Wat gaan we daarvoor doen?

Stedelijke ontwikkeling

Rijswijk ontwikkelen tot een moderne duurzame groene stad waar het prettig werken, wonen en recreëren is.

Regionale samenhang

 • We leveren met onze ontwikkelstrategie een bijdrage aan de regionale en lokale behoefte aan woningen en bedrijfsruimten/arbeidsplaatsen. Versterking van de agglomeratiekracht door verbetering van de samenhang tussen regionale economische clusters, koppeling van woning- en arbeidsmarkt en een goede leefomgeving is daarbij het uitgangspunt.

 • We zorgen voor een goede ontsluiting, mede via een metropolitaan OV-netwerk.

Stadsontwikkeling

 • We concentreren, naast Rijswijk Buiten, nieuwbouw voornamelijk in de ontwikkelgebieden binnen de stadsas en bouwen daarmee in de nabijheid van het station.

 • De transformatie van Bogaard stadscentrum is gestart en we werken naar een levendig woon- en verblijfsgebied in een groene omgeving conform het door de raad vastgestelde Masterplan. Voor verschillende deellocaties worden planologische procedures doorlopen.

 • We ontwikkelen het Havenkwartier tot een gemengd woon-, werk- en verblijfsgebied conform het door de raad vastgestelde ontwikkelkader. We doorlopen verschillende planologische en vergunningsprocedures voor deellocaties in de eerste fase en zijn met planologische voorbereidingen bezig voor fase twee.

 • We ontwikkelen Kessler Park tot een levendig campusgebied met een mix van wonen, werken en leren, conform het daarvoor vastgestelde ontwikkelkader. Daarvoor zijn verschillende overeenkomsten gesloten en doorlopen we nu planologische en vergunningsprocedures.

 • De herontwikkeling van Te Werve Oost is in vergaande voorbereiding en gaat bijdragen aan een verbetering van de woningvoorraad en differentiatie van woontypen in het gebied. Het wordt een groene en leefbare wijk met veel ruimte voor gezondheid en bouwen aan sterke sociale cohesie.

 • Mobiliteit is een integraal onderdeel van deze ontwikkelingen evenals het hebben van adequate parkeernormen. We sluiten aan bij het vastgestelde Mobiliteitsprogramma. Waar mogelijk lopen we bij gebiedsontwikkelingen vooruit op nieuw mobiliteits- en parkeerbeleid. Zie hiervoor het programma Verkeer en Vervoer.

 • Het stationsgebied van Rijswijk verdient bijzondere aandacht; als hart van de stadsas en als belangrijk OV knooppunt voor de hele gemeente dient het station en het gebied aan te sluiten bij de ambities en de huidige en toekomstige eisen. Een station waar het prettig verblijven is en een goede overstap tussen trein, tram, bus, auto en fiets mogelijk is, helpt mee om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. We werken het hiervoor opgestelde Handelingsperspectief verder uit (zie verder het Programma Verkeer en vervoer).

 • We koppelen de ontwikkelingssopgave aan maatschappelijke doelen voor verduurzaming van het energienetwerk, klimaatadaptatie, innovatie van de economie en behoud van landschappelijke kwaliteiten.

 • We hebben al diverse subsidies verkregen en zetten in op aanvullende en nieuwe subsidieaanvragen (zoals de Woningbouwimpuls).

Programma Stadsontwikkeling

 • Binnenstedelijk is er ruimte gevonden voor het toevoegen van ca. 11.000 woningen tot 2040. De behoefte aan bedrijfsruimte en bedrijfsterreinen is onderdeel van de op te leveren Strategie Werklocaties. Het realiseren van deze opgaven geeft een grote druk op de stad. Het programma Stadsontwikkeling richt zich op de leefbaarheid van de stad.

 • Bij gebiedsontwikkelingen wordt al vergaand rekening gehouden met de leefbaarheid door een integrale benadering van vraagstukken en onderzoeken als leefbaarheidseffectrapportages. Het programma Stadsontwikkeling is projectoverstijgend en richt de aandacht op het inzichtelijk maken en adresseren van integrale, projectoverstijgende maatregelen die nodig zijn om de stad leefbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te ontwikkelen.

 • Hierbij valt te denken aan maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, groen, wateroverlast, maar ook sociale cohesie en voorzieningen.

 • Vanuit het programma Stadsontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen het meeste bijdragen aan de gestelde ambities, of ze noodzakelijk of wenselijk zijn en hoeveel ze kosten. Hierdoor is Rijswijk in staat om op stadsniveau gefundeerde investeringsbeslissingen te nemen waar nodig te faseren en daarmee de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de stad in balans te brengen. Daarnaast stelt het Rijswijk in staat om eventuele benodigde financieringshulp van andere overheden te concretiseren.

