Wat gaan we daarvoor doen?

Opgroeien en Opvoeden:

De gemeente stimuleert, faciliteert en verbindt partijen zodat er een samenhangend en sluitend stelsel van voorzieningen aanwezig is. Daar waar gezinnen (tijdelijk) niet in staat zijn om knelpunten met betrekking tot opvoeding op te lossen, wordt dit vroeg gesignaleerd en worden jeugdigen en/of hun ouders toegeleid naar passende, preventieve, voorzieningen met als doel een zwaardere zorgvraag te voorkomen, dan wel te beperken. Het gemeentelijk aanbod stemmen we af op o.a. de basisondersteuning en preventieve initiatieven vanuit het onderwijs waarbij de focus ligt op normaliseren en het versterken van de eigen kracht.

CJG

Het CJG heeft een centrale rol in de opvoedingsondersteuning aan jeugdigen en de ouders. De partners van het CJG bieden hun preventieve ondersteuning dicht bij scholen en in de wijken. De CJG-coördinator verbindt daarbij vraag met aanbod. Daarnaast is de doorontwikkeling en afstemming van het aanbod op de vraag een continu proces.

De zichtbaarheid van het CJG is de afgelopen jaren toegenomen onder partners die met jeugdigen en ouders werken. Er is een behoefte onderzoek gedaan onder alle scholen, de CJG website met de sociale kaart is verbeterd en de contacten met de maatschappelijke partners zijn verstevigd.

In 2023 is onderzocht hoe de ervaringen zijn van ouders en jeugdigen met het aanbod en de CJG-website. De uitkomsten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de website van het CJG en “Jong in Rijswijk” (website specifiek voor jongeren

Preventief aanbod

In een goed functionerend jeugdstelsel is, naast een sterke pedagogische basis, effectieve preventie cruciaal. Effectieve preventie voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren. Preventie richt zich op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van risico’s en problemen.

Bij het algemene en preventieve jeugdbeleid, waarbij de beleidsverantwoordelijkheid ligt bij Team Jeugd en Onderwijs, gaat het om het beperken van risicofactoren en de beschermende factoren te stimuleren. Dit doen we onder andere door de driehoek thuis, op school en vrije tijd, die zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jeugdigen, met elkaar te verbinden.

Er is een breed aanbod van algemene (basis)voorzieningen voor de jeugdigen en hun ouders. Daarnaast is er een aanbod van een aantal interventies voor jeugdigen/ouders met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld een aantal maatjesprojecten ouder/kind of Sociale Vaardigheidstrainingen.

Hierbij is ook de interne samenwerking met het Sociaal Domein (die gaat over de curatieve en daarmee zwaardere vormen van jeugdbegeleiding en jeugdzorg), van cruciaal belang, zodat het aanbod aan algemene en licht curatieve preventie goed aansluit op het curatieve en geïndiceerde aanbod.

Actieplan preventief jeugdbeleid

In de kadernota Jeugd en Onderwijs 2022 is een actieplan Preventief jeugdbeleid met verbetermaatregelen aangekondigd. Om tot een actieplan te komen is Radar, een onderzoeks- en adviesbureau met veel kennis van het sociale domein, gevraagd onderzoek te doen naar de samenstelling en effectiviteit van ons huidige preventieve aanbod.

Over de uitkomsten van dit onderzoek is de raad medio 2023 geïnformeerd. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen van Radar Adviesbureau wordt in de tweede helft van 2023, samen met inwoners, maatschappelijke partners, Beleid Sociaal Domein en de Adviesraad Sociaal Domein een actieplan met uitvoeringsagenda opgesteld. Vanaf 2024 wordt gestart met de uitvoering van het actieplan.

Jeugd en Veiligheid (project Dealbreakers)

In relatie tot het onderwerp ‘ondermijnende criminaliteit’ wordt het project Dealbreakers verder uitgerold in de regio en ook in Rijswijk. Het project is speciaal in het leven is geroepen om jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit te voorkomen. De gemeente is in het laatste kwartaal van 2023 gestart met het project.

