Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x 1.000

Lasten

Baten

Saldo

2023

2023

a) Lokale belastingen waarvan de besteding niet

gebonden is:

- Ozb eigenaren woningen

7.018

7.018

- Ozb eigenaren niet-woningen

6.216

6.216

- Ozb

39

-39

- Wet WOZ

232

-232

- Hondenbelasting

- Precariobelasting

53

53

- Retributies

2

-2

- Toeristenbelasting

456

456

b) Algemene uitkeringen:

- Uitkering uit het gemeentefonds

-346

119.497

119.843

c) Dividend:

- Dividenden

129

378

248

d) Overige algemene dekkingsmiddelen:

- BTW-compensatiefonds

- Bespaarde rente

- Gemeente eigendommen

254

1.383

1.129

- Plaspoelpolder

- Uitkeringen van derden

- Saldi van de kostenplaatsen

- lasten/baten oude dienstjaren

- Overig

1.778

204

-1.574

- Dubieuze debiteuren

- Vennootschapsbelasting

15

-15

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

2.103

135.205

133.102

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven

50

-50

Onderuitputting kapitaallasten

-900

900

Subtotaal onvoorziene uitgaven

-850

850

Totaal

1.253

135.205

133.952