Samenwerking private partijen en andere overheden

 • We werken binnen de Verstedelijkingsalliantie (8 gemeenten, de provincie en de MRDH) samen met andere overheden. De alliantie richt zich op het wegnemen van belemmeringen bij het realiseren van complexe binnenstedelijke gebieds-ontwikkelingen. Op 20 november 2019 zijn hierover afspraken vastgelegd in een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en andere stakeholders. Als uitwerking daarvan is inmiddels vanuit het Nationaal Groeifonds 1 miljard gereserveerd voor de ontwikkeling van een Metropolitaan OV netwerk. In het BO Leefomgeving van juni 2022 hebben rijk en regio afgesproken dat dit najaar de Startbeslissing definitief kan worden genomen voor de MIRT-verkenning Oude Lijn als onderdeel van het gebiedsgericht programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Om te komen tot toekomstbestendige verstedelijking worden naast wederkerige afspraken over verstedelijking en bereikbaarheid ook concretere afspraken gemaakt op onder meer de thema’s Groen in en om de stad, klimaatadaptatie en energie. De wijze waarop (wat in Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad als NOVEX-gebied en wat in Woondeals voor Zuid-Holland) zal richting het komende BO MIRT worden uitgekristalliseerd.

 • Rijswijk maakt deel uit van het regionale convenant Klimaatadaptief Bouwen. Om klimaatadaptatie meer en beter toe te passen bij plannen en projecten is in 2022 een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan wordt dit jaar uitgevoerd.

 • De Lokale Prestatieafspraken met de woningcorporaties (LPA) passen we aan, waarbij we afspraken maken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen. We werken een locatiescan uit waarbij we bezien welke gemeentelijke locaties beschikbaar zouden kunnen komen voor sociale woningbouw en/of woon-zorg voorzieningen. Daarnaast onderzoeken we actiefde mogelijkheden tot het inpassen van sociale woningbouw in bestaande gebiedsontwikkelingen.

Wonen

Toename, differentiatie en verduurzaming van de woningvoorraad door verdichting, transformatie en nieuwbouw, met oog voor betaalbaarheid.

Woonvisie

 • Uitvoering geven aan de begin 2022 vastgestelde prestatieafspraken met de corporaties. De kwaliteit van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en bouwen voor doelgroepen zijn belangrijke thema’s. We gaan in gesprek over herijking van de Lokale Prestatieafspraken, gevoed door het collegewerkprogramma. Hierin besteden we nadrukkelijk aandacht aan de in het coalitieakkoord gestelde doelen rondom het behouden van 30% sociale woningvoorraad (DAEB), flexwonen en huisvesten van aandachtsgroepen.

 • Uitvoering geven aan de in mei 2021 vastgestelde Actualisatie van de Woonvisie. Het gaat hierbij onder meer om het stimuleren van de bouw van betaalbare koop en huurwoningen in het sociale en middeldure segment voor starters, jonge gezinnen en doorstromers, het operationeel maken van het Woonfonds, toevoegen van toegankelijke (levensloopbestendige) woningen voor senioren, het inzetten van een zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en  de beleidsregel om verkamering van woningen tegen te gaan. De  in 2023 vastgestelde Regionale Realisatieagenda (RRA) vormt een leidraad voor de toekomstige nieuwbouw.

 • Uitvoering geven aan het Principeakkoord tussen woningcorporatie Rijswijk Wonen en de gemeente. Het gaat om de toevoeging van middeldure huurwoningen met compensatie in het sociale segment. En onderzoeken of een dergelijk akkoord ook met Vidomes gesloten kan worden.

 • Opstellen en uitvoering geven aan een plan voor 30% sociale huur in onze woningvoorraad.

 • We ontwikkelen een doelgroepenverordening met als inzet om de woningvoorraad in Rijswijk betaalbaar en bereikbaar te houden voor de doelgroepen die het het hardst nodig hebben.

Woningbouw en woon-gerelateerde zaken

 • Realiseren van nieuwbouw binnen lopende gebiedsontwikkelingen op de locaties Rijswijk-Buiten / Pasgeld en (de laatste fase van) Eikelenburgh.

 • Herstructurering wijk Te Werve Oost: door sloop van het verouderde en eenzijdige woningbestand en nieuwbouw met woningen in verschillende prijsklassen (sociaal en middenhuur) wordt een meer gedifferentieerde wijk gerealiseerd.

 • Vernieuwing Plataanstraat e.o. (Bomenbuurt).

 • Transformatie en nieuwbouw in de gebiedsontwikkelingen: diverse projecten zitten in de fase van de planologische en vergunningsprocedures om daarna direct te kunnen starten met de bouw. In overzicht gaat het om:

 • De ontwikkeling van project Hofstede in de Landgoederenzone, waarvoor het bestemmingsplan recent is vastgesteld. Op basis van een hernieuwde ontsluitingsvarianten studie, in opdracht van de raad, is inmiddels de ontsluiting via Van Vredenburchweg west vastgesteld. Hieraan zal binnen het kader van het uitvoeringsprogramma Landgoederenzone verder uitvoering worden gegeven.

