Toelichting investeringsplan 2023-2026

Openbare Orde en Veiligheid

1200 BRANDWEER

Vervangen brandkranen: Rijswijk heeft iets minder dan 1.500 brandkranen. Deze investering is om noodzakelijke aanpassingen/vervangingen aan brandkranen te doen inclusief het verzwaren van de waterleiding (toepassen van grotere diameter van het leidingnet voor de brandkranen).

Verkeer en Vervoer

2100 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Extra impuls vervanging OV kabels: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen van openbare verlichting (masten, armaturen, kabelnet). Elk jaar wordt aan de hand van de meest recente gegevens, gebreken in het lichtnet en storingsgevoeligheid bepaald welke locaties vervangen worden. Een extra krediet van 350.000 is noodzakelijk om de achterstand in te halen. Met het combineren van de budgetten vervangen we circa 7 km kabel extra per jaar.

Fietspaden in asfalt: Fietspaden in asfalt (of ander comfort verhogend materiaal) zijn een belangrijke stimuleringsmaatregel om het fietsen in de gemeente te bevorderen. Fietsen is gezond en duurzaam. Ambitie is om belangrijke hoofdroutes/sterroutes (o.a. Huis te Landelaan, Nassaukade, Lange Kleiweg) in asfalt uit te voeren en ook om kortere (ontbrekende) delen in bestaande routes aan te pakken. Hiervoor is budget nodig. De eigen inleg zal worden aangewend voor het aanvragen van subsidie (50% vanuit regio of Provincie).

Herstel asfaltwegen: Dit krediet is bestemd voor groot onderhoud aan asfaltwegen. Jaarlijks worden op basis van de meest recente inspectiegegevens de exacte locaties bepaald. Het budget omvat eveneens werkzaamheden aan asfaltpaden in parken en plantsoenen.

Herstellen (duiker)bruggen: Dit krediet is bestemd voor groot onderhoud en vervanging van onze civieltechnische kunstwerken. Op basis van actuele inspectiegegevens bepalen we de werkzaamheden en de objecten.

Infrasctructuur Prinses Beatrixlaan: Rijswijk, Den Haag en de MRDH hebben een bestuursakkoord afgesloten. Het Bestuursakkoord bestaat – samengevat - uit een:

Set van bestuurlijke en organisatorische afspraken voor verdere samenwerking,

Een (fysiek) schetsontwerp bestemd voor Planuitwerking (het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan”, hierna BVB),

Een financieel kader,

Een flankerend maatregelenpakket om nader uit te werken,

Aankondiging van een te verkennen ambitie voor de langere termijn (“tunnel”).

Gezamenlijk is tot een integrale voorkeursoplossing gekomen voor de meervoudige opgave van het gebied en de Prinses Beatrixlaan. Deze voorkeursoplossing betreft het zgn. BVB, waarbij de huidige rijbanen naar elkaar toeschuiven en anders ingepast worden, ten gunste van de doorstroming, verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer. Tevens ontstaat er ruimte voor een ontwikkelstrook voor kwaliteitsgroen, nieuwe woningen en de revitalisering van Bogaard stadscentrum. Voor de uitwerkingsfase en het onderzoek naar flankerende maatregelen is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De uitwerkingsfase is gericht op start van de realisatie in 2024 (na aanleg warmtelinQ). De totale investering is geraamd op afgerond 23,5 miljoen (U). Door de MRDH wordt 7,7 miljoen (I) geïnvesteerd. Er is een extra bijdrage (I) van het ministerie van I&W toebedeeld aan de BVB (besluit van de raad 2 juli 2020). Netto investering is 13,8 miljoen. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

In het Bestuursakkoord BVB is opgenomen dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse indexering met het IBOI-% (Index Bruto Overheidsinvesteringen). De bedragen in het Bestuursakkoord zijn gebaseerd op het prijspeil 2018. Tot en met 2021 heeft indexering van de investeringen plaatsgevonden. De ramingen in onderstaande tabel zijn geïndexeerd voor de jaren 2022 en 2023. Tevens zijn de investeringen met één jaar opgeschoven, omdat realisatie verschuift vanwege de aanleg van Warmtelinq.

Het ministerie van I&W heeft 2,25 miljoen vrij besteedbaar bedrag beschikbaar gesteld, waarvan de raad op 20 juli 2020 heeft besloten dat ten gunste van het project BVB te brengen. Administratief was dit nog niet in het investeringsplan verwerkt.

