Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Wonen en Leven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten

6.857

7.426

6.613

5.945

5.932

5.949

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten

84

82

82

82

82

82

Saldo

-6.773

-7.344

-6.531

-5.863

-5.850

-5.867

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten

8.198

9.393

10.354

10.298

10.303

10.253

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Baten

11.304

10.834

12.743

12.722

12.722

12.722

Saldo

3.105

1.442

2.389

2.425

2.419

2.469

7220 Riolering en waterzuivering

Lasten

3.515

2.988

3.151

3.166

3.181

3.199

7220 Riolering en waterzuivering

Baten

Saldo

-3.515

-2.988

-3.151

-3.166

-3.181

-3.199

7230 Milieubeheer

Lasten

1.945

3.586

7.297

6.976

4.406

4.395

7230 Milieubeheer

Baten

768

1.415

1.726

1.726

1.188

1.188

Saldo

-1.177

-2.171

-5.571

-5.250

-3.218

-3.207

7260 Baten rioolheffing

Lasten

7260 Baten rioolheffing

Baten

6.010

5.714

5.886

5.886

5.886

5.886

Saldo

6.010

5.714

5.886

5.886

5.886

5.886

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Lasten

857

959

867

867

867

867

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Baten

51

Saldo

-806

-959

-867

-867

-867

-867

7300 Hemelwater

Lasten

104

202

142

142

142

142

7300 Hemelwater

Baten

Saldo

-104

-202

-142

-142

-142

-142

7310 Grondwater

Lasten

144

168

155

155

155

155

7310 Grondwater

Baten

Saldo

-144

-168

-155

-155

-155

-155

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten

4.532

5.441

11.800

3.356

3.357

2.287

8100 Ruimtelijke ordening

Baten

1.018

3.255

8.629

535

535

Saldo

-3.514

-2.186

-3.171

-2.821

-2.822

-2.287

8200 Woningexploitatie

Lasten

28

36

56

56

56

56

8200 Woningexploitatie

Baten

92

843

93

93

93

93

Saldo

65

807

38

38

38

38

8210 Wijkontwikkeling

Lasten

191

227

837

835

819

819

8210 Wijkontwikkeling

Baten

Saldo

-191

-227

-837

-835

-819

-819

8220 Volkshuisvesting

Lasten

2.832

3.372

2.325

2.023

1.971

1.973

8220 Volkshuisvesting

Baten

3.018

2.228

2.663

2.413

2.413

2.413

Saldo

186

-1.144

338

390

442

440

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten

490

606

490

490

490

490

8300 Bouwgrondexploitatie

Baten

794

2.568

183

183

183

183

Saldo

304

1.962

-307

-307

-307

-307

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten

30.210

17.634

17.678

24.258

16.047

16.610

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Baten

12.963

17.614

17.658

24.238

16.027

16.590

Saldo

-17.247

-20

-20

-20

-20

-20

Totaal Lasten

59.902

52.037

61.764

58.566

47.726

47.196

Totaal Baten

36.101

44.553

49.664

47.879

39.130

39.159

Saldo Wonen en Leven

-23.801

-7.484

-12.101

-10.687

-8.596

-8.037

Toelichting op de afwijkingen

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten voordeel 635.650 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

De lagere lasten hebben betrekking op het onderhoud van de bomen. In 2023 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor inhaalslag onderhoud bomen. Dit bedrag valt nu weg in de begroting 2024. Hierdoor is de begroting 2024 600.000 lager dan de begroting 2023.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten nadeel 505.880 Baten voordeel 1.908.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

De extra lasten hebben betrekking op bijdrage Avalex (305.000) en extra budget voor opruimen illigale dumpingen (200.000).

7230 Milieubeheer

Lasten nadeel 2.485.770 Baten voordeel 310.680 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Extra lasten RO Milieu bestaat uit invoering milieuzone Haagweg en Pr.Beatrixlaan (300.000), Ons ideaal (70.000) en extra wekbudget milieu (25.000).

Lasten nadeel 1.800.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Zoals in raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma al is aangekondigd, blijft een groot deel van het beschikbare budget (2 miljoen) uit 2023 onbesteed vanwege de doorlooptijd van de implementatie. Het resterende budget voor 2023 (vooralsnog vastgesteld op 1,9 miljoen) wordt met de 2e halfjaarrapportage 2023 bestemd voor de uitvoering van het Woningisolatieprogramma in 2024. De middelen (ad. 2 miljoen) in 2024 worden daarmee verschoven naar 2026, waarmee de uitvoering van het programma 3 jaar blijft.

Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van het voorgaand jaar.

7260 Baten rioolheffing

Baten voordeel 172.170 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Extra baten verwachten bij de rioolheffingen.

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten nadeel 6.813.840 Baten voordeel 5.373.540 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Voor de gebiedsontwikkelingen(onder andere Bogaard Stadscentrum, Kesslerpark en Havengebied) waren de projectbegrotingen deels opgenomen in de programmabegroting. Voor 2024 zijn de projectbegrotingen nu volledig verwerkt in de programmabegroting.

8220 Volkshuisvesting

Lasten voordeel 965.810 Baten voordeel 196.460 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

Voor beleidsproduct Volkshuisvesting waren er in 2023 verschillende incidentele kosten begroot, deze vallen nu weg. De kosten die wegvallen bestaan uit Hotelkosten COA (500.000), Inhuur voor de Wabo (240.000) en project "Our House" (185.000).

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten voordeel 405.000 Baten nadeel 385.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)

De woningbouwimpuls Bogaard Centrum was in 2023 begroot op beleidsproject Bouwgrondexploitaties. In 2024 is dit onderdeel geworden van de projectbegroting van de gebiedsontwikkelingen.