 • Uitvoeren van de lokale prestatieafspraken met de woningcorporaties: nieuwbouw (De Entree, Our House, G. Bomanslocatie, de Koploper, Helfrichsingel 51 en locatie Sammersweg), renovatie en verduurzaming (Rembrandtkade en complexen in Te Werve, Muziekbuurt en Ministerbuurt), huisvesten van statushouders en kwetsbare personen uit instellingen.

 • In het voorjaar van ’23 is een doorstroommakelaar aangesteld; na afloop van de 2-jarige pilot zal het resultaat worden geëvalueerd.

 • Herstructurering woonwagencentrum De Strijp: in co-financiering met Rijswijk Wonen is een projectleider aangetrokken om het projectplan voor de herstructurering en overdracht van woonwagencentrum De Strijp te actualiseren en de uitvoering hiervan op te pakken.

 • Tijdelijke studentenhuisvesting Polakweg: het vergunningtraject voor de transformatie van een drietal kantoorpanden aan de Polakweg ten behoeve van tijdelijke studentenhuisvesting is in de afrondende fase, waarna uitvoering zal worden opgepakt.

 • Nu het centrum voor flexwonen ‘Hof van Elsenburg’ is geopend, wordt ook gewerkt aan de planologische procedure voor de zogenaamde ‘fase 2’, centrum voor flexwonen aan de Bordewijkstraat / Verrijn Stuartlaan. Beoogde oplevering van circa 400 (flex)wooneenheden in dit complex is eind 2024. Voor de realisatie van deze flexwoonconcepten is een subsidie van 4,8 miljoen van het Ministerie van BZK ontvangen.

 • De energiecrisis vergt een versnelde aanpak om te komen tot isoleren van woningen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: minder verbruik is minder kosten aan energie en is tegelijkertijd goed voor het verduurzamen van de woningen. In samenwerking met onder ander de corporaties hebben we meerdere projecten lopen die in 2024 een verdere uitrol krijgen. We ondersteunen actief lokale initiatieven om woningen of VvE’s van het aardgas te halen of die investeren om beter te isoleren. Ondertussen werken we ook aan het uitvoeren van de inhoud van de Transitievisie Warmte. We willen Rijswijk, net als omliggende gemeenten, mee laten profiteren van WarmtelinQ, die door de Gasunie wordt aangelegd of op termijn aansluiten op nog te boren geothermische bron of andere lokale warmtebronnen. Tot slot zetten we volop in om ons eigen vastgoed te verduurzamen.

 • Toevoegen van goed toegankelijke appartementen in de gebiedsontwikkelingen Bogaard stadscentrum, Havenkwartier en Kessler Park alsmede op diverse locaties in Rijswijk-Buiten.

 • Ontwikkelen van wonen en zorg concepten zoals Our House, de Blauwe Parel en de zorgwoningen in de Buitenpoort in RijswijkBuiten en zorgwoningen in Bogaard Stadscentrum in lijn met de vastgestelde Woonzorgvisie en het opvolgende uitvoeringsprogramma.

 • De gewijzigde marktomstandigheden vragen extra inzet: planvorming vertraagt en/of wordt bijgesteld, wat in sommige gevallen extra capaciteit van de organisatie vraagt.

 • Regionaal werken aan een Regionale Woonvisie binnen het Volkshuisvestelijk programma (vanuit Wet Versterking Regie Volkshuisvesting)

Groen en Onderhoud

Behoud, ontwikkeling en differentiatie van openbaar groen, singels, parken en landgoederen

Groen en natuur

 • We onderhouden het openbaar groen op beeldkwaliteit B, in winkelcentra In de Bogaard en Oud-Rijswijk op A niveau.

 • We bestrijden ziekten en plagen in het openbaar groen actief. Hier communiceren we regelmatig over en we geven aan hoe bewoners hier ook een bijdrage aan kunnen leveren.

 • Door op bepaalde locaties in de stad minder te maaien trachten we een positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren. Hier maaien we wel netheidsstroken om onveilige situaties langs fietspaden en bij kruisingen te voorkomen.

 • Watergangen onderhouden we conform de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland. We hebben daarbij oog voor ecologie en biodiversiteit.

 • We streven binnen de groene ruimte naar een breed palet aan vrijetijdsmogelijkheden. Dit draagt ook bij aan de gezondheid van inwoners: ouderen, maar zeker ook jongeren en kinderen.

Bomen

 • We planten nieuwe bomen als we bomen moeten kappen. En waar mogelijk planten we extra bomen om oorspronkelijke laanstructuren in Rijswijk weer te herstellen. Daarmee borgen we de groene kwaliteit in de gemeente Rijswijk.