Het investeringsschema is als gevolg van het bovenstaande als volgt.

Investerings-jaar

Totaal investering

Bijdragen derden

Netto investering

2024

11.958.000

11.958.000

2025

11.850.000

7.702.000

4.148.000

Sub-totaal

23.808.000

7.702.000

16.106.000

extra bijdrage (raad 20 juli 2020)

2.250.000

Totaal

23.808.000

7.702.000

13.856.000

De integrale aanpak probleemstraten 2023-2025 en het opwaarderen grote probleemstraten: Er zijn meerdere straten in Rijswijk waar meerdere onderhoudsproblemen samenkomen. Het gaat op locaties waar de riolering, de kabels en leidingen en de bomen moeten worden vervangen. De boomwortels veroorzaken complicaties zoals wortelopdruk welke niet meer te herstellen zijn met kleine onderhoudsmaatregelen. Bij de herinrichting verbeteren we de(verkeers)veiligheid en de leefomgeving. We creëren een openbare ruimte met een goede balans tussen groen, verharding en verlichting. Hierbij houden we rekening met een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur.

Het betreft de projecten: Karel Doormanlaan, de Van Ostadelaan, de Van Dijklaan, de Steenlaan, de Tulpstraat en Julianastraat.

Invoeren nieuwe inzameling: Het programma is in uitvoering. Gaandeweg zijn en worden steeds meer wijken voorzien van hogere service door minicontainer voor grondstoffen aan huis te verschaffen. Inwoners gebruiken de ondergrondse containers voor restafval, die op afstand in de wijken staan. De budgettering van de invoering van deze nieuwe manier verloopt naar verwachting.

Meekoppelkansen: Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overeenkomst met het Rijk en Rijkswaterstaat voor een bijdrage in de realisatie van de Meekoppelkansen. Rijswijk krijgt hierdoor twee vernieuwde viaducten over de A4. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt de bouw van twee fiets/ecoducten mogelijk binnen het project A4-Haaglanden-N14. Met deze verbindingen worden de stadsdelen van Rijswijk aan weerzijden van de snelweg beter met elkaar verbonden. Het eerste fiets/ecoduct verbindt het Wilhelminapark bij RijswijkBuiten met het oude Rijswijk. Dit ecoduct sluit aan op een bestaande naastgelegen fietsbrug. Het tweede fiets/ecoduct wordt helemaal nieuw gebouwd. Deze komt in plaats van het huidige viaduct op de plek waar de Van Rijnweg de A4 kruist. Dat viaduct moet vanwege de verbreding van de A4 gesloopt worden, het is niet breed genoeg voor een extra rijbaan op de A4. De fiets/ecoducten worden gebouwd tijdens de realisatie van het project A4-Haaglanden-N14 in de periode 2024 tot 2027. Voor de kosten van voorbereiding van het Rijswijkse aandeel in het project in 2021 – 2023 is een voorbereidingskrediet nodig. Vanaf 2024 wordt een investeringskrediet voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Opwaarderen Kansrijke Plekken: Er zijn veel (kleine) plekken in de openbare ruimte van Rijswijk met achterstallig onderhoud of waarbij onderhoud niet (meer) leidt tot een kwaliteitsverbetering. Dit zijn plekken die met een kleinschalige ingreep en een beperkt budget een nieuwe impuls kunnen krijgen. Het gaat om ingrepen die in een korte tijd eenvoudig te realiseren zijn en, in bepaalde situaties, zich uitstekend lenen voor een actieve betrokkenheid en participatieve inbreng van omwonenden.

Verbeteren wandelroutes van/naar Rijswijk Buiten: De wandelroutes tussen Rijswijk en RijswijkBuiten zijn niet optimaal. Er is een motie ingediend om een wandelroute aan te leggen langs de Beatrixlaan. Er is een studie gedaan naar de opties van deze wandelroute en eventuele alternatieven. Conclusie is dat voor wandelaars die tussen Rijswijk Buiten en Rijswijk (Bogaard, Steenvoorde en Muziekbuurt) de routes verbeterd kunnen worden door het aanleggen van een alternatieve route naar het Wilhelminapark (om de huidige bouwweg heen) en een route door de wijk Sion aan de westzijde van en evenwijdig aan de Beatrixlaan. De kosten voor de maatregelen zijn ingeschat op 50.000 Euro.