Dealbreakers, is een initiatief van het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Den Haag, het helpt gemeenten om een aanpak op te zetten ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. Een voorwaarde voor het slagen van zo’n preventieve aanpak is dat signalen vroegtijdig worden (h)erkend. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van risicovol of crimineel gedrag, maar worden in de praktijk vaak nog onderbenut als bron van zorgsignalen.

Een duurzame en integrale samenwerking tussen onderwijs, het sociaal domein en het veiligheidsdomein is cruciaal. In een succesvolle aanpak dienen dus in elk geval de gemeente (OOV Veilighied, onderwijs, jeugd), scholen, wijkteams, jongerenwerk, politie en justitie betrokken te zijn. De gemeente neemt hier de rol van aanjager in en stimuleert en faciliteert haar samenwerkingspartners om elkaar te vinden en de krachten te bundelen.

Kinderopvang

Kinderopvang, als voorschools aanbod, zorgt voor een goede basis bij de ontwikkeling van kinderen. Binnen het voorschools aanbod wordt opvang geboden die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. We stimuleren dat in alle vormen van kinderopvang (nog) meer gewerkt wordt met een ontwikkelingsgericht educatief aanbod. In 2023 is de leeftijd waarop gebruik kan worden gemaakt van de peuteropvang in Rijswijk verlaagd van 2 ½ jaar naar 2 jaar.

Educatie

Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, bevorderen van taalvaardigheid

Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en bevorderen van kansengelijkheid vraagt om een vroegtijdige aanpak die op maat gesneden is. Het beheersen van de Nederlandse taal is hierbij een essentieel onderdeel.

Daarom werken we samen met de partners zoals het onderwijs, de kinderopvang en de bibliotheek om de taalvaardigheid al vanaf jonge leeftijd te vergroten.

Zo stimuleren we een kwalitatief hoogwaardig voorschools aanbod op de peuteropvang waar gewerkt wordt met een gestructureerd, ontwikkelingsgericht educatief aanbod. Ouders worden hierbij actief betrokken en onderwijsachterstanden worden voorkomen en/of verminderd (onder andere door het bieden van voorschoolse educatie). Peuters met een (dreigende) achterstand worden daarnaast actief toegeleid naar de voorschoolse educatie op de peuteropvang.

De voorschoolse educatie loopt door in de vroegschoolse educatie in het basisonderwijs. Met het onderwijs en de kinderopvang zijn (hernieuwde) prestatieafspraken gemaakt over de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie en de monitoring daarvan. Een doorgaande lijn en een goede overdracht maakt onderdeel uit van deze afspraken. Onder begeleiding van de Bibliotheek aan de Vliet is er een netwerk van partijen gevormd (onderwijs, kinderopvang, JGZ en gemeente) om deze afspraken te vertalen naar werkbare processen en goede samenwerking.

Bestrijden Laaggeletterdheid/Volwasseneducatie

Om mee te kunnen doen in de samenleving is een goede beheersing van de talige basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden), noodzakelijk. Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite hebben deze vaardigheden met alle (negatieve) gevolgen van dien.

Om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden zetten we, samen met onze taalpartners, in op een laagdrempelig, vraag gerelateerd aanbod aan activiteiten en cursusaanbod. De taalvrager wordt op een snelle en simpele manier geholpen en doorverwezen naar het juiste aanbod (o.a. bij het Taalhuis). Het aanbod dat zijn meerwaarde heeft bewezen wordt gehandhaafd en zo nodig versterkt/ uitgebreid; daarnaast is er ruimte voor nieuw te ontwikkelen aanbod.

Met de uitvoering van het in 2022 aangenomen taalbeleidsplan “Het start met Taal” geven we uitvoering aan bovenstaande ketenaanpak.

Passend onderwijs en voorkomen van schooluitval

Onderwijs is essentieel voor jeugdigen om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen bouwen aan een goede toekomst. Een diploma biedt meer kansen op een baan.

De leerplichtwet zorgt ervoor dat iedereen met gelijke kansen begint en de benodigde algemene kennis heeft om goed te functioneren in een zich steeds sneller ontwikkelende maatschappij. De leerplichtwet zorgt niet alleen voor leerplicht, maar garandeert ook dat ieder kind leerrecht heeft.