 • We zorgen ervoor dat nieuw aangeplante bomen gedurende drie jaar voldoende water krijgen om goed aan te kunnen slaan. Door langere periodes van droogte zijn meer watergeefrondes nodig dan voorheen. Vochtsensoren in de bodem leveren hiervoor data.

 • Eens per drie jaar controleren we onze bomen op veiligheid. Hiermee voldoen we aan de wettelijke zorgplicht.

Wilhelminapark

 • We transformeren het Wilhelminapark de komende jaren tot een stadspark dat voldoet aan de behoeften van onze inwoners door te investeren in recreatieve verbindingen, sport- en spelvoorzieningen, gedifferentieerd groen, kunst, cultuur en evenementen te faciliteren.

 • De aanbesteding voor een nieuw te bouwen horecagelegenheid bij de zwemvijver is niet gelukt. We onderzoeken de mogelijkheden voor een tijdelijke horecagelegenheid.

 • De tijdelijke speelplek aan de zijde van ParkRijk is gerealiseerd. Nadat de werkzaamheden van WarmtelinQ zijn afgerond realiseren we een definitieve speelplek.

Landgoederenzone Rijswijk

 • De Landgoederenzone Rijswijk is erg belangrijk voor een gezonde leefomgeving in een verstedelijkt gebied. Het cultuurhistorisch gebied is belangrijk voor mens en natuur. Vanuit een integrale gebiedsvisie op de gehele zone, starten we met fase 1 van de investeringen tussen de Huis te Landelaan en Park Schoonoord. De beleving voor inwoners en bezoekers wordt beter en de natuurwaarden worden versterkt.

 • De ontwikkeling van de Landgoederenzone sluit aan op de ambities die in de samenwerking binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen zijn geformuleerd om de samenhang en kwaliteit van de Zuid-Hollandse Landgoederenzones te versterken.

 • We zoeken samenwerking met derden, zowel maatschappelijke organisaties als commerciële partijen, om te verkennen op welke wijze deze partijen kunnen bijdragen in de kosten voor ontwikkeling en beheer van de Landgoederenzone.

 • Het verkoopproces van buitenplaats De Voorde wordt verder doorgezet. Hierbij is de openbare toegankelijkheid van het park en herstel van de cultuurhistorische waarden van belang.

 • De plannen op de locatie van de afgebrande bowlingbaan, voormalige tennisbanen en afgebrande boerderij worden in de vorm van plan Hofstede verder ontwikkeld. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van appartementen en woningen mogelijk, in combinatie met het vergroten van het openbaar gebied met recreatieve mogelijkheden en een versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek.

Dierenwelzijn

 • Wij bevorderen dierenwelzijn in onze gemeente door dierenwelzijn duurzaam te integreren in ons gemeentelijk handelen en bewustwording over dierenwelzijn onder onze inwoners te versterken.

 • Via overeenkomsten met dierenasiel ’t Julialaantje, het Knaaghof en Dierenambulance Den Haag e.o. geven we uitvoering aan onze wettelijke plicht voor vervoer en opvang van zwerfdieren.

 • In nauwe samenwerking met de dierenklinieken stimuleren we het chippen van katten.

 • We realiseren en onderhouden veilige losloopgebieden voor honden.

 • Wij dragen bij aan het terugdringen van de ganzenpopulatie door het uitvoeren van ons Ganzenbeheerplan.

 • Wij faciliteren de dierenvoedselbank voor gebruikers van de reguliere voedselbank.

 • Wij geven meer aandacht aan het bevorderen van het welzijn van wilde dieren en het vervoer en de opvang van wilde dieren in nood.

Openbare ruimte

Basis op orde: schoon, heel en veilig en beeldkwaliteitsniveau B

Beheerplan wegen 2024-2027

 • We stellen een nieuw beheerplan wegen op als uitvoering van het beleid voor het  onderhoud aan het gemeentelijke wegennet tot en met 2027 en starten in 2024 met de effectuering daarvan. Doel is om de eerder ontstane achterstand in te lopen zodat aan het eind van de beheerperiode minimaal beeldkwaliteit B gerealiseerd is. Naast een beschrijving van de status quo bevat het beheerplan wegen 2024 – 2027 ook een meerjarenplanning met een overzicht van de benodigde budgetten.

Beheerplan civiele kunstwerken 2023 – 2026

 • We geven invulling aan de uitvoering van het op 19 januari 2023 door de gemeenteraad geaccordeerde Beheerplan civiele Kunstwerken. In 2023 is de vervanging van 13 voetgangers- en fietsbruggen aanbesteed, de eerste bruggen van deze cyclus worden in het najaar van 2023 vervangen. In 2024 volgt het restant van deze geplande vervangingen. In 2024 wordt daarnaast een vervolgopdracht gegeven om nog eens 11 bruggen te vervangen. Uitvoering van deze laatste opdracht start in de tweede helft van 2024 en loopt door in 2025.

