Overzicht verschillen begroting met voorgaand jaar

PROGRAMMA (bedragen x 1.000)

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Lasten 2022 incl.begr. wijz.

Baten 2022 incl.begr. wijz.

Saldo 2022 incl.begr. wijz.

Verschil 2023 tov 2022

Algemeen Bestuur en Organisatie

7.555

589

-6.965

7.025

802

-6.222

-743

Openbare Orde en Veiligheid

8.559

-8.559

7.343

-7.343

-1.216

Verkeer en Vervoer

11.948

3.710

-8.239

10.748

3.975

-6.773

-1.466

Economie en Werken

1.408

204

-1.204

1.340

299

-1.041

-163

Onderwijs

7.054

300

-6.754

6.666

385

-6.281

-473

Sport, Cultuur en Recreatie

10.488

1.509

-8.979

9.835

1.716

-8.119

-860

Sociaal Domein

84.987

25.246

-59.742

92.409

32.402

-60.007

266

Wonen en Leven

63.758

58.609

-5.149

46.925

44.233

-2.691

-2.457

Totaal programma's

195.758

90.167

-105.590

182.292

83.813

-98.479

-7.112

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2.088

135.205

133.117

5.792

133.578

127.786

5.331

Totaal onvoorzien

-850

850

50

-50

900

Totaal overhead

23.023

1.005

-22.018

28.746

1.098

-27.648

5.630

Totaal vennootschapsbelasting

15

-15

345

-345

330

GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

220.033

226.377

6.344

217.224

218.489

1.264

5.079

Mutaties reserves

1.798

2.230

432

1.634

4.402

2.768

-2.335

HET GERAAMDE RESULTAAT

221.831

228.607

6.776

218.859

222.891

4.032

2.744