Toelichting op de gemeenschappelijke regelingen

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen

Naam

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

  • Op grond van de Wet publieke gezondheid zorg dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in die regio. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zorg dragen voor een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld.

  • Doel/Openbaar Belang geweld en kindermishandeling. De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid en de aanpak huiselijk geweld.

Ontwikkelingen GGD en Veilig Thuis Haaglanden

GGD
De betrokkenheid van de GGD bij Corona wordt afgebouwd. Er worden minder testen en vaccinaties afgenomen. Er is afgeschaald van acht testlocaties naar één omdat het aantal vaccinaties is afgenomen. De GGD bereidt zich sinds Corona wel beter voor om bij een toekomstige pandemie weer snel te kunnen opschalen. Daarnaast wordt er geëvalueerd en gemonitord hoe het met de mentale gezondheid van mensen, vooral jongeren en kinderen, gaat.
De opvang van Oekraïense vluchtelingen was een uitdaging waar de GGD zich sterk voor inzette, omdat deze niet van tevoren te voorzien was. De GGD ziet bijzonder toe op de gezondheid van Oekraïense vluchtelingen, omdat zij vatbaarder zijn voor angst en stress. De GGD doet dit onder andere door inspecties van opvanglocaties uit te voeren en gemeenten te adviseren bij de opvang van de vluchtelingen. Ten slotte is de GGD betrokken bij de uitvoering van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). De GGD adviseert hier op diverse thema’s bij het opstellen van ketenaanpakken samen met de ketenpartners uit het veld.
Veilig Thuis Haaglanden
Terugkijkend: het aantal adviesvragen (495) en meldingen (540) in 2021 ligt in lijn met het aantal adviezen (475) en meldingen(535) met de 2022 (voorlopige cijfers van het CBS). Veilig Thuis kampt met onvervulde vacatures door krapte op de arbeidsmarkt, hierdoor neemt de werkdruk toe. Veilig Thuis geeft spoedzaken prioriteit. In 2024: samen met onder andere VT gaan we de cijfers nader duiden en organiseren we interne- en externe bijeenkomsten om de ontwikkelingen omtrent huislijk geweld te kunnen volgen en zo mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt budget beschikbaar gesteld door VT om de lokale teams te versterken. De acties voor het versterken van het lokale team zijn opgenomen in het plan “Samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen” om zo het kennisniveau van huiselijk geweld en kindermishandeling in de teams te vergroten. In 2024 wordt de lokale vertaling gemaakt van het landelijk ontwikkelde kwaliteitskader 2.0.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

De GGD blijft een belangrijke partner bij huidige of nieuwe pandemieën. De uitvoeringsorganisatie kan opgeschaald worden als dat nodig is. Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie over het hele jaar bekeken te maken met een fluctuerend aantal adviesvragen en meldingen en blijft het vinden en behouden van personeel een punt van aandacht.

Doelstelling/taakstelling

Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

2.754.000

2.082.000

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Begroot resultaat 2024

-

Financieel belang

3%

Omvang van de bijdrage

1.401.000,00

Naam

Industrieschap De Plaspoelpolder

Vestigingsplaats

Rijswijk

Doel/Openbaar Belang

Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrijfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrijfsgebouwen onder de noemer herstructurering.
- Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen regio Haaglanden.
- Herstructurering bedrijventerreinen.
- Faciliteren regionale samenwerking bovengenoemde zaken.

Ontwikkelingen

In 2024 wordt de GR te gewijzigd in lijn met de WGR uit 2022.
Het IPP geeft verdere uitvoering aan de Investeringsagenda met betrekking tot de Plaspoelpolder Middengebied in Rijswijk en de Westvlietweg in Den Haag.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Rijswijk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrijfspanden is onderhevig aan de marktcondities.

Doelstelling/taakstelling

Programma Economie en Werken.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

13,1 miljoen

13,1 miljoen

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2022

64.606

Financieel belang

50%

Omvang van de bijdrage

n.v.t.

Naam

Afvalinzameling Avalex

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgplicht van de deelnemers voor de inzameling en verwerking van grondstoffen en restafval.