Daarom zetten we in op het handhaven van de leerplichtwet en wordt voortijdig schoolverlaten, of schooluitval, tot een minimum beperkt. Vroeg signalering en terug- en/of toeleiding naar een passend onderwijsprogramma is daarbij essentieel.

Bij jeugdigen die niet meer vallen onder de leerplichtwet wordt ingezet op dat zo veel mogelijk jeugdigen een startkwalificatie behalen (de RMC-functie).

Wetsvoorstel “van school naar duurzaam werk”

De rijksoverheid werkt op dit moment aan de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” die per 1 augustus 2025 in zal moeten gaan. Het doel van de wet is kansengelijkheid vergroten en het aanpakken van jeugdwerkeloosheid. Dit wordt bereikt door jongeren met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij de overgang van school naar werk en bij het behoud van werk bij (dreigende) werkeloosheid. Jongeren die een (risico op) structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben worden begeleid in het doorleren en/of aan duurzaam werk geholpen. De huidige RMC-functie (nieuw naam wordt het Doorstroompunt) wordt uitgebreid naar jongeren tot 27 jaar.

De nieuwe wet vraagt een (nog betere) verbinding en (preventievere) samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en werkgevers. Ook intern zal de nieuwe wet vergen dat er (nog) betere verbindingen en samenwerking wordt opgezet tussen de afdelingen onderwijs, jeugd, jeugdteam, WMO, sociaal wijkteam en (de jongerencoaches van) werk en inkomen. In 2024 zal zowel op regionaal niveau als intern voorbereidingen worden getroffen voor de implementatie van deze nieuwe wet.

Iedere leerling volgt zo passend mogelijk onderwijs. Meestal is dat op een reguliere school. Maar soms is dat niet mogelijk of kan dit alleen met een jeugdhulp arrangement.

Scholen hebben een goed zicht op de kinderen en kunnen problemen vroegtijdig signaleren.

Het schoolmaatschappelijk werk verzorgt preventieve en kortdurende hulp en vervult de schakelfunctie tussen het onderwijs en het jeugdteam.

Via de “consulent in school” heeft iedere Rijswijkse school een “maatje” binnen het jeugdteam zodat er snel binnen de driehoek onderwijs-schoolmaatschappelijk werk-jeugdteam geschakeld wordt. Ook Team Leerplicht en de jeugdartsen/verpleegkundigen van de JGZ vervullen, indien nodig, een belangrijke preventieve taak binnen deze driehoek.

Samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het jeugdteam en overige partners binnen het preventieve voorveld, wordt ingezet op het (nog) sneller signaleren van mogelijke problemen en het maken van slimme combinaties waar passend onderwijs en passende jeugdhulp bij elkaar komen. We realiseren samen een dekkende zorg-onderwijs-structuur, zetten in op zo “thuisnabij onderwijs” als mogelijk is en dringen daardoor het aantal (dreigende) thuiszitters terug en voorkomen schooluitval.

Dit doen we op zowel lokaal niveau (via het project Elkaar Versterken) als op (sub)regionaal niveau (H3 en H10).

Ook als onderdeel van de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden wordt het verbeteren van de aansluiting op het onderwijs en het voorkomen van thuiszitters, genoemd. Samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag (H3) en de betrokken samenwerkingsverbanden zijn we hier al langere tijd mee bezig waarbij we in 2021 onze sub-regionale ambities hebben vastgesteld voor verbetering van deze samenwerking. Binnen de ambities lopen zowel lokaal als regionaal diverse pilots.

Onderwijs-Jeugdzorgarrangementen (OJA)

Binnen deze sub-regionale samenwerking lopen een tweetal OJA-projecten; De Ontdekkers op een speciale school voor basisonderwijs en de OJA’s binnen de diverse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Een OJA is een integraal/meer groepsgerichte onderwijs-jeugdhulparrangement.

Op basis van de afspraken tussen de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs, worden deze projecten gezamenlijk gefinancierd.

Vanwege de ontwikkelingen die de gemeente Den Haag aan het doorvoeren is in het kader van de zorg voor jeugd (het Haags Toekomstperspectief) waarin ook het integrale jeugdhulpaanbod in de scholen in enige vorm een plaats moet krijgen is er besloten om in ieder geval voor het schooljaar 2023/2024 het huidige aanbod te continueren inclusief de daarbij afgesproken financieringsafspraken. Daarnaast bleek ook de periode van 1 schooljaar te kort om te komen tot uitspraken over de effectiviteit van het aanbod en de huidige organisatiewijze van het aanbod.

