Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeer en Vervoer

Verkeersregie

Voor de komende jaren staan in de regio en in de stad meerdere grote infrastructurele (onderhouds-) projecten en woningbouwprojecten op de planning, die verkeersomleidingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de WarmteLinQ, N211, Prinses Beatrixlaan, Havenkwartier, RijswijkBuiten, Plaspoelpolder, CID-Binckhorst en Den Haag Zuidwest. Dit gaat grote impact hebben op de doorstroming binnen Rijswijk en de bereikbaarheid van Rijswijk, voor haar inwoners en bedrijven. In regionaal verband zetten we namens Rijswijk de komende jaren in op goede afspraken met weg- en spoorbeheerders en met het bedrijfsleven. Op de eerste plaats moeten de werkzaamheden in afstemming met elkaar worden gepland. Inwoners en bedrijven worden hierover geïnformeerd en weten zo van de werkzaamheden, de omleidingen en de alternatieve vervoersopties. Daarnaast gaat het om samen oplossingen vinden voor het verminderen van de hinder en het bijdragen aan een goede doorstroming van het verkeer. Dit met aandacht voor leefbaarheid, veiligheid, economisch vestigingsklimaat en duurzaamheid. Daarom is goede verkeersregie de komende jaren hard nodig. We maken een integrale planning van alle bouwprojecten en de te verwachten werkzaamheden, en sturen hier op zodat de stad toegankelijk en leefbaar blijft.

Grote infrastructurele projecten

Er is een aantal grote projecten in Rijswijk en de regio gepland en in uitvoering.

Station Rijswijk

Het stationsgebied is gedateerd en sluit niet meer aan bij de huidige behoeften en het intensievere gebruik, mede door de groei van de stad. We willen een nieuw hoogwaardig station en stationsomgeving dat aansluit op de ambities van Rijswijk om een groene en toegankelijke stad te zijn waar wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer voorop staat. Het station vormt dan het hart van het mobiliteitssysteem en de toevoeging van passend programma is in de omgeving ook mogelijk. Om meer duiding en kaders te geven aan deze ambitie, is in 2023 gewerkt aan een bestuurlijke opdracht. Op basis van deze opdracht wordt in 2024 gewerkt aan de planvorming voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied en aan de samenwerking met stakeholders.

Station RijswijkBuiten

In de MIRT-Verkenning Oude Lijn die gestart is in 2023 (onderdeel van het programma MoVe: Mobiliteit en Verstedelijking regio Rotterdam/Den Haag) is de mogelijkheid opgenomen om het realiseren van vier nieuwe stations te verkennen, waaronder station RijswijkBuiten. In de deelstudie City-Sprinter en Nieuwe Stations van ProRail is station RijswijkBuiten aangegeven als eerste van de vier nieuw aan te leggen stations. In het ontwerp-bestemmingsplan van Pasgeld-West, dat in september ter vaststelling naar de raad gaat, is in de toelichting de mogelijke komst van station RijswijkBuiten opgenomen. Er wordt een nota van uitgangspunten opgesteld om te bepalen welke ruimtereservering nodig is voor de invulling van het stationsgebied om duurzame mobiliteit in RijswijkBuiten te realiseren en RijswijkBuiten optimaal te ontsluiten met Rijswijk en de omliggende gemeenten. Op basis hiervan wordt bepaald welke investeringen de komende jaren nodig zijn.

Prinses Beatrixlaan

We zetten in op een duurzame toekomst van de Prinses Beatrixlaan. De jaren 2023 en 2024 staan in het teken van de planuitwerkingsfase van het project Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan (fysiek en een pakket aan flankerende maatregelen) en de afstemming met de projecten WarmteLinQ, A4-passage en Bogaard stadscentrum. Daarna wordt dan de voorbereiding voor de realisatie gestart. De realisatie kan starten na het gereedkomen WarmteLinQ.

