Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

2023

2024

2025

2026

Programma Wonen en Leven

Balanspost voorraden RijswijkBuiten

28.750

21.609

19.031

23.490

Gebiedsontwikkeling Pasgeld West-Pasgeld Oost

250

Grondexploitatie RijswijkBuiten

9.474

8.749

8.572

7.485

Opzet basisregeling Omgevingsplan

185

Bedrijfsvoering

Uitvoering informatiebeleidsplan

205

Incidentele lasten

38.864

30.359

27.603

30.974

Incidentele baten

2023

2024

2025

2026

Programma Wonen en Leven

Grondexploitatie RijswijkBuiten

38.224

30.359

27.603

30.974

Verkoop vastgoed

750

Mutaties reserves

Programma Verkeer en Vervoer

Onttrekking aan de reserve baggerwerken

193

Programma Sociaal Domein

Onttrekking aan de reserve innovatiefonds

246

130

71

Incidentele baten

39.413

30.489

27.674

30.974

Saldo incidentele baten en lasten

-549

-130

-71

Incidentele lasten

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 10e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

De woongebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost worden cf. het raadsbesluit van oktober 2021 ontwikkeld binnen een groenblauwe hoofdstructuur. De zogenaamde parkloper en bosloper verbinden alle groengebieden in het gebied, zoals het Elsenburgerbos, het slagenlandschap en de Drassige Driehoek, met elkaar. De integrale benadering van het plangebied maakt dat er advieskosten gemaakt worden voor gronden gelegen buiten de grondexploitatie van Sion - 't Haantje. De hieruit volgende investeringen worden in een volgende rapportage opgenomen.

In verband met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 dient er in 2023 een basisregeling Omgevingsplan te worden opgezet. Dit betreft invoeringskosten voor de omgevingswet.

Bedrijfsvoering

Aanvulling op exploitatiebudget voor het kunnen bekostigen van de nieuwe kosten die zijn ontstaan na verSaaSing van het Documentmanagement- (DMS) en Zaaksysteem conform uitvoering van het vastgestelde informatiebeleidsplan (Cloud first-strategie) en voorbereiding op de implementatie van Zaakgericht Werken. Daarnaast is een deel van deze aanvulling opgenomen voor het kunnen anonimiseren van gegevens in het DMS ten behoeve van de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO) en het maken van veilige koppelingen naar applicaties in de ‘cloud’.

Incidentele baten

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 10e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

Dit betreft incidentele opbrengst door de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Mutaties reserves

Programma Verkeer en Vervoer

Voor 2023 moet er een dotatie van 193.350 vanuit de reserve baggeren naar de voorziening baggeren gedaan worden om de uitgaven te kunnen bekostigen.

Programma Sociaal Domein

Bij de instelling van het Innovatiefonds zijn meerdere initiatieven beschreven, welke in 2023 t/m 2025 worden uitgevoerd.

Structurele lasten

Structurele reservemutaties

2023

2024

2025

2026

Programma Verkeer en Vervoer

Parkeren

1.671

1.671

1.671

1.671

Programma Wonen en Leven

Investeringsfonds energietransitie en klimaat

126

126

126

126

Totaal structurele toevoegingen

1.798

1.798

1.798

1.798

Programma Verkeer en Vervoer

Parkeren

1.399

1.399

1.399

1.399

Programma Wonen en Leven

Wijkontwikkeling

263

263

263

249

Algemene dekkingsmiddelen

Nieuwbouw brandweerkazerne

128

128

128

128

Totaal structurele onttrekkingen

1.791

1.791

1.791

1.776

Programma Verkeer en Vervoer

Op basis van de bijgestelde ramingen worden de positieve exploitatiesaldi gestort in de bestemmingsreserve.

Programma Wonen en Leven

De opbrengst van de cumulatief preferente aandelen Stedin wordt aan de bestemmingsreserve investeringsfonds energietransitie en klimaat toegevoegd.

Structurele baten

Overige bijstellingen van de uitgavenbudgetten worden ten laste van de reserve parkeren gebracht.

Programma Wonen en Leven

De jaarlijkse afschrijvingen van de uitgevoerde wijkontwikkelingsplannen worden aan deze reserve onttrokken.

Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een bedrag van 128.180 onttrokken aan deze reserve.

Structureel begrotingssaldo

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

6.344

7.436

7.555

828

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

432

123

64

-21

Begrotingssaldo na bestemming

6.776

7.559

7.619

807

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-549

-130

-71

Structureel begrotingssaldo

6.227

7.429

7.548

807