Over het aanbod en de financieringswijze van dit integrale aanbod en de gevolgen daarvan voor de gemeente Rijswijk kan pas na de uitrol van het Haags Toekomstperspectief en manier van inbedden van de OJA’s daarin, nadere uitspraken worden gedaan. Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat ook dan de OJA’s een structurele financieringsvraag met zich meebrengt.

Voor deze nieuwe periode van het project OJA is afgesproken het beschikbare budget te indexeren met 5,85% (het indexatiepercentage dat ook wordt gehanteerd door het Servicebureau).

Bij de invoering van het project OJA zijn afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de kosten tussen de 3 gemeenten en het onderwijs en de 3 gemeenten onderling. Als verdeelsleutel tussen de 3 gemeenten onderling geldt het aantal leerlingen uit de gemeente op deze scholen op de meest recente 1 oktober peildatum. Op 1 oktober 2022 was het aantal in Rijswijk woonachtige leerlingen op de desbetreffende scholen hoger dan op de voorgaande peildatum.

Al deze ontwikkelingen maken een structurele verhoging van het budget Passend onderwijs, waar deze financiering onderdeel van uitmaakt, noodzakelijk welke niet gedekt kan worden binnen de begroting van Team jeugd en Onderwijs. Voor het niet gedekte deel (17.816) vragen we door middel van deze begroting het ontbrekende bedrag aan bij de raad.

Schoolmaatschappelijk werk

De aanbestedingsperiode van het schoolmaatschappelijk werk liep af op 1 augustus 2023. Mede gezien de doorontwikkeling van het Haagse jeugd(hulp)aanbod (het Haags Toekomstperspectief) waar het schoolmaatschappelijk werk in Den Haag een onderdeel van moet gaan uitmaken, hebben de aanbestedende partijen besloten gebruik te maken van de verlengingsoptie binnen de aanbesteding. Dit heeft een verhoging van de uurprijs tot gevolg waarbij de afspraak is gemaakt dat deze verhoging niet ten koste zou gaan van het aantal uren schoolmaatschappelijk werk dat voor de scholen beschikbaar is.

Bij het primair onderwijs speelt daarnaast dat tijdens de looptijd van de aanbesteding er 2 nieuwe scholen zijn gestart (Montessori Parkrijk en Freinet Parkrijk) en het leerlingenaantal in het basisonderwijs fors is gegroeid, terwijl het beschikbare budget voor het schoolmaatschappelijk werk gelijk is gebleven.

Ook vergt de nieuwe manier van werken in de zorgstructuur van de basisschool (het Viermanschap) die de afgelopen periode in Rijswijk is ingevoerd van de partners, dus ook van het schoolmaatschappelijk werk, een extra tijdsinvestering in het kader van de betere samenwerking. Vooralsnog gaan we uit van een kwartier per school per week.

Al deze ontwikkelingen maken een structurele verhoging van het budget voor het schoolmaatschappelijk werk noodzakelijk welke niet gedekt kan worden binnen de begroting van Team Jeugd en Onderwijs. Voor het niet gedekte deel (29.410) vragen we door middel van deze begroting het ontbrekende bedrag aan bij de raad.

Onderwijshuisvesting

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

In 2019 begon het Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER) programma met als doel de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Rijswijk te versterken. Het richt zich op het opleiden van jongeren voor banen met toekomstperspectief. De gemeente speelt een faciliterende rol in dit programma, waarbij ze samenwerking tussen scholen, bedrijven en andere stakeholders aanmoedigt en zorgt voor een gunstig ondernemersklimaat met kansen voor stages en werktrajecten. Dit initiatief sluit ook aan bij maatschappelijke uitdagingen, zoals de Energietransitie, waarbij goed gekwalificeerd personeel essentieel is. Samen met regionale partners werkt Rijswijk aan de Energy Cave, een project rond geothermie en energietransitie op Kesslerpark. Het O&A-programma integreert zijn techniekonderwijs- en Energietransitie-initiatieven in de Energy Cave met activiteiten en onderwijs voor zowel het PO, VO en MBO. Daarnaast continueren we de samenwerking met JINC in het kader van kansengelijkheid.

Persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien met een brede bagage en hun talenten ontdekken en ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Zowel op school (PO/VO) als in de eigen buurt wordt er een activiteitenprogramma aangeboden waarbinnen jeugdigen hun interesses kunnen verbreden en/of intensiveren en kansengelijkheid wordt vergroot. Het streven is dat de jeugdigen doorstromen naar het reguliere aanbod.

Het aanbod is gebaseerd op de behoefte en de vraag van de jeugdigen, ouders, scholen en andere partijen en draagt bij aan de gezondheid, de algemene ontwikkeling en/of de sociale vaardigheden en kansengelijkheid van de jeugd. De activiteitenprogramma’s zijn gericht op sport, kunst, cultuur, techniek, natuur en milieu, gezondheid en taal.

De gemeente Rijswijk, scholen, kinderopvang en andere betrokken partners hebben hierin een gedeeld belang en dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van het totale activiteitenprogramma.

We waarborgen voldoende (veilige) voorzieningen om buiten te spelen, te ontmoeten, te sporten en in aanraking te komen met de natuur (openbare speelplekken, speeltuinen, scouting, kinderboerderij, natuurtuin, schooltuin). Jeugdigen hebben hierin hun eigen stem en worden betrokken bij het tot stand komen van het aanbod.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

In 2019 begon het Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER) programma met als doel de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Rijswijk te versterken. Het richt zich op het opleiden van jongeren voor banen met toekomstperspectief. De gemeente speelt een faciliterende rol in dit programma, waarbij ze samenwerking tussen scholen, bedrijven en andere stakeholders aanmoedigt en zorgt voor een gunstig ondernemersklimaat met kansen voor stages en werktrajecten. Dit initiatief sluit ook aan bij maatschappelijke uitdagingen, zoals de Energietransitie, waarbij goed gekwalificeerd personeel essentieel is. Samen met regionale partners werkt Rijswijk aan de Energy Cave, een project rond geothermie en energietransitie op Kesslerpark. Het O&A-programma integreert zijn techniekonderwijs- en Energietransitie-initiatieven in de Energy Cave met activiteiten en onderwijs voor zowel het PO, VO en MBO. Daarnaast continueren we de samenwerking met JINC in het kader van kansengelijkheid.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien met een brede bagage en hun talenten ontdekken en ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Zowel op school (PO/VO) als in de eigen buurt wordt er een activiteitenprogramma aangeboden waarbinnen jeugdigen hun interesses kunnen verbreden en/of intensiveren en kansengelijkheid wordt vergroot. Het streven is dat de jeugdigen doorstromen naar het reguliere aanbod.

Het aanbod is gebaseerd op de behoefte en de vraag van de jeugdigen, ouders, scholen en andere partijen en draagt bij aan de gezondheid, de algemene ontwikkeling en/of de sociale vaardigheden en kansengelijkheid van de jeugd. De activiteitenprogramma’s zijn gericht op sport, kunst, cultuur, techniek, natuur en milieu, gezondheid en taal.

De gemeente Rijswijk, scholen, kinderopvang en andere betrokken partners hebben hierin een gedeeld belang en dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van het totale activiteitenprogramma.

We waarborgen voldoende (veilige) voorzieningen om buiten te spelen, te ontmoeten, te sporten en in aanraking te komen met de natuur (openbare speelplekken, speeltuinen, scouting, kinderboerderij, natuurtuin, schooltuin). Jeugdigen hebben hierin hun eigen stem en worden betrokken bij het tot stand komen van het aanbod.

Brede regeling combinatiefuncties

Voor het coördineren en realiseren van deze activiteitenprogramma’s voor de jeugdigen van 2 tot 16 jaar maakt Rijswijk gebruik van de Brede regeling combinatiefuncties (Team Brede Impuls). Binnen deze regeling wordt op een projectmatige manier gewerkt, met een divers en laagdrempelig aanbod van activiteiten. Het vergroten en versterken van de verbinding tussen de diverse activiteiten met de maatschappelijke organisaties en verenigingen staat hierbij centraal. Het doel is het bereiken van jeugdigen en het verhogen van de deelname aan activiteiten. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het verenigingsleven in Rijswijk. Op basis van de jarenlange monitoring en diverse evaluaties van de Brede Regeling combinatiefuncties heeft het rijk besloten voor de periode 2023-2026 een nieuwe regeling op te stellen.