Ontwikkelingen

Avalex werkt samen met de deelnemende gemeenten aan een open en transparante Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en inkoop. Tevens worden er gezamenlijke inspanningen geleverd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft in beweging. De verwachte hogere verwerkings- en verbrandingskosten van het huishoudelijk afval en de lagere opbrengsten voor grondstoffen zijn verwerkt in de begroting. Daarnaast verzorgt Avalex vanaf 2022 de afhandeling van de subsidies van Nedvang voor het recyclen van plastic, metaal en drankkarton-afval (PMD) voor de gemeenten. De mutaties die hieruit voortkomen, namelijk tegenover uitgaven staan subsidie ontvangsten, zijn eveneens verwerkt in de begroting. In 2024 is er ook een vervolg op het huisvestingsdossier van Avalex, waarbij kantoorpersoneel (mogelijk) wordt verplaatst naar één locatie in plaats van de huidige twee locaties.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

De ontwikkeling van hogere afvalverwerkingskosten en de lagere opbrengst van pmd brengen een risico met zich mee.
De garantstelling van Avalex bij HVC heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Rijswijk. De garantstellingsprovisie (ca. 140.000 per jaar) heeft een positief effect op de begroting.

Doelstelling/taakstelling

Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling,

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

€6,2 miljoen

€7,8 miljoen

Vreemd vermogen

35,8 miljoen

38,7 miljoen

Resultaat 2022

2,06 mln.

Financieel belang

17,73% van de omzet

Omvang van de bijdrage

7,9 miljoen

Naam

Veiligheidsregio Haaglanden

Algemene informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.
De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de regio Haaglanden bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016. “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.”

Ontwikkelingen

De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Deze koers wordt voortgezet. Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast hebben de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder, in het kader van het GHOR meerjaren-beleidsplan 2021-2025 ook richten op het thema “verbreden van het netwerk”.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s.

Doelstelling/taakstelling

Programma openbare orde en veiligheid – VRH.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

4,2 miljoen

6,2 miljoen

Vreemd vermogen

111,1 miljoen

111,2miljoen

Resultaat 2022

3.585.000

Financieel belang

5%

Omvang van de bijdrage

5.770.920

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

De milieuproblemen en uitdagingen in de regio Haaglanden worden aangepakt door intensieve samenwerking tussen de betrokken overheden. Negen Haaglanden gemeenten hebben de uitvoering van milieu vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanen, waardoor expertise kan worden gebundeld. Ook de gemeente Rijswijk heeft een aantal milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden is namens de gemeente Rijswijk verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving. Ook kan de ODH op verzoek van de gemeente optreden als specialistisch milieuadviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en kan deze dienst de gemeente adviseren bij de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Ontwikkelingen

De Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (wet VTH) die de basis vormt voor de taakuitvoering van de Omgevingsdienst Haaglanden gaat per datum inwerkingtreding van de Omgevingswet beleidsneutraal over in deze wet via het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Voor risico’s die bekend zijn, worden bestemmingsreserves gevormd. Daarnaast wordt een weerstandsvermogen aangehouden tot 5% van de structurele lasten. Als er risico’s zijn waar niet in voorzien is, en waarvoor het weerstandsvermogen ontoereikend is, dan kan de gemeente uit hoofde van deelname in de gemeenschappelijke regeling voor ongeveer 3% worden aangesproken.

Doelstelling/taakstelling

Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies.
Programma Openbare orde en veiligheid - toezicht & handhaving.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

1,8 miljoen

2,9 miljoen

Vreemd vermogen

17,4 miljoen

16,8 miljoen

Resultaat 2022

1.461.555

Financieel belang

3%

Omvang van de bijdrage

792.039

Naam

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

Samenwerking gericht op inkoop van specialistische jeugdzorg voor de H10 Gemeenten. Jeugdigen/ gezinnen (passende) zorg bieden.

Ontwikkelingen

De werkzaamheden van het Servicebureau zijn in 2020 voor onbepaalde tijd verlengd. Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft de contractering van aanbieders die jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders, de controle op de declaraties van de aanbieders, de verantwoording daarvan en de data-analyse.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Politiek bestuurlijke risico’s voor de gemeente:
In het kader van de verplichting vanuit het Rijk om regionaal samen te werken is de gezamenlijk inkoop ondergebracht in een zelfstandig servicebureau. Positieve effecten zijn onder andere risico- en aansprakelijkheidsspreidingen en schaalvoordeel. Door regionale samenwerking middels een servicebureau heb je als gemeente minder zeggenschap. Terugtredende deelnemers of het niet doorzetten van het Servicebureau hebben een risico voor de continuïteit ervan. Er zijn ook risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van het Servicebureau H10. De kosten voortvloeiend uit het inkooptraject zijn niet verwerkt in de begroting 2024, omdat deze onder de regiobegroting vallen. Eventuele financiële gevolgen hiervan komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde.

