Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma van werkzaamheden en uitgifte van bouwgrond voor voornamelijk verkoop van woningbouw, zoals dat is gepland en dient als onderlegger van de ramingen van de jaarschijf 2023 van de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Tiende herziening, 2022.

Eind 2022 wordt de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Elfde herziening 2023 opgesteld. De hieruit volgende wijzigingen voor de Programmabegroting 2023-2026 zullen in de 1e halfjaarrapportage 2023 worden meegenomen.

Grondverwerving

Verwervingsactiviteiten worden nadrukkelijk afgestemd op de beoogde ontwikkeling van het gebied. Bij een grootschalige ontwikkeling, waarvan sprake is in RijswijkBuiten, is het doel om alle nog benodigde percelen te verwerven in een minnelijk traject.

In 2021 zijn de laatste voor de ontwikkeling van het plangebied benodigde gronden verworven. Er resteert alleen nog de overdracht van de door ProRail voor de realisatie van de spoorverdubbeling benodigde percelen aan de gemeente.

Bouw- en woonrijp maken

De planning en de uitvoering van de werkzaamheden van bouw- en woonrijp maken zijn aangepast aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Tiende herziening, 2022.

Rente en financiering

In de grondexploitatieberekening wordt nu rekening gehouden met een gemiddeld calculatietarief voor de rentekosten van 0,33%.

Risico’s

De omgang met risico’s bij grondexploitaties is beschreven in de Nota Grondbeleid. Risico’s bij dit project kunnen zich voordoen op allerlei gebieden (o.a. politiek, bestuurlijk, maatschappelijk, economisch, wet- en regelgeving, samenwerking). Voor de kansen en bedreigingen van de gemeentelijke grondexploitatie is een risicoparagraaf opgesteld. Deze maakt deel uit van de grondexploitatie.

De gekwantificeerde risico’s binnen de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Tiende herziening, 2022 bedragen 4,794 miljoen. Gelet op het negatieve exploitatieresultaat is hiervoor binnen de grondexploitatie geen dekking aanwezig. De Algemene reserve wordt ingezet als buffer.

Gronduitgifte

De uitgifte van bouwgronden in RijswijkBuiten is nu voorzien in de periode tot en met 2026. Volgens de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Tiende herziening, 2022 worden er tot en met 2022 ongeveer 2.366 bouwkavels in verkoop gebracht. De planning is gebaseerd op het sturen op woningaantallen (programma) en het realiseren van de geraamde grondopbrengsten. Naast de drie geplande scholen wordt de tijdelijke school in Sion voor een langere periode aangehouden. In Parkrijk is langs de Laan van ’t Haantje eveneens een tijdelijke school gerealiseerd. De op deze locaties geplande woningbouw zal na afsluiting van de exploitatieperiode, als de behoefte aan lokalen is afgenomen, plaats vinden (over ca 8 jaar).

Uitgifte bouwgrond voor bedrijven

Om de afzet van bouwgrond voor bedrijven te stimuleren wordt het komende jaar onderzocht of, in navolging van de woningbouwstimulering door middel van erfpacht, dit instrument ook voor bedrijventerreinen in RijswijkBuiten ingezet kan worden. Per augustus 2022 zijn in deelgebied H7 de 6 kavels verkocht of met een reserveringsovereenkomst gereserveerd. De gronden worden pas uitgegeven als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. Naar verwachting zullen deze bedrijfskavels in 2022 (uiterlijk 2023) bouwrijp worden uitgegeven. Het woonrijp maken zal naar verwachting in 2024 worden afgerond.

Duurzaamheid

Rijswijk heeft als doel om van RijswijkBuiten een van de meest duurzame uitbreidingswijken van Nederland te maken. Onderdeel van deze ambitie is het beïnvloeden van de vervoerswijze. Hierbij wordt ingezet op een verschuiving van autogebruik naar duurzamere vormen van vervoer, zoals fietsen en openbaar vervoer. Zeker bij nieuwbouw op deze schaal is dat goed aan de voorkant te organiseren. De nabijheid van de bestaande stations Rijswijk en Delft en de (fiets)verbindingen naar die stations toe en het beter benutten daarvan is waar mede op wordt ingezet, separaat aan het doen van onderzoek in samenwerking met MRDH naar een halteplaats voor dit gebied.

Voor het deelgebied Parkrijk is in lijn met bovengenoemde ambities een parkeerconcept opgesteld, waarbij lager autobezit wordt gestimuleerd door het aanleggen van “mobi-punten” op verschillende locaties in de wijk. Op deze locaties worden op termijn niet alleen deelauto’s aangeboden, maar ook deelbakfietsen en elektrische deelscooters. Op deze manier worden nieuwe bewoners gestimuleerd om een (tweede) auto niet aan te schaffen of mee te verhuizen, omdat alternatieve vervoermiddelen in de wijk aanwezig te zijn die het bezit van een extra auto overbodig maken. Het eerste mobi-punt is in 2021 gerealiseerd.

Boekwaarde

In de paragraaf Financiering is de invloed van RijswijkBuiten op de hoge netto schuldquote van de gemeente opgenomen. Doelstelling is om deze schuldquote snel omlaag te brengen. De boekwaarde kan naar verwachting in 2022 met 12,0 miljoen verlaagd worden. Voor 2023 wordt in de Tiende herziening, 2022 een verlaging van de boekwaarde met 29,6 miljoen verwacht. In de Elfde herziening, 2023 zullen deze verwachtingen als gevolg van de gewijzigde macro-economische en financiële situatie bijgesteld worden.

Een op eindwaarde sluitende grondexploitatie

Op advies van de accountant is bij het in september 2019 vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening 2018 een verliesvoorziening gevormd. Dit is in de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Achtste herziening, 2020 ook verwerkt. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de risicoanalyse en de nog uit te werken optimaliseringsmogelijkheden (o.a. meer woningen en bedrijvigheid).

Op basis van de Grondexploitatie Sion-’t Haantje Tiende herziening, 2022 heeft een aanpassing van de voorziening plaatsgevonden.