Inleiding

Soorten heffingen

Lokale heffingen zijn te onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is.

  • Ongebonden heffingen worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Voorbeelden: onroerendezaakbelastingen (OZB) en toeristenbelasting.

  • Van gebonden heffingen wordt de opbrengst gebruikt ter dekking van de gemaakte kosten. Voorbeelden: Leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Beleidsuitgangspunten

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven in 2024 zijn gedeeltelijk geformuleerd in de meerjarenbegroting 2024-2027:

  • de opbrengst OZB woningen en niet-woningen wordt verhoogd met 5%;

  • de tarieven voor rioolheffing stijgen met inflatiecorrectie van 3,1%. Bij het gebruikerstarief van woningen wordt voortaan rekening gehouden met het aantal personen in een huishouden, één persoon, twee personen of 3 of meer personen.

  • de tarieven voor parkeren stijgen met de inflatiecorrectie van 3,1%.

  • in afwijking van de uitgangspunten stijgen de tarieven voor afvalstoffenheffing met 13% als gevolg van stijgende kosten voor afvalverwijdering en de geschatte inflatiecorrectie.

Overzicht van de lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen die in 2024 zullen worden geheven zijn:

Onroerendezaakbelastingen

Leges

Rioolheffing

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Parkeerbelasting

Toeristenbelasting

Overige heffingen