De nieuwe regeling komt in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK). Deze uitkering is bedoeld voor het bevorderen van gezondheid, sport – en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis door gemeenten. De Brede Regeling Combinatiefuncties is hier onderdeel van.

De inhoud van deze nieuwe regeling is op 8 februari 2023 bekend gemaakt. Wil de gemeente gebruik maken van deze SPUK-regeling moet er een integraal plan worden opgesteld voor 30 september 2023. Het team Jeugd en Onderwijs werkt samen met beleid Sociaal Domein, Cultuur en Sport aan dit integrale plan. Gedurende 2023 wordt duidelijk hoe de regeling precies ingevuld gaat worden en welke plek de combinatiefunctionarissen daarin innemen.

De Ontdekkers

Al meer dan 10 jaar verzorgt De Ontdekkers een succesvol aanbod van vakantie- en naschoolse activiteiten. Het cursusaanbod blijft continu inspringen op de behoefte van de kinderen, maar ook op trends. Er is veel aandacht om een gevarieerd programma-aanbod aan te bieden. Om het aanbod te kunnen realiseren wordt samengewerkt met diverse lokale aanbieders op het gebied van sport, cultuur, natuur, taal, techniek en verkeer. De Ontdekkers hebben als doel dat de kinderen kennismaken, ontdekken, verdiepen, verbreden en verbinden. Hiermee worden de kinderen mede gestimuleerd om lid te worden van één van de lokale verenigingen. De activiteiten vinden zo veel mogelijk plaats in alle wijken van Rijswijk.

De activiteiten van De Ontdekkers vinden plaats op basis van een drie (school)jaarlijks Plan van aanpak. De nieuwe planperiode is op 1 augustus 2023 ingegaan.

Het nieuwe Plan van Aanpak en de daarbij behorende kostenberekening maakt een structurele verhoging van het budget noodzakelijk welke niet helemaal gedekt kan worden binnen de begroting van Team Jeugd en Onderwijs. Voor het niet gedekte deel (14.620) vragen wij door middel van deze begroting het ontbrekende bedrag aan bij de raad.

Expeditie Rijswijk

In samenspraak met de oudere jeugd wordt vanuit “Expeditie Rijswijk” een aansprekend activiteitenaanbod georganiseerd. De Expeditie is opgezet tijdens de coronapandemie (vanuit een extra doeluitkering vanuit het rijk) en is een groot succes. Reden om dit aanbod voort te zetten en verder uit te bouwen. Vanaf 2021/2022 komt de financiering van Expeditie Rijswijk uit het coronamaatregelenpakket vanuit het groeifonds. Voor 2024 en verder kunnen de kosten voor Expeditie Rijswijk slechts gedeeltelijk worden gedekt binnen de begroting van Team Jeugd en Onderwijs.

Epic Youth (Online activiteiten aanbod uitschrijven.)

Tijdens de coronapandemie hebben de partners veelal digitaal met (vooral de oudere) jeugd gecommuniceerd en activiteiten georganiseerd. Tijdens de pandemie hebben we gemerkt dat we digitaal een andere doelgroep kunnen bereiken dan fysiek en heeft het online jongerenwerk vorm gekregen via het aanbod van Epic Youth. Via activiteiten sluiten jongeren zich aan bij een discourt waar jongerenwerkers ook bij aangesloten zijn. Het is gebleken dat de jongeren met elkaar, maar zeker ook met de jongerenwerkers digitaal makkelijker over bepaalde onderwerpen, of wat hen bezighoudt communiceren. Vandaar dat we in Rijswijk een compleet pakket aan jongerenwerk realiseren van zowel fysiek als digitaal jongerenwerk waarbij de medewerkers (en jongeren) onderling contact hebben over aanbod en samenhang. Voor 2024 en verder kunnen de kosten voor Epic Youth  slechts gedeeltelijk worden gedekt binnen de begroting van Team Jeugd en Onderwijs.

