Overzicht taakvelden

Nr taakveld

Taakveld (Bedragen x 1.000)

Programma

Lasten

Baten

Saldo

0

0.1 Bestuur

Algemeen Bestuur en Organisatie

2.567

-2.567

0.10 Mutaties reserves

Mutaties reserves

1.798

2.230

432

0.2 Burgerzaken

Algemeen Bestuur en Organisatie

4.942

589

-4.352

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.942

1.130

-812

0.4 Overhead

Sociaal Domein

0.4 Overhead

Overhead

23.023

1.005

-22.018

0.5 Treasury

Economie en Werken

0.5 Treasury

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

286

582

296

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

271

7.018

6.747

0.62 OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.216

6.216

0.63 Parkeerbelasting

Verkeer en Vervoer

382

3.458

3.075

0.64 Belastingen overig

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

17

53

36

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-346

119.497

119.843

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-67

67

0.8 Overige baten en lasten

Onvoorzien

-850

850

Totaal 0

33.964

141.778

107.814

1

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Openbare Orde en Veiligheid

5.776

-5.776

1.2 Openbare orde en veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

2.758

-2.758

1.2 Openbare orde en veiligheid

Sociaal Domein

118

-118

Totaal 1

8.651

-8.651

2

2.1 Verkeer en vervoer

Openbare Orde en Veiligheid

26

-26

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer en Vervoer

9.663

228

-9.435

2.1 Verkeer en vervoer

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

253

253

2.2 Parkeren

Verkeer en Vervoer

495

23

-472

2.4 Economische havens en waterwegen

Verkeer en Vervoer

338

-338

2.5 Openbaar vervoer

Verkeer en Vervoer

188

-188

Totaal 2

10.710

504

-10.206

3

3.1 Economische ontwikkeling

Economie en Werken

874

-874

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economie en Werken

534

204

-330

3.4 Economische promotie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

456

456

Totaal 3

1.408

660

-748

4

4.1 Openbaar basisonderwijs

Onderwijs

395

-395

4.1 Openbaar basisonderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

112

59

-53

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijs

3.482

45

-3.437

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijs

3.178

256

-2.922

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Sport, Cultuur en Recreatie

57

-57

Totaal 4

7.223

359

-6.863

5

5.1 Sportbeleid en activering

Sport, Cultuur en Recreatie

109

-109

5.2 Sportaccommodaties

Sport, Cultuur en Recreatie

4.080

1.432

-2.649

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Sport, Cultuur en Recreatie

2.848

-2.848

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wonen en Leven

244

-244

5.4 Musea

Sport, Cultuur en Recreatie

1.086

18

-1.068

5.5 Cultureel erfgoed

Wonen en Leven

1.569

-1.569

5.6 Media

Algemeen Bestuur en Organisatie

46

-46

5.6 Media

Sport, Cultuur en Recreatie

1.488

-1.488

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verkeer en Vervoer

882

-881

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

708

-708

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wonen en Leven

3.967

82

-3.885

Totaal 5

17.028

1.532

-15.496

6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal Domein

10.318

2.025

-8.293

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wonen en Leven

56

-56

6.2 Wijkteams

Sociaal Domein

587

-587

6.3 Inkomensregelingen

Sociaal Domein

27.975

21.837

-6.138

6.3 Inkomensregelingen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.4 Begeleide participatie

Sociaal Domein

616

-616

6.5 Arbeidsparticipatie

Sociaal Domein

4.674

812

-3.863

6.5 Arbeidsparticipatie

Wonen en Leven

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociaal Domein

3.786

-3.786

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Sociaal Domein

13.447

398

-13.049

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Sociaal Domein

17.111

-17.111

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Sociaal Domein

2.202

-2.202

Totaal 6

80.773

25.072

-55.702

7

7.1 Volksgezondheid

Sociaal Domein

4.117

40

-4.077

7.2 Riolering

Wonen en Leven

4.316

5.714

1.398

7.3 Afval

Wonen en Leven

8.576

10.926

2.350

7.4 Milieubeheer

Wonen en Leven

1.977

-1.977

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Sociaal Domein

36

134

98

Totaal 7

19.022

16.814

-2.208

8

8.1 Ruimtelijke ordening

Wonen en Leven

1.220

-1.220

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wonen en Leven

38.677

38.621

-57

8.3 Wonen en bouwen

Wonen en Leven

2.905

3.267

362

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wonen en Leven

250

-250

Totaal 8

43.052

41.888

-1.165

Eind totaal

221.831

228.607

6.776