Groenbeheerplan 2024-2028

 • We stellen een nieuw groenbeheerplan op, waarin duidelijk beheerbeleid geformuleerd staat. Er wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het groenbeheer dusdanig uit te voeren om het openbaar groen in stand te houden en beeldkwaliteitsniveau B te behalen. Daarnaast geven we opties om de stad te verfraaien en de biodiversiteit te versterken. Een uitvoeringsprogramma voor groenrenovaties maakt ook onderdeel uit van het plan.

Zwerfafval

 • We verminderen het zwerfafval door publieksgerichte acties en handhaving conform het actieplan “Rijswijk Schoon”.

 • De educatie over zwerfafval en afvalscheiding op basisscholen wordt voortgezet met de Afvalrace. Dit is een programma specifiek gericht op kinderen en er wordt spelenderwijs geleerd hoe om te gaan met het scheiden van afval en preventie van zwerfafval.

 • Op verschillende plekken zijn interventies ingezet om bijplaatsingen en illegale dumpingen te voorkomen. Denk hierbij aan (levende) containertuintjes, gedragsprikkels en slimme maatregelen.

 • Naar aanleiding van het voederverbod (nieuw artikel in de APV) hebben we ook aandacht voor de schadelijke gevolgen van het voeren van dieren, waaronder rattenoverlast.

Integrale herinrichtingen buitenruimte

 • We verbeteren de openbare ruimte door een integrale herinrichting van een aantal straten (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). De komende jaren verbeteren we de Lindelaan, het resterende deel van de Rembrandkade, de Tulpstraat en de Steenlaan. 

 • Met kleinschalige ingrepen knappen we kansrijke plekken in de openbare ruimte op waar sprake is van achterstallig onderhoud, of waar onderhoud niet (meer) leidt tot een kwaliteitsverbetering. We maken deze plekken mooier en bekijken daarbij of de ingrepen zich lenen voor actieve betrokkenheid en participatieve inbreng van omwonenden.

 • In de Verkenning Geestbrugweg e.o. welke staat beschreven in het programma Verkeer en vervoer wordt ook de kwaliteitsverbetering van de entree van het winkelcentrum Oud Rijswijk meegenomen.

Energie, verduurzamings- en klimaatambities

Doorbouwen aan een duurzame, klimaat adaptieve, gezonde stad die in de toekomst klimaatneutraal is en een circulaire economie heeft.

Energie

Nu de Transitievisie Warmte is vastgesteld, is de vraag wat de vervolgstappen zijn. In de onderstaande schema’s is aangegeven wat er in hoofdlijnen aan uitvoeringacties voor de komende tijd op de rol staan. Organisatorisch moeten we gaan kijken of we wat meer na programmasturing kunnen gaan zodat de acties in lijn liggen maar er wel via het programma integrale sturing mogelijk is. Dit zal via organisatielijn via worden uitgewerkt. Met als hoofdlijnen:

 1. Warmte

A Beleidsontwikkeling:

 • Regionale samenwerking: Input leveren voor de Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag 2.0.

 • Input aanleveren nadere uitwerking regionale strategie warmte (vraag en aanbod) en samenwerking.

 • vaststellen Beleidsontwikkeling bodemenergie.

 • Interne organisatie bewust maken van de warmtetransitie.

 • Transitievisie Warmte borgen in diverse gemeentelijk beleidsplannen en met name in de Omgevingsvisie.

 • Werken aan de samenwerking tussen diverse partijen die betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet.

 • Grip op energie: gemeentelijk plan opstellen om te komen tot besparing van warmte en inzet van duurzame warmte/aardgasvrij-ready maken.

 • 2-jaarlijks uitvoeringsplan opstellen met duidelijke doelstellingen.

B. Participatie en communicatie

 • Opstellen algemene communicatieplan inclusief doelgroepen aanpak.

 • Draagvlak creëren door vanaf het begin bewoners en andere eigenaren te betrekken.

 • Voor iedere buurt een handelingsperspectief samen met de wijk opstellen, bijvoorbeeld om de warmtevraag te beperken, de woning aardgasvrij ready te maken of om de overstap naar een eigen duurzame warmteoptie te maken.

 • Helder advies geven, praktische informatie en ervaringen delen en voor alle beschikbare instrumenten inzetten. Bewoners wegwijs maken naar (subsidie) mogelijkheden.

 • Partijen ondersteunen om tot samenwerking en kennisuitwisseling te komen.

 • Jaarlijks uitwerken van plan met communicatie momenten.

 • Succesverhalen delen ook uit andere gemeentes.

C. Energiebesparing

 • Samenwerken met Energieloket, die vragen bewoners kan beantwoorden. Bewoners wegwijs maken naar (subsidie) mogelijkheden.

 • Verder uitwerken communicatiemiddelen die gericht zijn op energiebesparing.