Verkeersveiliger maken kruising Prinses Beatrixlaan - Terras van Sion - Laan van ’t Haantje:

Nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten wordt ontsloten en doorkruist door de drukke Prinses Beatrixlaan. Deze weg wordt bij de kruising met het Terras van Sion - Laan van 't Haantje dagelijks volop overgestoken door fietsers en voetgangers die aan de andere zijde van de wijk moeten zijn. Er steken met name ook veel schoolkinderen over die naar de basisscholen reizen die aan beide zijden van de Prinses Beatrixlaan liggen. Ouders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid van de kruising Prinses Beatrixlaan - Terras van Sion onvoldoende is. Er wordt te hard gereden op de Prinses Beatrixlaan. Afgelopen 2 jaar zijn er vier ongelukken op dit kruispunt geweest. De fietsoversteken over de Beatrixlaan tussen Sion en Parkijk worden in twee richtingen gebruikt, terwijl dit nu éénrichting oversteken zijn. De toeleidende fietspaden zijn (worden) allemaal in tweerichtingen uitgevoerd. Ook is de verkeerslichtenregeling niet optimaal. Oplossing is de oversteken twee richting te maken en de verkeerslichtenregeling te optimaliseren, in combinatie met de toekomstige flitspalen van het OM. Omdat de snelheid van de auto's ter plekke hoog is en dit ook gevolgen heeft voor de daadwerkelijke veiligheid, maar ook de beleving daarvan, wordt de snelheid rond het kruispunt verlaagd (bijvoorbeeld door aangepaste drempels en markeringen). Uitvoering verwacht in 2023, met mogelijke uitloop in 2024. De kosten zijn ingeschat op 420.000. Voor dit project wordt (50%) subsidie aangevraagd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vervanging armaturen: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen de armaturen van onze openbare verlichting. Bij vervanging brengen we led-verlichting met dim regime terug.

Vervanging kabelnet openbare verlichting: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen van openbare verlichting (masten, armaturen, kabelnet). Elk jaar wordt aan de hand van de meest recente gegevens, gebreken in het lichtnet en storingsgevoeligheid bepaald welke locaties vervangen worden. Een extra krediet van 319.000 is noodzakelijk om de achterstand in te halen. Met het combineren van de budgetten vervangen we circa 7 km kabel extra per jaar.

Vervanging lichtmasten: Deze kredieten zijn bestemd voor het vervangen de masten van de openbare verlichting. De beschikbare middelen worden mede ingezet ter financiering van het inlopen van de achterstand, het vervangen van armaturen.

Vervangen roltrappen station Rijswijk: We vervangen de besturingsunit van de roltrappen, deze investering volgt na de eerdere investering in de aandrijving.

Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg: Het gebruik van de Lange Kleiweg wijzigt als gevolg van de ontwikkeling van de woon- en werkgebieden in Pasgeld en het Kesslerpark. Verzocht wordt een voorbeidingskrediet van €250.000 beschikbaar te stellen.

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling station Rijswijk: Er is een handelingsperspectief opgesteld met MRDH, Prorail, NS, HTM en EBS. Dit handelingsperspectief geeft een beeld van de gezamenlijke ambities voor het station en de directe omgeving. Het geeft aanleiding om samen met stakeholders van overheid en marktpartijen een ruimtelijk ontwikkelkader op te stellen en tot een programma van concrete investeringen en verbeteringen te komen. Station Rijswijk ligt aan de Oude Lijn, is een schakel in de gebiedsontwikkelingen en is randvoorwaarde voor de mobiliteitstransitie en verstedelijking. Een eerste indruk van de benodigde investeringen in de toekomst van deze knoop, beweegt zich richting de 7-12 miljoen euro voor de gezamenlijke partners. Voor de fase die nu voorligt is een intern voorbereidingskrediet van 125.000 nodig.

Voorbereidingskrediet ondertunneling Prinses Beatrixlaan: Het verkeer op de Prinses Beatrixlaan zorgt voor filevorming en een lagere oversteekbaarheid en daarmee een verslechterde bereikbaarheid van Rijswijk. Het vele verkeer zorgt bovendien ook voor een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en leefbaarheid in de directe omgeving. Als oplossing voor deze problemen heeft Rijswijk de wens om een tunnel(bak) aan te leggen. Den Haag en de MRDH hebben inmiddels toegezegd samen de mogelijkheden te willen onderzoeken om deze problemen aan te pakken, waarbij de tunnel één van de te onderzoeken mogelijkheden is. Voor het uitvoeren van dit onderzoek en de begeleiding van dit proces ramen we €365.000 voor 2023.Die kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve.

