Cijfers nieuw beleid

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Beginstand meerjarenbegroting 2021-2025

1.626

1.033

1.317

1.317

Stelpost Kadernota 2021

-1.000

-1.000

-1.000

Beginstand voor 1e halfjaarapportage

33

317

317

1e halfjaarrapportage

-1.322

611

1.734

-2.122

Verwking uitgangspunten Kadernota

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

2e halfjaarrapportage

9.889

9.558

9.164

6.491

Totaalstand na 2e halfjaarrapportage

8.193

8.202

9.215

2.686

BEGROTING 2022-2025

Aanpassing begroting met indexering

1.678

1.922

1.869

1.786

Nog onder te verdelen

1.678

1.922

1.869

1.786

NIEUW BELEID / OVERIGE ONTWIKKELINGEN

-3.345

-2.465

-2.465

-2.465

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

Programma Openbare Orde en Veiligheid

0

0

0

0

Programma Verkeer en Vervoer

0

0

0

0

Programma Economie en Werken

0

0

0

0

Programma Onderwijs

0

0

0

0

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

0

0

0

0

Programma Sociaal Domein

-500

-500

-500

-500

Uitbreiding personeel Jeugd

-500

-500

-500

-500

Programma Wonen en Leven

-1.580

-930

-930

-930

Ziekten en plagen groenbeheer

-300

Onderhoud bomen

-100

Gebiedsontwikkeling Pasgeld West-Pasgeld Oost

-250

pm

pm

pm

Advies en onderzoek woonbeleid

-30

-30

-30

-30

Verwerking Leges Omgevingswet

-430

Verwerking meicirculaire

430

Niet toerekenen kwijtschelding aan afvalstoffenheffing

-900

-900

-900

-900

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

-1.265

-1.035

-1.035

-1.035

Beheer archieven

-60

-60

-60

-60

Uitvoering informatiebeleidsplan

-205

pm

pm

pm

Gemeenschappelijke regeling Delft-Rijswijk

-225

-225

-225

-225

Wettelijke risico inventarisatie hybride werken/Huis van de Stad

-25

Communicatie en Participatie

-450

-450

-450

-450

HRM

-150

-150

-150

-150

Facilitaire Taken

-150

-150

-150

-150

Mutatie afschrijvingslasten investeringsplan 2023-2026

250

-100

-1.000

-1.200

Jaarschijf 2023 vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen

250

-100

-1.000

-1.200

Paragraaf Financiering

0

0

0

0

WIJZIGINGEN BEGROTING 2023-2026

-1.417

-643

-1.596

-1.879

TOTAAL ramingen 2022-2026 INCL. 2E HALFJAAR 2022

6.776

7.559

7.619

807