Woonlasten

De woonlasten vormen een graadmeter voor burgers om te bepalen of de gemeentelijke lasten stijgen of dalen. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de OZB voor een huiseigenaar bij een gemiddelde WOZ-waarde, de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De opbrengst OZB wordt verhoogd met 5%, waarbij in de tariefberekening rekening is gehouden met de gemiddelde waardestijging. Het tarief OZB 2024 van 0,0717% is hoger dan het tarief van 2023 (0,0701%). Dit is een verhoging van 0,0016%. Voor rioolheffing is voor woningen is gekozen om aan te sluiten bij dezelfde systematiek als voor afvalstoffenheffing. Het tarief voor gebruik van een woning hangt af van de grootte van het huishouden. De tarieven van afvalstoffenheffing zijn verhoogd door de gestegen kosten.

Per categorie huishouden zijn de woonlasten in 2024 ten opzichte van 2023:

  • voor een éénpersoonshuishouden gestegen met 5,11%

  • voor een tweepersoonshuishouden gestegen met 10,32%;

  • voor een drie- of meerpersoonshuishouden gemiddeld gestegen met 16,14%.

Gemiddelde WOZ waarde

De verwachting is dat de gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Rijswijk voor 2024 met 3% stijgt ten opzichte van de gemiddelde WOZ waarde van 2023. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ waarde voor 2024 afgerond uitkomt op 349.000,-. De procentuele waardestijging ligt in lijn met de prognose voor het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde woonlasten per jaar

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de gemiddelde woonlasten in Rijswijk op begrotingsbasis.

Woonlasten

éénpersoonshuishouden

tweepersoonshuishouden

drie- of meerpersoonshuishouden

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

OZB

231,86

238,34

250,23

231,86

238,34

250,23

231,86

238,34

250,23

Afvalstoffenheffing

359,28

337,44

380,88

413,04

387,96

457,20

475,08

446,28

548,52

Rioolheffing

195,84

193,08

177,05

195,84

193,08

196,49

195,84

193,08

220,61

Totaal

786,98

768,86

808,16

840,74

819,38

903,92

902,78

877,70

1.019,36

Verschil

-18,12

39,30

-21,36

84,54

-25,08

141,66

Stijging in %

-2,30%

5,11%

-2,54%

10,32%

-2,78%

16,14%

Toelichting op de componenten van de woonlasten

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven over de stand van zaken in 2024 op de tot de woonlasten behorende onderdelen.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De opbrengst OZB wordt verhoogd met 5%, waarbij in de tariefberekening rekening is gehouden met de gemiddelde waardestijging. Het tarief OZB 2024 van 0,0717% is hoger dan het tarief van 2023 van 0,0701%.

De WOZ-waarden moeten jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Voor het belastingjaar 2024 worden de WOZ-waarden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2023.

Afvalstoffenheffing

Bij de tarieven afvalstoffenheffing is rekening gehouden met het aantal personen in het huishouden. Het verschil in de tarieven tussen de soorten huishoudens is gewijzigd zodat er meer rekening wordt gehouden met de grootte van het huishouden. Door de toegenomen kosten stijgen de tarieven gemiddeld met 13%.

Rioolheffing

De verbrede rioolheffing wordt geheven om de kosten van het beheer en onderhoud van de afvoersystemen van afvalwater, hemelwater en grondwater te dekken. Het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld 2021. De opbrengst van rioolheffing is verhoogd met 3,1% inflatiecorrectie. Door voortaan de rioolheffing voor gebruik van een woning ook te baseren op de grootte van het huishouden wordt de lastendruk eerlijker verdeeld. Er wordt voortaan dezelfde tarievenstructuur gebruikt als bij de afvalstoffenheffing, één, twee- en drie of meerpersoonshuishouden.