Begroting 2024

Voor de programmabegroting 2024-2027 zijn de risico’s geactualiseerd. Op grond van het risicomanagementbeleid worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Juridisch

50%

max.€ 3.000.000

14,58%

Juridische risico's als gevolg van bezwaar, beroep en procedures

CAO ontwikkelingen

70%

max.€ 2.000.000

13,69%

De CAO loopt op 1-1-2023 af. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO moeten nog starten. de verwachting is dat de lonen zullen stijgen. Het is echter nog onzeker met hoeveel de lonen zullen stijgen.

Participatiewet

50%

max.€ 2.400.000

11,69%

Bezuinigingen op de macrobudgetten BUIG en veranderingen in het rekenmodel waarmee de macrobudgetten BUIG worden berekend kunnen leiden tot tekorten op de lokale rijkssubsidie. Een dergelijke overheidsmaatregel kan niet worden voorkomen en kan leiden tot tekorten. Het participatiebudget wordt maximaal ingezet voor bevordering van uitstroom uit de uitkering zodat de uitgaven aan uitkeringen zo laag mogelijk blijven en het eventuele tekort zoveel als mogelijk beperkt blijft.

Inflatie en stijgende energieprijzen

50%

max.€ 2.000.000

9,70%

Oplopende inflatie en stijgende energieprijzen. Als gevolg van macro economische ontwikkelingen is er sprake van een hoge inflatie en fors stijgende energieprijzen. Het is onzeker hoe dit zicht in de toekomst gaat ontwikkelen.

Gebiedsontwikkelingen

50%

max.€ 1.000.000

4,88%

Uitgangspunt bij gebiedsontwikkelingen is 100% kostendekkendheid door middel van bijdragen van ontwikkelaars. Het risico bestaat dat dit niet realiseerbaar is voor alle gebiedsontwikkelingen. Momenteel loopt hiervoor een onderzoek van Twijnstra-Gudde

Gemeenschappelijke regelingen

50%

max.€ 1.000.000

4,86%

Verplichte bijdragen in exploitatieverliezen en beperkte invloed waardoor beleidsdoelstellingen niet volledig zouden kunnen worden gehaald

Bouwgrondexploitaties

30%

max.€ 1.200.000

3,54%

Niet kunnen afdekken van risico's, die kunnen ontstaan door richtlijnen, voorwaarden, eisen van andere overheden, langere procedures en overige derden-partijen. Financiële tegenvallers, hogere kosten of lagere opbrengsten

Toekomstig renterisico

50%

max.€ 700.000

3,40%

De financieringsbehoefte zal vanaf 2023 t/m 2025 liggen tussen de 40 tot 60 miljoen inclusief de eventuele extra financieringsbehoefte van RijswijkBuiten. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkeling van deze grondexploitatie. De eventuele extra rentekosten worden in rekening gebracht bij RijswijkBuiten. In de begroting is rekening gehouden met financieringskosten van 1,5% over 60 miljoen, ofwel 900.000 per jaar voor de algemene dienst. Dit bedrag is voorlopig genoeg om de eventuele rentestijgingen op te kunnen vangen. Door de energiecrisis zal de economie worden afgeremd. Dit zal tot gevolg hebben dat de druk op de renteontwikkeling zal afnemen.

Betalingsproblemen

50%

max.€ 600.000

2,93%

Betalingsproblemen bij burgers en bedrijven. Als gevolg van de hoge inflatie met als gevolg stijgende kosten voor burgers en bedrijven stijgt het risico dat uitstaande vorderingen niet betaald kunnen worden.

Investeringen

30%

max.€ 600.000

1,76%

Bij grote projecten worden de investeringen overschreden

Uit de inventarisatie zijn in totaal 62 risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van circa 45.256.000. Risico’s met een geschatte omvang kleiner dan 60.000 zijn in deze berekening niet meegenomen. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden.

Het aandeel van de top 10 risico's in het totaal is 14.500.000. Dit betekent dat de overige risico's optellen tot een bedrag van 30.756.000.