2110 VERKEER

Vervanging verkeersregelinstallaties: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van verkeersregelinstallaties op basis van het beheerplan voor verkeersregelinstallaties. Bij de vervanging worden nieuwe slimme technische mogelijkheden benut om doorstroming te bevorderen, te besparen op energie en de kans op storingen verder te verminderen.

Tot 2022 worden de volgende kruispunten vervangen:

K22 Lindelaan-Jan Tooroplaan-Jozef Israëlslaan mogelijk deels rotonde – verkeerskundig ontwerp herinrichting wordt uitgewerkt met voorkeur zonder VRI’s

K19 Veraartlaan-Patentlaan – VRI vervanging is uitgevoerd

K50 Vrijenbanselaan-Vinkweg mogelijk rotonde - VRI vervanging is uitgevoerd

K51 Vrijenbanselaan-A13-Kfar Savaweg - VRI vervanging is uitgevoerd

K38 Pr. Beatrixlaan - Op/afrit A4 – i.c.m. ontwerp verbreding A4 zo nodig uitstellen

2023:

K32 Geestbrugweg-Cromvlietkade – i.c.m. herinrichting Geestbrugweg - VRI regeltoestel vervanging Q1-2023

K36 Generaal Eisenhowerplein – vervanging Q1-2023

K11 Gen.Spoorlaan-Steenvoordelaan – vervanging 2023

K01 Schaapweg – Sammersweg – vervanging 2023

2140 PARKEREN

Vervangen scanauto, software en projectkosten: Reguliere vervanging van de scanauto.

2400 WATERWEGEN

Vervanging beschoeiingen: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van beschoeiingen. Jaarlijks worden op basis van de meest recente gegevens de exacte locaties bepaald.

Vervangen beschoeiing Sion RijswijkBuiten: De beschoeiing langs de Spieringsweteringsweg is in slechte staat. De watergang valt binnen het te ontwikkelen gebied RijswijkBuiten (deel Sion). Omdat het een bestaande beschoeiing is heeft RijswijkBuiten geen rekening gehouden met de vervanging. De kosten worden geraamd op 700.000. Dit jaar zal met de voorbereidingen begonnen worden. De uitvoering is gepland in 2023.

Onderwijs

4010 HUISVESTING SCHOLEN

Nieuwbouw school Pasgeld: Door de woningbouwplannen in Pasgeld zal het aantal leerlingen in dit gebied toenemen. Uit de leerlingenprognoses blijkt dat nieuwbouw van een school inclusief sportzaal in dit gebied gerechtvaardigd is. Bedrag school 6.592.454. Bedrag sportzaal 2.000.000.

Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder: Uit de leerlingenprognoses blijkt dat door de woningbouw in de Plaspoelpolder het aantal leerlingen dusdanig toeneemt dat een nieuwe school gerechtvaardigd is. Ook in het IHP is de nieuwe school opgenomen.

Uitbreiding basisschool de Melodie 300 m2 i.v.m. groei aantal leerlingen in Rijswijk: De leerlingenprognoses opgesteld in 2019 geven aan dat de komende jaren het leerlingenaantal in Rijswijk toeneemt. Dit blijkt ook uit het Integraal Huisvestingsplan. Voor de huisvesting van leerlingen is in totaal ongeveer 300 m2 noodzakelijk. Op dit moment is nog niet duidelijk bij welke school de grootste groei daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dit is ook afhankelijk van de daadwerkelijke woningbouw. De leerlingenprognoses zullen eind 2021 opnieuw worden geactualiseerd.

Basisschool De Melodie heeft een ruimtetekort van 60 m² wat niet inpandig kan worden opgelost. Daarnaast geven de leerlingenprognoses aan dat De Melodie de komende jaren gaat groeien en het ruimtetekort oploopt tot 292 m² in 2036. Uitbreiding van het gebouw is noodzakelijk. Voor 2023 is een bedrag opgevoerd van 933.165. Dit bedrag moet worden opgehoogd met 314.030.

Uitbreiding basisschool De Piramide: Op grond van de leerlingenprognoses groeit basisschool De Piramide. Het te verwacht ruimtetekort is 334 m2. Om het aantal te verwachte leerlingen te kunnen huisvesten zal de school moeten worden uitgebreid.

