Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgevoerd met behulp van een risicosimulatie (Monte Carlo methode). Dit is een onderdeel van NARIS® waarbij gebruik wordt gemaakt van de inschattingen van de kansen en gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. Op basis van de risicosimulatie kan worden berekend welk bedrag er benodigd is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

Het reserveren van het maximale bedrag van de opgenomen risico's is namelijk niet reëel, omdat de risico's niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. Het resultaat van deze simulatie is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van 7.590.810 het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Ter informatie is in de volgende tabel de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen bij het hanteren van naastgelegen zekerheidspercentages.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit: bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage

Bedrag

75%

6.315.048

80%

6.656.916

85%

7.066.265

90%

7.590.810

95%

8.377.326

Analyse risicomanagement RijswijkBuiten

Afzonderlijk van het gemeente breed gehanteerd risicomanagementsysteem systeem is een risicoanalyse uitgevoerd op de grondexploitatie Rijswijk Buiten. Omdat de werkwijze niet geheel overeenkomt met het gehanteerde systeem worden de resultaten apart vermeld en zijn deze niet opgenomen in bovenstaand overzicht. In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen wordt wel rekening gehouden met de uitkomsten van de risicoanalyse van Rijswijk Buiten voor zover deze niet kunnen worden opgevangen binnen de Grondexploitatie. In de Elfde herziening van de grondexploitatie Sion-’t Haantje is er een totaalbedrag aan gekwantificeerde risico’s opgenomen van 3,924 miljoen.

Het verwachte nadelige saldo van de Grondexploitatie 2023 bedraagt 22,551 miljoen, waardoor er binnen de Grondexploitatie geen buffer meer is voor het opvangen van risico’s en deze moeten worden meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeentelijke begroting.

In het vierde kwartaal 2023 zullen de wijzigingen op de huidige grondexploitatie in beeld worden gebracht en verwerkt in de begin 2024 vast te stellen Twaalfde herziening van de grondexploitatie.

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

Uitkomst risicomanagementsysteem

7.590.810

Uitkomst risicoanalyse RijswijkBuiten

3.924.000

Totaal

11.514.810

Beschikbare weertandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Rijswijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Weerstand

Startcapaciteit

Algemene reserve

8.720.860

Reserve Woonfonds

3.115.000

Reserve Investeringsfonds energietransitie en klimaat

7.409.995

Onvoorzien

50.000

Totale weerstandscapaciteit

19.295.855

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste en beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

19.295.855

=

1,67

Benodigde weerstandscapaciteit

11.514.810

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Rijswijk nastreeft. Hiertoe wordt op grond van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel.

Waarderingscijfer

Ratio

Kwalificatie

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

De ratio valt in categorie B. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment, volgens de huidige analyse van de mogelijke risico’s, vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, de kwalificatie 'Ruim voldoende' van toepassing is.

Ten opzichte van de jaarrekening 2022 is de ratio weerstandsvermogen afgenomen is van 2,8 naar 1,7. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanwending van een negatief begrotingssaldo aan de algemene reserve.