Geestbrugweg/Herenstraat/CID Binckhorst

De raad heeft voor de zomer 2023 het Masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst vastgesteld en opdracht gegeven aan het college om de bestuursovereenkomst bereikbaarheid CID-Binckhorst te ondertekenen. Eén van de projecten om de bereikbaarheid van de CID-Binckhorst en de omgeving bereikbaar te houden is een tram over de Geestbrugweg in Rijswijk, als onderdeel van een verbinding tussen Den Haag-Binckhorst, Rijswijk en Delft. De komende twee jaar wordt invulling gegeven aan de inpassing van onder andere een tram op de Geestbrugweg, waarbij de omgeving in een participatie proces nauw wordt betrokken. Daarbij is de opgave om de Geestbrugweg verkeersveiliger te maken en de leefbaarheid te vergoten.

In aansluiting op de ontwikkeling van de Geestbrugweg wordt ook de Herenstraat aangepakt. Hiervoor wordt in 2024 het eerste ontwerp voor deze weg, samen met bewoners en bedrijven verder uitgewerkt.

Verbetermaatregelen A4

De gemeente Rijswijk is belanghebbende bij de duurzame inpassing van de verbetermaatregelen van de A4. Hiertoe heeft de gemeente Rijswijk in 2020 een Bestuursovereenkomst gesloten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Minister heeft echter voor de zomer van 2023 het proces tot verbetering van de A4 voor de komende jaren gepauzeerd. In overleg met het Ministerie wordt bekeken wat dat betekent voor de gemeente Rijswijk en de afspraken die zijn opgenomen in de afgesloten bestuursovereenkomst.

Mobiliteit

Lopen

In 2024 wordt gewerkt aan een voetgangersplan waarin de huidige voetpadenstructuur wordt beoordeeld op functionaliteit, bereikbaarheid en veiligheid. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt waar in de stad nieuwe (delen van) voetgangerspaden gerealiseerd dienen te worden om lopen echt aantrekkelijker te maken. Het comfortabel oversteekbaar maken van barrières van water, spoor en wegen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Fietsen

Fietsen is gezond, neemt relatief weinig ruimte in en veroorzaakt geen lucht- en geluidhinder. Het is noodzakelijk dat het fietsnetwerk en de fietsinfrastructuur van Rijswijk op orde is. Zodat de bereikbaarheid gegarandeerd wordt en iedereen veilig, snel en comfortabel kan fietsen. Daarom asfalteren we fietspaden en geven we meer ruimte aan de fietser. Dit in de vorm van onder andere bredere fietspaden, het beslechten van fysieke barrières en het verbeteren van opstelvakken en oversteekplaatsen. Er worden in 2024 verschillende infrastructurele projecten voorbereid en uitgevoerd waarin deze aspecten zichtbaar zijn. In voorbereiding in 2024: Laan van Beens/Jan Thijssenweg, kruising Prinses Beatrixlaan/Terras van Sion. In 2024 start de uitvoering van de volgende projecten: Groene Assenkruis, Sammersweg, gedeelte fietspad Generaal Spoorlaan en de onderdoorgang Hoornbrug, Lindelaan, Steenlaan, Rembrandtkade. Daarnaast wordt ingezet op campagnes om verschillende doelgroepen gebruik of meer gebruik te laten maken van de fiets in plaats van andere vervoersmiddelen.

Fietsparkeren

2024 staat in het teken van optimaliseren van fietsparkeerplekken. Hiervoor is in 2023 fietsparkeerbeleid ontwikkeld om passende voorzieningen te borgen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook verbeteren we actief de mogelijkheden voor fietsparkeren in bestaande delen van de stad. Zo worden fietsparkeervoorzieningen geplaatst op locaties waar de bewoners geen beschikking hebben over eigen terrein met fietsparkeervoorzieningen. Daarbij zetten we in op buurtfietsenstallingen en fietsvlonders op parkeerplaatsen. Daarnaast worden er extra fietsparkeervoorzieningen geplaatst bij centrumgebieden als Oud Rijswijk en de Bogaard en het stationsgebied. Verder wordt aangesloten op het fietsdepot Haaglanden en beleid uitgewerkt om beter en duurzamer te kunnen handhaven op het gebruik van fietsenstallingen.