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair dislocatie Wethouder Brederodeschool: De dislocatie Montessorischool Parkrijk is opgeleverd in 2021, maar nog niet volledig ingericht. De totale oppervlakte van de hoofd- en dislocatie bedraagt 3.399 m2. Er heeft niet eerder bekostiging voor deze inrichting plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2022 wordt de bruto vloeroppervlakte van de school als basis gebruikt voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris.

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair IKC Buitenrijck: De school is ingericht voor 1.993 m2. Door uitbreiding van het aantal leerlingen heeft de school recht op eerste inrichting olp en meubilair voor 118 m2. Er heeft nog niet eerder bekostiging voor deze inrichting plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2022 wordt de bruto vloeroppervlakte van de school als basis gebruikt voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris.

Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair Rehobothschool: De school is ingericht voor 1.134 m2. Door uitbreiding van het aantal leerlingen heeft de school recht op eerste inrichting olp en meubilair voor 81 m2. Er heeft nog niet eerder bekostiging van deze inrichting plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2022 wordt de bruto vloeroppervlakte van de school als basis gebruikt voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris.

Vervangende nieuwbouw basisschool De Akker en GSR (inclusief gymnastieklokaal en ENG-kosten): Gezien de leeftijd van het gebouw en het Integraal Huisvestingsplan is de school en het gymnastieklokaal aan vervanging toe.

Sport, cultuur en Recreatie

5300 SPORT

Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken: Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning worden onderhoud en vervangingsinvesteringen gepleegd in de sportparken, waarbij het element onderhoud loopt via de exploitatie en de vervangingen via het investeringsplan. In deze investering zijn diverse kleine investeringen opgenomen. Het bedrag is jaarlijks beschikbaar.

Ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras: Extra krediet vanwege ombouw naar kunstgras en sterk gestegen produktiekosten 666.928 (67.202 reeds beschikbaar; totaal 734.130)

Toprenovatie veld 401: Extra krediet vanwege sterk gestegen produktiekosten 290.583 (469.500 reeds beschikbaar; totaal 760.083).

5800 SPEELTUINWERK

Vervanging herinrichten speelplekken in de wijk: Dit krediet is bestemd voor het vervangen en herinrichten van openbare speelvoorzieningen in de wijk. Jaarlijks worden op basis van de meest recente inspectiegegevens de exacte locaties bepaald.

Vervanging hekwerken: Dit krediet is bestemd voor het vervangen van hekwerken. Jaarlijks worden op basis van de meest recente gegevens de exacte locaties bepaald.

Wonen en Leven

5600 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE

Transformatie Wilhelminapark: Gevarieerd voor mens en dier. We ontwikkelen het Wilhelminapark tot een gevarieerd, aantrekkelijk en ecologisch waardevol park, dat goed bereikbaar is en dat ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. We investeren in het groen, de paden en de functies van het park. Hierdoor zal het park beter aansluiten op de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen. En de ecologische waarde zal toenemen. Bij de realisatie van de plannen betrekken we de wensen, ideeën en kennis van bewoners en maatschappelijke organisaties. Enkele jaren geleden is de Natuurtuin Wilhelminapark, met de hulp van enthousiaste vrijwilligers opgeknapt. Het het groen in het park is verbeterd en vorig jaar is de Entree van het Wilhelminapark vernieuwd en is overbodig asfalt uit het park verwijderd.

In 2022 maken we het park nog beter. In de Natuurtuin bouwen we samen met de vrijwilligers een nieuw centrum voor milieu- en natuureducatie. We versterken de ecologische waarde van het groen door bijvoorbeeld bij aanplant van bomen te kiezen voor ecologisch waardevolle soorten en door schuil- en verblijfplekken te realiseren voor dieren. We maken een aantrekkelijk sport- en speelzone voor kinderen en jeugd uit de omgeving. Ook voor honden zorgen we voor plekken waar ze vrijuit kunnen rennen en spelen. Er wordt een ondernemer gezocht om een horecavoorziening in het park te realiseren en we ontwikkelen het Hazepad tot een centrale as waar het fijn is om te verblijven en te ontmoeten.

Vervanging bomen: Dit krediet is bestemd voor het terugplaatsen van bomen die vanwege ouderdom of ziekte zijn verwijderd.

7210 AFVALVERWIJDERING EN –VERWERKING

Vervanging afvalbakken: Dit krediet is bestemd voor het regulier onderhoud en vervanging van (afval)bakken.