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de gemeente Voorschoten voor de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering samenwerken met de jeugdhulpregio Leidse regio/Holland Rijnland, in plaats van met de jeugdhulpregio Haaglanden. De uittreding van Voorschoten heeft geen significante financiële gevolgen. De bijdrage van Voorschoten is 2,21% (circa 80.000). De gemeente Voorschoten kiest ervoor om de uittreedsom te betalen gedurende drie jaar conform de bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling. De uittreedsom is ook verwerkt in de conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en in de meerjarenbegroting.

Sinds 2021 hebben we in H10 verband ontwikkel- en resultaatovereenkomsten afgesloten met aanbieders. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tussentijds afspraken te wijzigen zodat rekening gehouden kan worden met ontwikkelingen of geleerde lessen. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bereidt herzieningsvoorstellen voor middels de Ontwikkeltafels.

In juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 vastgesteld. De Hervormingsagenda richt zich op de verbetering van de jeugdzorg en financiële beheersbaarheid van de uitgaven.

Doelstelling/taakstelling

Programma Sociaal domein

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

84.000

122.000

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Begroot resultaat 2024

-

Financieel belang

5%

Omvang van de bijdrage

224.000 (excl. kosten voortvloeiend uit inkooptraject).

Naam

MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doel/Openbaar Belang

Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. De MRDH is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio.

Rol van de gemeente t.o.v. de
verbonden partij

Gemeente Rijswijk is samen met 20 andere gemeenten partner in de gemeenschappelijke regeling. De uitgaven voorde programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer worden gedekt uit de Brede Doeluitkering (BDU) en andere rijksgelden. Daarnaast betalen gemeenten een inwonersbijdrage, waaruit activiteiten voor het (in verhouding geringe) programma Economische vestigingsklimaat worden gedekt.

Ontwikkelingen

MRDH heeft in mei 2023 de nieuwe strategische agenda vastgesteld. Vanuit zes opdrachten wordt gewerkt aan vier regionale opgaven (groei, vernieuwen, versterken en herstel van de regio). De begroting 2024 is aangepast op deze nieuwe agenda.
De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd, De Gemeenschappelijke Regeling MRDH wordt hier op aangepast. Dit traject moet medio 2024 zijn afgerond. Het betreft met name technische wijziging. In 2024 wordt de MRDH geëvalueerd. Daaruit komen mogelijk meer beleidsrijke wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.
De grote uitdaging ligt bij het openbaar vervoer. Het aantal reizigers in het OV heeft zich na de corona nog niet volledig hersteld terwijl de kosten voor het openbaar vervoer stijgen. Samen met de concessiehouders (vervoerbedrijven) en ook het Rijk (financier) wordt gezocht naar oplossingen.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

De risico’s hangen met name samen met de rol van de MRDH als opdrachtgever voor het openbaar vervoer en partner in aanbestedingen van infrastructuur.

Doelstelling/taakstelling

De doelen van de MRDH zijn in de strategische agenda samengevat in zes opdrachten:
1. Investeren in de bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren
2. Toekomstbestendige economie faciliteren
3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren
4. Vernieuwen van werklocaties
5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk
6. Herstellen van het OV-systeem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

32,5 miljoen

35,7 miljoen

Naam

Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk

Vestigingsplaats

Delft

Doel/Openbaar Belang

Samenwerking Delft-Rijswijk op IT beheer (bedrijfsvoering).

Rol van de gemeente t.o.v. de
verbonden partij

GR en gemeente staan samen aan de lat

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling wordt in 2024 voor de derde keer geëvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de aanbevelingen uit vorige evaluaties die aan de hand van een bedrijfsplan zijn geïmplementeerd. Tevens komt er een doorkijk naar de toekomst hoe de GR zich dient te ontwikkelen gezien verschillende veranderingen in het vakgebied die op de GR afkomen. Ook is er aandacht voor de kosten en de kwaliteit van de GR in relatie tot andere IT-samenwerkingsverbanden.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening.

Doelstelling/taakstelling

Overhead / Paragraaf Bedrijfsvoering.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2022

-

Financieel belang

50,0%

Omvang van de bijdrage

3.017 miljoen