 • Energiecoaches inzetten voor laagdrempelig maatwerkadvies aan bewoners.

 • Inwoners en bedrijven stimuleren en concreet helpen om de energievraag terug te dringen.

 • Communicatietraject “Rijswijk Schakelt Over” verder uitrollen inzake isolatie en aardgasvrij/ready maken woningen.

 • Woningeigenaren en projectontwikkelaar stimuleren om beter te isoleren en zoveel mogelijk energie te besparen.

 • Uitvoering van Plan van aanpak Energiearmoede, onder andere witgoed regeling.

D. Betaalbaarheid eindgebruiker borgen

 • Nader definiëren van betaalbaarheid.

 • Buurtplannen voorbereiden en aanvullende middelen organiseren om de transitie betaalbaar en haalbaar te maken in die buurten.

 • Lokale initiatieven ondersteunen om deze betaalbaar te maken.

 • Werken aan aanvullende middelen, Europese en Nationale middelen beschikbaar laten komen voor duurzame projecten.

 • Bewoners informeren over de verschillende subsidies.

 • Beschikbaar stellen van financiering uit lokaal Energiefonds.

 • Lobbyen voor aanvullende financieringsconstructies en nadere wet- en regelgeving bij het Rijk, via de netwerken waarin we vertegenwoordigd zijn.

 • Oog houden voor betaalbare oplossingen voor individuele kwesties.

E. Ondersteunen lokale initiatieven

 • Lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren met maatwerk

 • Ondersteuning bieden aan bewoners, ondernemers en ontwikkelaars door kennis, wegwijs maken in de beschikbare subsidies en leningen en zo nodig met het beschikbaar stellen van aanvullende financieringsmogelijkheden.

 • Ondersteuning bieden als bewoners, bedrijven of andere gebouweigenaren warmte en koude uit de bodem willen winnen met een collectieve bodemwarmtepomp.

 • Regierol oppakken: verbinden en faciliteren van partijen, stimuleren van isolatie en faciliteren van lokale initiatieven.

F. Ontwikkelen van duurzame warmtenetten

 • Opstellen van uitvoeringsplan om aantal buurten (Hoekpolder, Stervoorde, Ministerbuurt en de Presidentenbuurt) aan te sluiten op warmtenet.

 • Afstemmen van dit uitvoeringsplan met overige herinrichtingsplannen en gepland groot onderhoud in de openbare ruimte opdat meekoppelkansen ontstaan.

 • Selecteren van warmtebedrijf en de governance opstellen.

 • Ten oosten van de Prinses Beatrixlaan ruimte maken voor een warmteoverdrachtsstation.

 1. Elektriciteit

A. Stimuleren meer zon op daken

 • Voorlichting en collectieve acties voor particuliere woning eigenaren, VvE’s, corporaties en bedrijven.

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor het benutten van de eigen daken, daken van scholen en sportverenigingen en (rijk) Overheidsgebouwen.

B. Zon op overige ruimtes

 • Onderzoek naar mogelijke zonnevelden, bijvoorbeeld langs de A4.

 • Inventariseren van geschikte parkeerplaatsen om te overdekken (dubbel gebruik).

C. Overige acties

 • Sturen op vraag en aanbod van energie op bijvoorbeeld bedrijven terreinen middels duurzame opslag.

 • Ondersteunen lokale energie corporaties zoals Zon op Rijswijk.

 • Voorlichting ten aanzien van besparen bij zowel bewoners, bedrijven als intern bij de gemeente.

Grondstoffenmanagement (inzameling en verwerking)

 • Onze focus ligt nog steeds op het beter scheiden van grondstoffen van afval. Alle inwoners moeten gebruik kunnen maken van voorzieningen ten behoeve van het scheiden van afval. De invoering en communicatie voeren we samen met Avalex uit. De invoering van omgekeerd inzamelen gaat gepaard met veel communicatie. Een digitaal platform, folders en bakjes voor recycling.

 • Het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen door slimmer om te gaan met gft-e (Groente, fruit, Tuinafval en Etensresten). Sorteeranalyses wijzen uit dat 40% van ons GFT-e verbrand wordt. Daarnaast is de kwaliteit die bij verzamelcontainers wordt ingeleverd, vaak slecht. Het doel van de impuls is om zoveel mogelijk schone grondstoffen in te zamelen en de hoeveelheid GFT-e uit het restafval te krijgen. 

 • Onze kosten voor de verwerking van restafval, stijgen elk jaar opnieuw. Dit heeft er mee te maken dat er belasting wordt geheven over elke ton te verwerken restafval en de grote hoeveelheden restafval die onze inwoners laten inzamelen. Dit zorgt voor een hoge kostenpost. Het college heeft sinds 2021 dan ook een taakstelling aangenomen op de reductie van restafval. Die bedraagt dit jaar 360.000,-. Met de vorming van nieuw beleid zullen maatregelen worden voorgesteld om deze ombuiging in te vullen. En de toekomst van grondstoffenbeleid een impuls te geven.

