Toelichting op de vennootschappen

Overzicht Vennootschappen

Naam

Stedin

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doel/Openbaar Belang

Beheren van gas- en elektriciteitsnetwerken

Ontwikkelingen

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is bekend geworden dat de Staat – onder voorbehoud van instemming door beide Kamers – zal toetreden als aandeelhouder van Stedin Holding N.V. (hierna: Stedin) met een bedrag van 500 miljoen. Het aandelenbelang van de Staat in Stedin bedraagt daarmee 11,9%. Door de toetreding verbetert de kredietwaardigheid van Stedin en daalt de kapitaalbehoefte de komende jaren. Het gemeentelijk publieke belang is hiermee gediend. De essentiële veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie blijven intact. Ook de cruciale rol van Stedin in het slagen van de woningbouwopgave en het tijdig aangesloten worden op het elektriciteitsnet, en de elektrificatie van de industrie is hiermee geborgd. De dividendbaten van de gewone aandelen van Rijswijk verwateren door de toetreding van de Staat als aandeelhouder van 1,78% naar 1,57%. Vanwege onze zeer behoedzame raming, heeft dit geen negatief effect op onze begroting. Het dividend op onze cumulatief preferente aandelen blijft ongewijzigd. Hierop heeft de toetreding geen effect. In 2024 zullen de gesprekken van Stedin met mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied verder gaan. De kapitaalbehoefte tot aan 2032 blijft groot vanwege de zeer grote benodigde investeringen in het net. De berekeningen van Stedin van de resterende kapitaalbehoefte zullen in 2024 duidelijk worden.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Risico op lagere dividenduitkering

Doelstelling/taakstelling

Algemene dekkingsmiddelen, Groeifonds Rijswijk

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

3,270 miljard

3,342 miljard

Vreemd vermogen

4,912 miljard

5,178 miljard

Resultaat 2022

44 miljoen

Aandelenkapitaal

88.486 aandelen van 100 nominaal + 14.087 cumulatief preferente aandelen van 480,69 prijs per cumulatief preferent aandeel.

Financieel belang

1,57% van het gestort gewone aandelenkapitaal en 3,39% van de cumulatief preferente aandelen.

Naam

BNG (Bank voor Nederlandse gemeenten)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel/Openbaar Belang

Bank ten dienste van de overheid.

Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij

Sinds de oprichting aandeelhouder.

Ontwikkelingen

Geen.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Beperkt risico. Waarde aandelen niet geactiveerd. Jaarlijks dividend is beperkt.

Doelstelling/taakstelling

Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1 2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

4,3 miljard

4,3 miljard

Vreemd vermogen

144 miljard

107,5 miljard

Resultaat 2021

236 miljoen

Aandelenkapitaal

165.945 aandelen van 2,50.

Financieel belang

0,30% van het geplaatst aandelenkapitaal.

Naam

Dunea Duin & Water

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Doel/Openbaar Belang

Leveren van betrouwbaar drinkwater en beheren van de duinen tussen Monster en Katwijk.

Ontwikkelingen

De strategie van Dunea is om een duurzaam en robuust drinkwatersysteem te creëren met meerdere bronnen, dat ook op de lange termijn goed en veilig drinkwater en leveringszekerheid biedt voor de klanten. Door verstedelijking en bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater toe. Het heeft dan ook prioriteit bij Dunea om nog meer drinkwater te leveren uit bestaande bronnen en dit systeem zo goed mogelijk te beschermen. Nieuwe bronnen zullen naar verwachting vanaf 2030 extra capaciteit kunnen bieden. Dunea is volop bezig om naar een duurzaam systeem te komen, uit het huidige duinsysteem gecombineerd met innovatieve systemen van zuivering uit nieuwe bronnen dichtbij. Met de duinen wordt de voorraadvorming behouden, de nieuwe zuiveringstechnieken helpen tegen nieuwe opkomende (vervuilde) stoffen in het oppervlaktewater en rivieren. Voor Dunea is de krapte op de arbeidsmarkt, met name in techniek en ICT, ook in 2024 een uitdaging. Daarnaast is er sprake van toenemende aandacht voor cybersecurity. Voor een vitale-sectorbedrijf als Dunea vraagt cybersecurity continu en toenemend aandacht in alle lagen van de organisatie. Hierbij wordt ook samengewerkt met andere partners in de drinkwatersector, om maximaal weerbaar te zijn tegen digitale dreigingen.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Beperkt risico. Waarde van aandelen niet geactiveerd. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Gemeenten hebben stemrecht via hun aandelen en daarmee invloed op de drinkwatervoorziening. De warmteactiviteiten zijn ondergebracht in een aparte dochteronderneming Dunea Warmte & Koude B.V. met een aparte bestuurder, aparte processen, een aparte administratieve organisatie en interne controle, zodat de risico’s op belangenverstrengeling en ineffectief toezicht en bestuur het best worden beheerst.

Doelstelling/taakstelling

Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

Vennootschap

Financiële gegevens

Beginstand (1-1-2022)

Eindstand (31-12-2022)

Eigen vermogen

245 miljoen

251 miljoen

Vreemd vermogen

362 miljoen

365,2 miljoen

Resultaat 2021

6,3 miljoen

Aandelenkapitaal

158.403 aandelen van 5,00

Financieel belang

3,96% van het geplaatst aandelenkapitaal. Geen dividenduitkering.

Naam

De Binnenbaan B.V.

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Doel/Openbaar Belang

De Binnenbaan B.V. is de plek waar de inwoners met een Sociale Werkvoorziening (SW)-indicatie uit de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk passend werk uit kunnen voeren. De Binnenbaan B.V. brengt werk en SW’ers bij elkaar. SW-medewerkers worden zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst, maar kunnen ook bij de Binnenbaan zelf terecht voor het uitvoeren van opdrachten.

Ontwikkelingen

Gemeente Zoetermeer is voor 98% eigenaar van De Binnenbaan B.V., gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Rijswijk zijn ieder voor 1% eigenaar van de Binnenbaan B.V. De Binnenbaan B.V. voert voor de gemeente Rijswijk alleen de WSW uit.. Middels de kwartaal overleggen blijven we betrokken inzake de bedrijfsresultaten, maar vooral ook hoe het met de Rijswijkse SW’ers gaat. Vóór 2024 dient aan het bestuur van De Binnenbaan kenbaar worden gemaakt of de aandeelhouders per 1 januari 2026 de Dienstverleningsovereenkomst (gewijzigd) willen voortzetten.

Risico's (financieel, bestuurlijk)

Elk jaar krijgen gemeenten vanuit het Rijk een bijdrage ten behoeve van de personeelskosten bij de uitvoering van de WSW. Deze bijdrage vanuit het Rijk is, zoals nagenoeg overal in Nederland, niet kostendekkend, waardoor een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig is. Het risico op het bedrijfsresultaat binnen De Binnenbaan wordt verrekend voor een vast lumpsum bedrag van 104.926 voor 2024 en wordt jaarlijks geïndexeerd t/m 2025.

Doelstelling/taakstelling

Programma Sociaal Domein - Arbeidsmarkt overig.

Rechtsvorm

B.V.

Financiële gegevens

Beginstand (1-1)

Eindstand (31-12)

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Begroot resultaat 2023

n.v.t.

Financieel belang

1%

Omvang van de bijdrage

1.940.000