Openbaar Vervoer

Als onderdeel van de mobiliteitsstrategie werken we een OV-visie Rijswijk 2040 uit, zodat we onze ambities en wensen voor het openbaar vervoer in Rijswijk tijdig aan MRDH bekendmaken. Hiermee kunnen we onderbouwd onze wensen meegeven aan de MRDH voor hun programma van eisen voor de nieuwe concessies.

Deelmobiliteit

In 2023 is een eerste aanzet gemaakt voor het beleid/regulering deelmobiliteit. Dit wordt nu, in verband met het gemeente grensoverschrijdende karakter van deelmobiliteit, gezamenlijk met een aantal omliggende gemeenten verder uitgewerkt. In het voorjaar 2024 ligt er naar verwachting een gezamenlijk, gemeentegrens overstijgend, beleidsvoorstel deelmobiliteit. Hierin worden alle vormen van deelmobiliteit meegenomen, van deelauto tot deelscooter.

Auto

De auto is een belangrijke vervoerswijze in Rijswijk. Daarom blijven we investeren in de bereikbaarheid van Rijswijk met de auto en in het verminderen van de overlast van doorgaand autoverkeer. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de toekomst van de Prinses Beatrixlaan en het sturen van meer autoverkeer via de Rotterdamse Baan om de Haagweg te ontlasten. Er wordt ingezet op meer wegen 30 km/u in te voeren om zo de luchtkwaliteit te verbeteren, geluid te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Door het nieuwe Rijswijkse laadpalenbeleid verder uit te rollen bevorderen we ook de transitie naar zero emissie.

Verkeersveiligheid

Rijswijk is in ontwikkeling. Er komen meer mensen in de stad wonen en daardoor wordt ook het verkeer drukker. Daarnaast gaan en kunnen we steeds sneller met onze voertuigen. Maar ook worden onze voertuigen steeds groter. Deze ontwikkelingen en het gedrag van weggebruikers zijn van invloed op de verkeersveiligheid. We zien dat het aantal ongevallen in Rijswijk en de regio blijft toenemen. De verkeersveiligheid in Rijswijk verslechtert echter nog harder dan in de meeste andere gemeentes in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vooral het aantal ongevallen met fietsers, bromfietsers en jongeren neemt fors toe. Ook blijkt dat riskant rijgedrag (mede) de oorzaak is van veel ongevallen. Zo wordt op een aantal plekken flink te hard gereden of worden andere verkeersregels overtreden. Het aantal ongevallen, gewonden en overtredingen houdt direct verband met elkaar.

Om Rijswijk verkeersveiliger te maken gaan we in 2024 door met het uitrollen van de uitvoeringsagenda van het Actieplan Verkeersveiligheid 2020-2025. Met de actiepunten uit dit plan zijn de afgelopen jaren al veel verbeteringen doorgevoerd. Dit zetten we voort. Daarbij blijven we verkeersveiligheid constant monitoren door middel van onderzoek en meldingen van bewoners. We brengen knelpunten in kaart en sturen bij waar nodig. Zo gaan we komend jaar extra inzetten op de kwetsbare doelgroep fietsers, bromfietsers en jongeren. We zetten in op drie sporen: infrastructurele maatregelen, gedragsmaatregelen en handhaving. Vooral het programma voor gedragsbeïnvloeding breiden we uit met campagnes, educatie en voorlichting. Hiervoor wordt extra exploitatiebudget aangevraagd.

Impulsverkeersveiligheid: In het kader van de impulsverkeersveiligheid is er Rijkssubsidie voor vijf verkeersveiligheidsprojecten. Door stijgende kosten en iets lagere subsidie wordt het bestaande investeringsbudget iets opgehoogd.