 • Door middel van containertuintjes en gedragsprikkels wordt op een aantal plekken ingegrepen om de hoeveelheid illegale dumpingen te verminderen. De maatregelen rouleren van hotspot naar hotspot. Hierdoor behouden we aandacht voor een schone omgeving en vallen de maatregelen meer op. Het effect is klein, maar wel effectief voor de hotspot waar ze ingezet worden.

Rijswijk klimaatproof

 • Rijswijk wordt klaargemaakt voor klimaatverandering, met focus op hittestress en biodiversiteit. De Rijswijkse Adaptatiestrategie (RAAK) is in 2023 goedgekeurd en onze klimaatatlas is in 2024 bijgewerkt met de nieuwe KNMI-scenario's. Een nieuw hittestresstest tool wordt dit jaar ontwikkeld. We stellen ook een Lokaal Hitteplan op. Op basis van de uitkomsten, kunnen maatregelen effectiever per gebied en wijk worden toegepast. We herstarten ook risicodialogen met de regio en werken samen met Vidomes, Rijswijk Wonen, en Hoogheemraadschap van Delfland aan klimaatadaptieve en biodiverse woonomgeving. Operatie Steenbreek zetten we ook dit jaar voort, met lokale acties en bewustwordingscampagnes. We passen het convenant Bouwadaptief toe. 

Verbeteren milieukwaliteit

 • We zetten ons in voor een plan van aanpak voor beheersing van de aangetroffen bodemverontreiniging bij volkstuin Ons ideaal.

 • We werken aan de realisatie van maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit en het Schone luchtakkoord. We voeren een milieuzone in voor de Prinses Beatrixlaan en breiden de milieuzone van de Haagweg uit.

 • We actualiseren het actieplan Geluid. In het actieplan worden beleid en de voorgenomen maatregelen ter beperking van de geluidbelasting in de stad beschreven. Op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai zijn wij verplicht om dit plan elke 5 jaar opnieuw vast te stellen.

 • We werken aan het verminderen van de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het verkeer, door voor de woningen die op de saneringslijst voorkomen saneringsprogramma’s op te stellen. Na het doorlopen van een wettelijke procedure kan subsidie voor de uitvoering van de maatregelen aangevraagd worden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Bureau sanering wegverkeerslawaai). De uitvoering van de bronmaatregel is gekoppeld aan het meerjaren onderhoudsprogramma wegen.

 • In 2024, wordt onder de Omgevingswet, de gemeente het bevoegd gezag van alle bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). De omvang van deze taak, de bodemdossiers die overkomen en de financiële gevolgen worden nu inzichtelijk gemaakt waarna afspraken gemaakt kunnen worden met de Omgevingsdienst Haaglanden inzake taakverdeling en mandatering.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Gebiedsgericht werken

 • We werken gebiedsgericht waarbij we in de beleids- en uitvoeringsfase van buiten naar binnen werken, ruimte bieden aan de inbreng van inwoners en constructief samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. We stimuleren dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en we faciliteren eigen initiatieven van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk.

 • Voor een succesvolle integrale aanpak in wijkontwikkeling en het behouden en verbeteren van de leefbaarheid stellen we de vraag en behoefte van het gebied (buurt, wijk of stad) voorop. We ontwikkelen daar waar nodig een gebiedsprogramma of een plan van aanpak op maat. De gebiedsregisseurs hebben hierin een adviserende rol en zorgen voor de verbinding tussen de inwoners, lokale partijen en bedrijven, maatschappelijke partners en de gemeentelijke organisatie.

 • Door middel van ‘Groene Ideeën’ kunnen bewoners een stukje openbaar groen vrijwillig onderhouden, zoals boomspiegels, groenvakken en geveltuintjes. Met een bijdrage aan de openbare ruimte krijgen bewoners invloed op het uiterlijk van hun omgeving. Omdat bewoners op een ontspannen manier met elkaar aan de slag gaan, versterkt dat de onderlinge contacten en daarmee de sociale samenhang en betrokkenheid bij de straat of buurt. Via samen.rijswijk.nl/groen communiceren we hierover en kunnen bewoners een aanvraag indienen.

Omgevingswet

 • In deze collegeperiode realiseren we de invoering van de Omgevingswet in onze gemeente. De invoering van de wet is gepland voor 1 januari 2024. We zullen dan voldoen aan de minimaal wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet stelt. In de Omgevingswet staat de balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving centraal.

 • We gebruiken daarom de mogelijkheden van de Omgevingswet om bij te dragen aan de verbetering van onze leefomgeving en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingen.

