Toelichting

In dit hoofdstuk worden de onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen beknopt toegelicht.

Grondslagen voor de meerjarenbegroting

Grondslagen

2023

2024

2025

2026

Aantal woningen

28.174

28.844

29.514

30.185

Aantal inwoners

58.342

59.730

61.119

62.507

Lokale belastingen

In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op beleidsuitgangspunten, ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen, de lastendruk en een vergelijking met andere gemeenten in de regio Haaglanden.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In deze begroting 2023-2026 zijn de resultaten tot en met de Septembercirculaire 2022 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen van het gemeentefonds wordt verwezen naar de 2e Halfjaarrapportage onder algemene dekkingsmiddelen.

Dividend

Betreft het geraamde dividend 2022 van de BNG Bank. Op basis van het besluit van de Algemene Vergadering in april 2022 is dit in de 1e halfjaarrapportage positief bijgesteld.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan vooral uit de gemeentelijke eigendommen, bezuinigingstaakstellingen, het structureel begrotingsoverschot en toegerekende uren

Gemeente eigendommen

Betreft de opbrengst van huren, erfpachten e.d.

De bezuinigingstaakstellingen 2023 bestaan uit:

Omschrijving

Bedrag

Stelpost nog te realiseren ombuigingen

-400.000

Stelpost ombuigingen college

-923.700

Stelpost ombuigingen maatschappelijk vastgoed

- 225.000

Stelpost ombuigingen korting subsidie

- 314.000

Totaal

- 1.862.700

Begrotingsoverschot

In het coalitieakkoord heeft het college afgesproken dat ze streeft naar een structureel begrotingsoverschot van 0,5% van het begrotingstotaal. Dit is gelijk aan een bedrag van 1 miljoen.

Toegerekende uren

Onder algemene dekkingsmiddelen zijn de uren verantwoord van vooral de afdelingen Publiekszaken, Financiën, Grondzaken en Juridische zaken die werkzaamheden verrichten voor de producten belastingen en het beheer van vastgoed.

Onvoorziene uitgaven

Om eventuele tegenvallers op te vangen bestaat de post onvoorziene uitgaven. Deze wordt gelijk gesteld aan de begroting 2022 voor een bedrag van structureel 50.000.

Onder uitputting kapitaallasten

Naast het investeringsplan 2023-2026 bestaan nog niet gerealiseerde investeringskredieten, die we jaarlijks kritisch beoordelen. Naar schatting levert dit 900.000 per jaar op.