7220 RIOLERING EN WATERZUIVERING

Vervanging vrijvervalriolen: De afgelopen jaren waren op het gebied van water in Rijswijk twee plannen: het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Waterplan. We hebben deze plannen samengevoegd in een overkoepelend plan met een looptijd van 5 jaar. Dit gemeentelijk riolerings- en waterplan beschrijft hoe we de aankomende jaren (tot en met 2025) invulling geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambities. Voor de komende jaren investeren we in het relinen van ons hoofdriool en het aanleggen van schoonwaterriool.

7230 MILIEUBEHEER

Uitwerking actieplan Geluid: Benodigd is budget voor het investeren of voorfinancieren van de meerkosten van het toepassen van 'stil asfalt' of ‘stille elementverhardingen’ op wegvakken waar de geluidsbelasting een kritieke grens nadert of gepasseerd wordt. Beleid is om, daar waar aangrenzend aan een wegvak een bouwproject is, de meerkosten onder te brengen bij de ontwikkelende partij.

8100 RUIMTELIJKE ORDENING

Vervanging luchtfoto’s: Bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplanbeoordeling en -onderzoek, alsmede bij de jaarlijkse taxaties in het kader van de wet WOZ en de aansluiting van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), zijn luchtfoto's onontbeerlijk. De WOZ en de BAG stellen ook steeds hogere eisen aan de recentheid en kwaliteit van het fotomateriaal. Jaarlijks vergt dit een investering van 20.000.

Overhead

69603 BEDRIJFSVOERING

Aanschaf smartphones: Vanwege een wijziging in de werkwijzer bij de aanschaf van nieuwe smartphones. In plaats van in één keer alle telefoons vervangen, worden alleen de hoognodige telefoons vervangen. Het huidige vervangingskrediet past niet bij deze werkwijze. Om de nieuwe werkwijze van vervanging van smartphones beter te verantwoorden.

Basis op orde: Krediet voor het bijwerken van concernbrede informatiesystemen (CIS). Met deze investering realiseren we de vervanging, aanschaf, inrichting en implementatie van de benodigde technische componenten en creëren we de technische randvoorwaarden (basis op orde) waarmee de informatieontsluiting ten behoeve van (o.a.) Zaakgericht Werken in relatie tot een juiste toepassing van de Archiefwet op een informatieveilige en gestandaardiseerde manier kan worden ingeregeld.

Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding: Uitvoeringsprogramma dat hiervoor is opgesteld gaat in Q3 2022 naar college en de raad.

Documentaire informatievoorziening: Dit zijn investeringen ten behoeve van het stroomlijnen van het (e-)documentenproces.

Uitvoering Visie: Investeringen t.b.v. realisatie Informatiebeleid / visie (o.a. Werken onder architectuur, Datagedreven werken, Domein Zaakgericht werken en de Cloud-first Strategie).

Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen: Een merendeel van de AV apparatuur in Hoogvoorde is aan vervanging toe. In kader van de verhuizing is de wens om de vergaderruimtes in te richten met nieuw av-appartuur, omdat we momenteel voor een groot deel werken met verouderd apparatuur (beamers met VGA aansluitingen). We hebben drie nieuwe hybride vergaderopstellingen afgelopen twee jaar aangeschaft. Deze zijn in prima staat en kunnen een bestemming krijgen in Huis van de Stad. Bijvoorbeeld door deze hybride vergaderopstellingen te plaatsen op de bestuurlijke vleugel. Idealiter willen we de 9 vergaderruimtes in Huis van de Stad voorzien van een Hybride mogelijkheden met één standaard model.

Wettelijke verplichtingen: Krediet voor het realiseren van de technische voorzieningen t.b.v. de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Open Overheid.

69605 Maatschappelijke ontwikkelingen

Verhogen tractiebudget Handhaving : Was in het verleden de uitrusting van de handhavers beperkt tot een portofoon en een bonnenboekje, tegenwoordig zitten er aan de koppels twee porto’s, zaklamp, handschoenen en transportboeien. Dit stelt eisen aan de in- en uitstap (dat soms ook met spoed moet gebeuren) van de auto’s. Het huidige wagenpark van Handhaving is verouderd. Bovendien zijn er inmiddels ca. 10 (en nog groeiende) handhavers bij gekomen zonder dat het wagenpark is uitgebreid. De verhoging van het tractiebudget is een raming inclusief infrastructuur (laadpalen) en was aangekondigd in de kadernota.

69606 Ruimtelijke ontwikkelingen

Reguliere vervanging voertuigen.