Nieuwe investering infrastructuur verkeersveiligheid 2024-2025: Om de verkeersveiligheid in 2024 en 2025 verder te vergroten zijn er een aantal kleinere projecten in voorbereiding. Dit zijn maatregelen zoals drempels, verbeterde fiets/voetgangersoversteken en aanpassing van kruisingen, waaronder in Rijswijk Buiten. Hiervoor is er een nieuw investeringsproject “Infrastructuur verkeersveiligheid 2024-2025” in de begroting opgenomen.

Gebiedsontwikkelingen

In het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 zijn de gebiedsontwikkelingen aangemerkt als vliegwiel voor de mobiliteitstransitie. Het principe dat alle belangrijkste voorzieningen in de directe nabijheid van de woningen te vinden moeten zijn wordt hier al in de inrichting meegenomen. De mobiliteit wordt hier ook op toegesneden. Lopen, fietsen, het openbaar vervoer en deelmobiliteit krijgen de ruimte. Voor wie echt een eigen auto nodig heeft is die mogelijkheid er ook, maar niet ongelimiteerd.  Dit komt tot uitdrukking in lage parkeernormen. Deze visie wordt op een passende manier doorvertaald in de gebiedsontwikkelingen Rijswijk Buiten/Pasgeld, Kesslerpark en Te Werve Oost. Ook voor de overige gebiedsontwikkelingen zoals Havenkwartier en Bogaard Stadscentrum wordt ingezet op bevordering van alternatieven voor de auto. In 2024 worden bouwplannen beoordeeld op de beleidslijnen en uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de diverse ontwikkelkaders.

Parkeren

Parkeernormen

De parkeernormen in de Nota Parkeernormen 2011 zijn gebaseerd op globale, landelijke gegevens omtrent autobezit uit het jaar 2008. Inmiddels beschikt de gemeente over gedetailleerde gegevens die zijn gebaseerd op waargenomen autobezit onder Rijswijkse huishoudens. Uit deze gegevens blijkt dat het autobezit in werkelijkheid veel lager is dan de normen uit 2011 voorschrijven. Dat is vooral bij appartementen het geval. Ook het toepassingskader uit de parkeernormennota uit 2011, op grond waarvan reducties mogelijk zijn op het aantal aan te leggen parkeerplaatsen op eigen terrein, is achterhaald. In de praktijk worden vooral bij gebiedsontwikkelingen en grote woningbouwprojecten vaak lagere, realistische parkeernormen toegepast. Na vaststelling van de mobiliteitsstrategie zal de Rijswijkse Parkeernormennota herzien worden in 2024. Het gebruik van de nieuwe, realistische parkeernormen, inclusief het bijbehorende toepassingskader, zal daarmee worden geformaliseerd.

Parkeren

De gemeente Rijswijk is volop in ontwikkeling en dat betekent dat ook het parkeerbeleid mee moet ontwikkelen. Komende jaren staan er veel bouwprojecten op de planning die hun invloed gaan hebben op parkeren. We gaan in goed overleg met interne en externe partners werken aan een toekomstbestendig en betaalbaar parkeerbeleid met een logische en eerlijke verdeling van de schaarse ruimte. In 2024 wordt verder gewerkt aan verbeteringen in de parkeerketen, De plankaart laadpalen wordt actueel gehouden en op- en aanmerkingen op de kaart worden verwerkt.

Verwacht wordt dat in 2024 investeringen nodig zijn in verband met uitbreiding van betaald parkeren als gevolg van ontwikkelingen in Rijswijk en in buurgemeenten.

Kostendekkendheid naheffingsaanslag Parkeerbelasting 2024

Op basis van het "Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen" stelt de raad jaarlijks het bedrag dat wordt nageheven vast op basis van een raming van de kosten. Om hierover transparant en duidelijk te zijn wordt de raming opgenomen in de begroting. De raming met toelichting is gekoppeld aan posten in de begroting. De kostenraming wordt in het kader van bezwaar en beroep en bij WOO-verzoeken regelmatig opgevraagd.