 • We vervolgen het proces om te komen tot een Rijswijkse Omgevingsvisie conform het plan van aanpak Omgevingsvisie. Na de zomer van 2024 zal de Ontwerp-Omgevingsvisie worden voorgelegd aan de raad ter vaststelling. De Omgevingsvisie in definitieve vorm moet uiterlijk 31 december 2024 door de Raad zijn vastgesteld.

 • We gaan vanaf 1 januari 2024 werken met het ‘Omgevingsplan van rechtswege’ en zetten het proces voort voor de transitie naar het Omgevingsplan Rijswijk (dat de Raad eind 2031 moet hebben vastgesteld). In 2023 is gestart met een opstellen van een basisregeling voor het Omgevingsplan, dat wordt afgerond met een raadsbesluit over de uitgangspunten. In 2024 zijn de volgende activiteiten voorzien:

  • verwerken van het raadsbesluit over de uitgangspunten in de basisregeling;

  • de basisregeling vrijgeven voor inspraak;

  • ontwerpwijziging Omgevingsplan Rijswijk voor de basisregeling opstellen en ter visie leggen.

Nadat het omgevingsplan Rijswijk met de basisregeling is gewijzigd start vanaf 2025 het vervangen van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen door de basisregeling. Dit vraagt om een extra financiële inspanning waarvoor te zijner tijd een begrotingsvoorstel wordt voorgelegd.

 • We benutten de invoering van de Omgevingswet voor verbetering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door goed functionerende intake- en omgevingstafels, en een goed werkend Omgevingsloket met gebruik van Toepasbare regels. Waar mogelijk gebruiken we de invoering voor meer deregulering en vermindering van de bureaucratie. Ook na de invoering van de wet zal dit naar verwachting nog inspanning vragen.

 • We verwachten eind 2023 extra aanvragen op grond van de huidige regelgeving in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024. Dit verhoogt de werkdruk binnen de gehele vergunningsketen. Het werken met twee wettelijke stelsels, waarvan 1 “oud” en 1 “nieuw” vraagt extra inzet en energie van de medewerkers. Waar nodig zal extra capaciteit worden ingehuurd.

 • Er blijft wat onduidelijkheid over de compensatie van de invoeringskosten van de wet door de Rijksoverheid. Vooralsnog wordt uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij het opstellen van de begroting 2023. In hoeverre deze (gewijzigde) compensatie toereikend is voor de forse financiële inspanning die de invoering van de wet vraagt en blijft vragen zal worden gemonitord.

Huis van de Stad

 • We ontwikkelen het Huis van de Stad tot een plek die verbinding legt tussen politiek en samenleving en waar gemeente, inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties kennis delen en krachten bundelen om de kwaliteit van de (sociale, culturele en fysieke) leefomgeving in Rijswijk te versterken: een icoon. Het is een herkenningspunt voor Rijswijk. Een plek die symbool staat voor de stad, haar kracht en haar historie.

 • We ontwikkelen daarom het gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2-4 en de openbare ruimte daaromheen tot een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot ontmoeting en samenwerking. Nu de huisvesting van bibliotheek, Trias, een horecavoorziening en een aantal activiteiten van Stichting Welzijn Rijswijk in het gebouw deels gerealiseerd en deels aanstaande is, bereiden we de verhuizing van gemeentelijke organisatie (inclusief multifunctionele raad- en theaterzaal) verder voor, waarbij de realisatie van fase 2 van het Huis van de Stad inmiddels zijn afronding nadert. We hebben voorts de opdracht afgerond voor een voorstel voor het in beeld brengen van de verschillend mogelijke scenario’s ten behoeve van de buitenruimte van het Huis van de Stad. Vanwege de financiële consequenties van de diverse scenario’s opteren wij vooralsnog voor een aanpak van schoon, heel en veilig. De parkeer-en verkeersproblematiek zullen wij aanpakken middels flankerende maatregelen en dus niet via substantiële uitbreiding van de parkeervoorzieningen in het gebied tussen Huis van de stad en schouwburg.

Openbare Speelvoorzieningen

Wij realiseren, beheren en onderhouden voldoende aantrekkelijk ingerichte en veilige openbare speelplaatsen. In het uitvoeringsprogramma van de nota Speelbeleid staat onder andere voor 2024 in de planning:

 • Het opstellen van het Speeltuinbeleid.

 • Het onderzoek starten naar de behoefte en mogelijkheden voor sanitaire voorzieningen bij (grote) speel/sportplekken.

 • Herinrichting speelplek Cromvlietpark met vervanging van de toplaag i.v.m. lood in de bodem.

In het beheerplan vervanging speeltoestellen/herinrichting speelplekken staat o.a. voor 2024 in de planning:

 • Ontwerp en participatietraject voor de herinrichting waterspeelplek aan de Treubstraat / Wilhelminapark en de Drassige Driehoek. Voorbereiding in 2024 en uitvoering in 2025.

 • Herinrichting speeltuin Inter Amicos.