Mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026

Cijfers 2023

Cijfers 2024 t.o.v. 2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen Bestuur en Organisatie

7.393

589

272

480

208

60010 Bestuursorganen

1.410

60011 Bestuurlijke samenwerking

427

10

-10

60030 Burgerzaken

1.242

586

274

480

205

60031 Verkiezingen / referenda

209

-13

13

60032 Publieke dienstverlening

3.329

3

60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

729

65801 Mediabeleid

46

Openbare Orde en Veiligheid

8.332

78

-78

61100 Openbare orde en veiligheid

2.784

61200 Brandweer

5.451

78

-78

61201 Rampenbestrijding

98

Verkeer en Vervoer

7.925

3.710

-268

-75

193

62100 Wegen, straten en pleinen

5.160

205

-75

-75

62110 Verkeer

1.301

23

62120 Openbaar vervoer

131

62140 Parkeren

495

3.481

62400 Waterwegen

837

-193

193

Economie en Werken

1.355

204

3

3

63100 Economische aangelegenheden

1.355

204

3

3

63300 Nutsbedrijven

Onderwijs

4.196

300

64010 Huisvesting scholen

1.147

45

64030 Lokaal onderwijsbeleid

2.312

256

66500 Kinderopvang

736

Sport, Cultuur en Recreatie

8.345

1.509

-1

-1

65100 Openbaar bibliotheekwerk

1.487

65300 Sport

2.678

1.491

-1

-1

65400 Kunst en cultuur

2.730

65410 Cultureel erfgoed

1.054

18

65800 Speeltuinwerk

397

Sociaal Domein

83.029

25.246

-305

-52

253

61400 Dierenwelzijn

100

66100 Inkomen

23.497

21.837

66110 Arbeidsmarkt overig

2.127

-10

10

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

5.109

221

66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

3.390

71

-49

-71

-22

66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

3.681

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

13.424

398

187

-187

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

8.784

1.804

-149

149

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

1.390

8

-8

66820 Individuele voorzieningen natura jeugd

16.906

-236

236

66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

2.172

67100 Volksgezondheid

1.077

40

-63

-39

24

67240 Lijkbezorging

18

134

66204 Inburgering

1.356

741

6

59

52

Wonen en Leven

59.103

58.609

-8.968

-8.520

448

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

4.717

82

-400

400

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

8.320

10.926

145

145

67220 Riolering en waterzuivering

26

67230 Milieubeheer

1.955

18

-18

67260 Baten rioolheffing

5.714

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

948

67300 Hemelwater

192

67310 Grondwater

168

68100 Ruimtelijke ordening

1.443

-241

241

68200 Woningexploitatie

32

843

-750

-750

68210 Wijkontwikkeling

56

68220 Volkshuisvesting

2.382

2.228

-480

-50

430

68300 Bouwgrondexploitatie

595

568

68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

38.269

38.249

-7.865

-7.865

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.443

135.205

-83

1.720

1.803

69500 Algemene dekkingsmiddelen

4.443

135.205

-83

1.720

1.803

Onvoorzien

-850

69510 Onvoorzien

-850

Overhead

24.003

1.005

-1.049

-8

1.041

60010 Bestuursorganen

39

60020 Bestuursondersteuning

31

60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations

161

60022 Organisatieverliezen

207

65410 Cultureel erfgoed

157

69500 Algemene dekkingsmiddelen

160

69602 Directie

2.707

48

1.053

-1.053

69603 Bedrijfsvoering

17.266

503

-1.998

-8

1.990

69604 Bestuurlijk Domein

5

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

135

69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen

1.305

139

70

-70

69607 Sociaal Domein

2.419

-173

173

69609 RijswijkBuiten en Financiering

-590

315

Mutaties reserves

1.798

2.230

-309

-309

69800 Mutaties reserves

1.798

2.230

-309

-309

Rekeningresultaat

69920 Saldo van de rekening van baten en lasten

Totaal excl. Kapitaallasten

209.072

228.607

-10.320

-6.762

3.558

Totaal Kapitaallasten

12.759

2.775

-2.775

Eindtotaal

221.831

228.607

-7.545

-6.762

783

Cijfers 2025 t.o.v. 2024

Cijfers 2026 t.o.v. 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen Bestuur en Organisatie

31

29

-2

10

-10

60010 Bestuursorganen

60011 Bestuurlijke samenwerking

10

-10

10

-10

60030 Burgerzaken

20

29

8

60031 Verkiezingen / referenda

60032 Publieke dienstverlening

60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

65801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid

85

-85

61

-61

61100 Openbare orde en veiligheid

61200 Brandweer

85

-85

61

-61

61201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer

62100 Wegen, straten en pleinen

62110 Verkeer

62120 Openbaar vervoer

62140 Parkeren

62400 Waterwegen

Economie en Werken

63100 Economische aangelegenheden

63300 Nutsbedrijven

Onderwijs

64010 Huisvesting scholen

64030 Lokaal onderwijsbeleid

66500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie

65100 Openbaar bibliotheekwerk

65300 Sport

65400 Kunst en cultuur

65410 Cultureel erfgoed

65800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein

-221

-30

191

-76

76

61400 Dierenwelzijn

66100 Inkomen

66110 Arbeidsmarkt overig

-4

4

66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

-11

11

66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

-57

57

-28

28

66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

1

-1

66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

5

-5

23

-23

66820 Individuele voorzieningen natura jeugd

6

-6

-71

71

66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

67100 Volksgezondheid

67240 Lijkbezorging

66204 Inburgering

-162

-30

132

Wonen en Leven

-3.423

-3.141

282

3.389

3.371

-18

65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

67210 Afvalverwijdering en -verwerking

67220 Riolering en waterzuivering

67230 Milieubeheer

18

-18

18

-18

67260 Baten rioolheffing

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

67300 Hemelwater

67310 Grondwater

68100 Ruimtelijke ordening

68200 Woningexploitatie

68210 Wijkontwikkeling

68220 Volkshuisvesting

-300

300

68300 Bouwgrondexploitatie

-385

-385

68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

-2.756

-2.756

3.371

3.371

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-142

1.302

1.444

217

-6.305

-6.522

69500 Algemene dekkingsmiddelen

-142

1.302

1.444

217

-6.305

-6.522

Onvoorzien

400

-400

69510 Onvoorzien

400

-400

Overhead

-104

104

6

-6

60010 Bestuursorganen

60020 Bestuursondersteuning

60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations

60022 Organisatieverliezen

65410 Cultureel erfgoed

69500 Algemene dekkingsmiddelen

69602 Directie

106

-106

107

-107

69603 Bedrijfsvoering

9

-9

-16

16

69604 Bestuurlijk Domein

69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen

-8

8

69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen

-173

173

-10

10

69607 Sociaal Domein

-46

46

-67

67

69609 RijswijkBuiten en Financiering

Mutaties reserves

-59

-59

-85

-85

69800 Mutaties reserves

-59

-59

-85

-85

Rekeningresultaat

69920 Saldo van de rekening van baten en lasten

Totaal excl. Kapitaallasten

-3.374

-1.899

1.475

3.607

-3.019

-6.626

Totaal Kapitaallasten

1.415

-1.415

186

-186

Eindtotaal

-1.959

-1.899

60

3.793

-3.019

-6.812

De toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026 wordt toegelicht onder de programma's. De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan 100.000 moeten worden verklaard.

Baten - = nadelig, lasten - = voordelig.