Voor het niet gedekte deel van Expeditie Rijswijk alsmede Epic Youth (31.780) vragen we door middel van deze begroting het ontbrekende bedrag aan bij de raad.

De Helden van de Natuur

Helden van de Natuur is een binnen- en buitenschools programma met verschillende activiteiten om jeugdigen en hun ouders te stimuleren meer naar buiten te gaan en op avontuur te gaan in de natuur. Binnen schooltijd leren jeugdigen over natuur- en milieu in lessen gegeven door groenpartners, leerkrachten en vrijwilligers. Buiten schooltijd kunnen jeugdigen deelnemen aan activiteiten die hen stimuleren om ook in hun vrije tijd meer bewust met de natuur om te gaan. Verder worden binnen het programma “Helden van de Natuur” netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor (groen)partners uit Rijswijk. Activiteiten en bijeenkomsten worden o.a. georganiseerd vanuit het educatiecentrum in de Natuurtuin, de kinderboerderij en het kindertuinencomplex. Helden van de Natuur is ook nauw betrokken bij het intensiveren en het ontwikkelen van aanbod voor het PO vanuit de Energy Cave.

Tussen Team Brede Impuls, De Ontdekkers, Expeditie Rijswijk en Helden van de Natuur bestaat een nauwe samenwerking. Al deze programma’s zijn gericht op kennismaking, verdieping, toeleiding naar bestaande activiteiten en verenigingen en borging.

Jeugdparticipatie

Bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, betrekken we de jeugdigen; zij zijn tenslotte de volwassenen van de toekomst.

Met de kinderrechtenambassadeurs van de basisscholen hebben we blijvende aandacht voor participatie en de rechten van kinderen. Het doel is om betrokkenheid van kinderen in maatschappelijke vraagstukken te creëren door hen gevraagd, maar ook ongevraagd advies te laten leveren aan het gemeentebestuur.

De oudere jeugd betrekken we op beleidsthema’s en onderwerpen die hen aanspreken, maar ook waar we als gemeente graag over willen praten. Het streven is om vanuit jongerenpanels de jeugdigen advies te vragen. De panels kunnen variëren qua samenstelling afhankelijk van de adviesvraag., zodat een brede groep uit alle lagen van de stad betrokken wordt bij thema’s die hen aanspreken.

Hiervoor wordt gewerkt met de Speaking Minds Methodiek. De coaches die zijn opgeleid met de Speaking Minds methodiek begeleiden de jeugdigen. Hun ideeën worden uitgewerkt in een presentatie aan de wethouder.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

MDT is een programma voor jeugdigen van 14 tot en met 27 jaar. Het is een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Binnen dit programma staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn drie kernbegrippen van belang: iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

In Rijswijk doen we mee aan twee MDT projecten; “The Real Social” en “Follow Your Dreams”.

Real Social

The Real Social is een project voor alle jeugdigen in Rijswijk tussen de 14 en 27 jaar. Jeugdigen voeren, op basis van hun interesses en talenten, uiteenlopende activiteiten uit van maatschappelijke waarde. Er wordt bijvoorbeeld geholpen bij het uitvoeren van sportieve en culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en senioren in de buurt. De jeugdigen worden begeleid door een teamcoach. Deelname aan het project duurt zes maanden (totaal 100 uur). Na afloop van deelname aan het project ontvangt de jeugdige een certificaat van deelname.

Follow Your Dreams

De doelgroep van Follow Your Dreams zijn jeugdigen tussen de 18 en 27 jaar zonder werk en/of startkwalificatie en richt zich daarmee op de doelgroep van het Doorstroompunt (de RMC-functie) en de nieuwe wet Van school naar Duurzaam werk.

Deelname aan het project duurt 20 weken (320 uur). De jeugdige wordt intensief begeleid en gaat 16 uur per week aan de slag met een gevarieerd programma. Het programma bestaat uit deelname aan maatschappelijke activiteiten en werkervaringsplekken. Het doel is om 70% van de deelnemers naar werk of een opleiding te begeleiden. Na afloop krijgen de deelnemers een MDT-certificaat. Aan landelijke erkenning van dit certificaat wordt gewerkt.