaf het najaar van 2023 is het Huis van de Stad operationeel. Met behulp van een specifieke uitkering kunnen we de bemande openingstijden van de bibliotheekvestiging in het Huis van de Stad met 10 uren per week uitbreiden; voor de periode tot en met 2025. Inwoners kunnen met vragen over online dienstverlening van overheden en bedrijven en voor trainings- en cursusaanbod terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek. De onderlinge samenwerking in het Huis van de Stad, en in samenhang met de schouwburg, stimuleren we verder. In het kader van samenwerking faciliteren we ook het in 2023 gestarte halfjaarlijkse cultuurcafé door en voor het culturele veld. Ondanks de verhuizing van Trias Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek aan de Vliet naar het Huis van de Stad, blijven we hechten aan cultureel aanbod in de wijken.

We continueren de ondersteuning van de programma’s voor kunst- en cultuureducatie, waaraan Rijswijkse basisscholen meedoen. Binnen het programma van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt, onder coördinatie van Trias, de samenwerking tussen scholen en culturele organisaties en de deskundigheid van leerkrachten en cultuuraanbieders bevorderd om goed cultuuronderwijs te bereiken. Er komt een nieuwe en vierde periode CmK 2025-2028, waarvoor we in 2024 de aanvraag indienen na voorbereiding met partners.

Onze collectie kunst in de buitenruimte is toegankelijk voor iedereen. We zorgen voor een goed beheer en onderhoud ervan. We realiseren een nieuw kunstwerk bij het IKC Montessori in Parkrijk. Oplevering hiervan wordt in de zomer van 2024 verwacht. Daarnaast wordt de beeldenroute in het Wilhelminapark verder vorm gegeven door de plaatsing van verweesde beelden.

In 2024 werken we met het Museum Bescherming Bevolking (MBB) en Korpora verder aan de doorontwikkeling van het bunkercomplex Overvoorde. Er zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgstappen, die onder andere betrekking hebben tot groot onderhoud en subsidies.

Het Commissariaat voor de Media zal de procedure voor de aanwijzing van een lokale omroep voor onze gemeente openstellen een jaar voorafgaand aan de nieuwe periode vanaf oktober 2025. Met het vaststellen van toetsingscriteria bereiden wij ons najaar 2024 voor op het geval van meerdere aanvragers.

Sport en Recreatie

Vitaliteit van onze sportaanbieders blijft een belangrijk speerpunt binnen Rijswijk. Ook onderhouden wij, samen met de Sportraad Rijswijk, contact met alle organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de uitvoering van sport in Rijswijk. Daarnaast is sport en bewegen een essentieel onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (2023-2026) waarbij de nadruk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid, het gebruikmaken van het sociale netwerk, op preventie en op zoveel mogelijk voorkomen in plaats van genezen. Integraal samenwerken tussen de verschillende programma’s is daarbij een voorwaarde. Dit moet leiden tot een groter bereik, meer sportende inwoners en het beter behalen van onze ambities. Als uitgangspunt hanteren wij de oorspronkelijke ambities vanuit de nota Sport en Bewegen, deze zijn:

  • Rijswijk nodigt uit tot sport en bewegen;

  • De Rijswijkse sportinfrastructuur is sterk, open en toegankelijk;

  • Als impuls voor de breedtesport maken we gebruik van de topsport(beleving).

Deze ambities zijn gecombineerd met de ambities uit het sport- en preventieakkoord 2. Ook in 2024 zullen de eerder aangelegde beweegroutes met QR-codes structureel onder de aandacht van de Rijswijkse inwoners worden gebracht en zijn deze geïntegreerd in het Happy Fit programma.

Om ouderen en kwetsbare groepen te begeleiden naar een passend sport- en beweegaanbod, wordt in 2024 de professionele beweegmakelaar gecontinueerd. Het is ook de bedoeling dat de beweegmakelaar ook andere doelgroepen (18+) bediend.

Onder het bevorderen van een gezonde leefstijl vallen voedingsvoorlichting en wijkgerichte naschoolse sportactiviteiten (activiteiten op het Cruyff Court, Sport in de Wijk en sportmix). Om het percentage basisschoolleerlingen met overgewicht te laten dalen stellen we een voedingsvoorlichting programma op in combinatie met het aanbieden van meerdere momenten om te sporten onder begeleiding in de wijk. De nieuw aangelegde Krajicek Playground in RijswijkBuiten maakt hier onderdeel van uit.

In 2024 wordt het programma Happy Fit 0 – 100 jaar gecontinueerd Het project heeft als doel een impuls te geven aan de lokale volksgezondheid waarbij er samenwerking zal plaatsvinden tussen verschillende partijen die actief zijn op het terrein van gezondheid, sport en bewegen.

Op Sportpark Elsenburg wordt een duurzame maatschappelijke voorziening (MultifunctioneleAccommodatie) voor de drie sportverenigingen en maatschappelijke partners gerealiseerd. De verwachting is dat medio 2024 de daadwerkelijke bouwactiviteiten van start gaan, waarna deze in augustus 2025 gerealiseerd zullen zijn.

De Rijswijkse bevolking groeit en dat vraagt ook om meer faciliteiten. Om hier invulling aan te geven starten wij in 2024 met de bouw van een sportzaal bij de nieuw te bouwen Steenvoordeschool. Ook bij het realiseren van scholen in Pasgeld/Parkrijk zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het realiseren van een sporthal.

De toekomstbestendigheid van de sportparken vraagt vooral ook aandacht voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte voor sport en bewegen en mogelijke herverdeling van sportruimte. Naar de bespelingsgraad van onze sportparken en een evenwichtige verdeling van de sportruimte is in 2023 onderzoek gedaan. In 2024 zullen de uitkomsten van dit onderzoek nader worden uitgewerkt tot concrete plannen.

Evenementen

Wij geven uitvoering aan de in 2023 vastgestelde kadernota. Voor de invulling van de rol en ambitie voor stadsbrede evenementen doet de gemeente dat door samen te werken met de bestaande organisatoren die in de stad actief zijn. Met hen kan aanvullende dienstverlening worden gerealiseerd. Denk hierbij aan netwerkvorming, kennisontwikkeling, samenwerking met het bedrijfsleven, gezamenlijke promotie en afstemming van de evenementenkalender. Daarnaast willen wij de route voor de organisatoren binnen de gemeente zo eenvoudig mogelijk maken. Het moet organisatoren duidelijk zijn waar zij terecht kunnen en welke gegevens daarbij nodig zijn. Zo stimuleren en activeren wij partners binnen Rijswijk om evenementen te organiseren.

Ook onderzoeken wij hoe wij de Uit agenda kunnen doorontwikkelen zodat inwoners de Rijswijkse evenementen eenvoudig kunnen vinden en de kalender nog meer aansluit bij de behoeftes van onze inwoners.

Wij kijken actief naar de mogelijkheden voor evenementen op andere locaties in Rijswijk waarbij de doelstelling van verbinding voorop staat. Het beschikbare budget voor 2024 maakt dat wij scherpe keuzes moeten maken in de financiële ondersteuning. Deze keuzes maken wij aan de hand van de aanvullende subsidievoorwaarden voor stadsbrede evenementen en de algemene subsidievoorwaarden. Daarnaast moet de bijdrage passen in het gestelde subsidieplafond.

De mogelijkheden voor subsidies van kleinschalige evenementen maken wij breed bekend. Daarmee stimuleren wij enthousiaste bewoners en maatschappelijke partners om festiviteiten te organiseren die passen bij de wijk en/ of doelgroep.