Toelichting nieuw beleid

Programma Sociaal Domein

Uitbreiding personeel Jeugd

Vanwege de groei van de stad en een kwaliteitsimpuls voor de serviceverlening aan de inwoners, is bij het team Maatschappelijke Ondersteuing & Jeugd een structurele capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. De groei van de stad heeft als gevolg dat er meer aanvragen worden gedaan op de voorzieningen die de gemeente verleent. Het kost capaciteit om deze groei aan te kunnen.

Verder hebben er de afgelopen jaren landelijke, regionale en lokale veranderingen plaatsgevonden. Dit waren er zo veel in dezelfde periode, waardoor zowel het jeugdteam als het Wmo-team te weinig tijd had om de veranderingen op een goede manier te implementeren en werd alleen het hoognodige gedaan. Met de capaciteitsuitbreiding kunnen de processen worden verbeterd, waardoor op de langere termijn de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Wanneer de processen efficiënter zijn georganiseerd, kan tevens de inhuur worden verlaagd.

Programma Wonen en leven

Ziekten en plagen groenbeheer

Zoals aangegeven in de risicoparagraaf van het Groenbeheerplan neemt door de klimaatverandering de overlast door ziekten en plagen verder toe. Het betreft iepziekte, essentaksterfte, eikenprocessierups en de invasieve exoten reuzenberenklauw en japanse duizendknoop. Het gevolg hiervan is dat zieke bomen vervangen moeten worden en dat we de eikenprocessierups en invasieve exoten actief bestrijden. Hiermee voldoen we als gemeente aan de zorgplicht voor een veilige openbare ruimte. Deze kosten zijn onvermijdelijk en voor de komende jaren moeten we rekening houden met oplopende kosten. In 2023 wordt de aanpak van ziekten en plagen geëvalueerd. De conclusie en aanbevelingen die hieruit voortkomen worden meegenomen in het nieuwe Groenbeheerplan 2024-2028.

Onderhoud Bomen

Naar aanleiding van de vier hevige stormen in januari en februari hebben we de veiligheid van de bomen langs voet-, fiets-, en ruiterpaden in de parken en bosgebieden laten inventariseren. Dit is nog niet eerder gedaan, in tegenstelling tot de bomen in de woonstraten. Uit deze inventarisatie zijn maatregelen naar voren gekomen die eenmalig uitgevoerd moeten worden om de paden veilig te kunnen gebruiken. De kosten hiervan bedragen 100.000 en kunnen niet worden gedekt uit de reguliere budgetten. Na deze inhaalslag worden toekomstige werkzaamheden in het regulier onderhoud meegenomen.

Gebiedsontwikkeling Pasgeld West-Pasgeld Oost

De woongebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost worden cf. het raadsbesluit van oktober 2021 ontwikkeld binnen een groenblauwe hoofdstructuur. De zogenaamde parkloper en bosloper verbinden alle groengebieden in het gebied, zoals het Elsenburgerbos, het slagenlandschap en de Drassige Driehoek, met elkaar. De integrale benadering van het plangebied maakt dat er advieskosten gemaakt worden voor gronden gelegen buiten de grondexploitatie van Sion - 't Haantje. De hieruit volgende investeringen worden in een volgende rapportage opgenomen.

Advies en onderzoek woonbeleid

Wonen heeft momenteel geen eigen werkbudget. Als gevolg daarvan worden verschillende onderzoeken en adviezen nu vanuit andere budgetten betaald. Gezien de groei van de stad en de druk op verdere regulering van de woningmarkt en de daarbij behorende (juridische) advisering inzake bijvoorbeeld de Huisvestingsverordening en de Doelgroepenverordening wordt een structureel werkbudget van Wonen gevraagd.

Verwerking Leges Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwalitietsborging is ook de Legesverordening angepast. Vanwege het feit dat de gemeente minder lasten kan toerekenen aan de leges onder de Omgeivgswet en de Wkb zijn de opbrengsten verlaagd. Deze gederfde opbrengsten zijn incidenteel gedekt vanuit de Algemene uitkering.

Niet toerekenen kwijtschelding aan afvalstoffenheffing

In het colitatie akkoord is afgesproken dat de lasten voor de kwjstchelding van de afvalstoffenheffing niet langer worden toegerekend aan de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten afvalstoffenheffing naar beneden zijn bijgesteld en dat daardoor de tarieven voor de afvalstoffenheffing met ongeveer 6% dalen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beheer archieven

Als gevolg van de verhuizing naar het huis van de Stad en de voorbereidingen daarop is het noodzakelijk dat het digitale archief wordt uitgebreid.

Uitvoering informatiebeleidsplan

Aanvulling op exploitatiebudget voor het kunnen bekostigen van de nieuwe kosten die zijn ontstaan na verSaaSing van het Documentmanagement- (DMS) en Zaaksysteem conform uitvoering van het vastgestelde informatiebeleidsplan (Cloud first-strategie) en voorbereiding op de implementatie van Zaakgericht Werken. Daarnaast is een deel van deze aanvulling opgenomen voor het kunnen anonimiseren van gegevens in het DMS ten behoeve van de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO) en het maken van veilige koppelingen naar applicaties in de ‘cloud’.

Gemeenschappelijke regeling Delft-Rijswijk

Aanvulling op exploitatiebudget voor het kunnen bekostigen van de in 2022 reeds vastgestelde meerjarenbegroting GRB 2023-2026.

Wettelijke risico inventarisatie hybride werken/Huis van de Stad

In 2023 moeten we op grond van wettelijke voorschriften (artikel 5 Arbowet) een Risico inventarisatie en evaluatie uitvoeren gezien de voorgenomen verhuizing naar het Huis van de Stad en de gewijzigde werkomstandigheden. Denk aan hybride werken, (meer) werken vanuit huis, leidinggeven op afstand, en dergelijke.

Communicatie en Participatie

Om de organisatie op een kwalitatief goede manier te ondersteunen in alle communicatie en participatie onderdelen is het van belang dat de formatie van het team Communicatie en Participatiewordt uitgebreid. De verwachting is dat er structureel 6,5 fte extra nodig is om de organisatie goed te kunnen bedienen. Op dit moment wordt veel opgevangen door inhuur. Die inhuur willen we zo veel mogelijk vervangen door vaste formatie.

HRM

De krappe arbeidsmarkt vraagt om extra inzet voor de werving van personeel. Daarnaast vraagt de invoering van de nieuwe HRM applicatie extra personele inzet en ook op het gebied van leren en ontwikkelen is extra personele inzet nodig. De verwachting is dat er extra capaciteit van 150.0000 nodig is.

Facilitaire Taken

Om de organisatie op een kwalitatief goede manier te blijven ondersteunen in alle facilitaire taken is het van belang om de formatie van het team uit te breiden. De verwachting is dat er structureel 150.000 nodig is, ook gezien de taken in het Huis van de Stad, ondersteuning van de bestuursvergaderingen en ondersteuning bij het gebruiken van de nieuwe AV apparatuur.