Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

1.140.640

Directe lasten

9.213.570

Kwijtschelding

860.000

Doorberekening veegkosten

352.946

Afvalstoffenheffing

12.692.660

Overige opbrengsten

50.580

Garantstelling HVC

140.000

Totaal

11.567.156

Toerekening Overhead

Overhead

419.562

Totale overhead

419.562

Compensabele BTW

1.755.258

Totale kosten

13.741.975

Totale opbrengst

12.883.240

Dekking

94%

Voor de berekening van de lasten voor de afvalstoffenheffing is het taakveld afvalverwijdering en -verwerking het centrale taakveld. 100% van de kosten van het product afvalverwijdering- en verwerking wordt in de heffing betrokken.De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten. Van de veegkosten wordt 50% van de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering valt hieronder. De compensabele BTW wordt voor 100% toegerekend aan de afvalstoffenheffing.De kosten voor kwijstchelding worden conform het coalitie akkoord niet langer toegeregend aan de rioolheffing. Dit heeft een lagere kostendekkendheid tot gevolg.

De totale opbrengst bestaat, naast de opbrengst afvalstoffenheffing ui inkomsten vanuit ongediertebestrijding. Ook is rekening gehouden met de opbrengst van bestuurlijke boetes en de vergoeding in het kader van de garantstelling voor HVC.

Rioolheffing

Rioolheffing

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

280.350

Directe lasten

1.737.990

Kwijtschelding

215.760

Doorberekening veegkosten

352.946

Investeringslasten

2.296.760

Totaal

4.883.806

Toerekening Overhead

Overhead

459.955

Totale overhead

459.955

Compensabele BTW

756.781

Compensabele BTW

756.781

Totale kosten

6.100.542

Totale opbrengst

5.886.210

Dekking

96%

Voor de berekening van de lasten voor de rioolheffing is een aantal producten van belang. Dit zijn riolering en waterzuivering, huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn ook 50% van de kosten voor straatvegen aan de rioolheffing.

De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering zijn werkzaamheden die hieronder vallen.

De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten.

De kosten voor kwijstchelding worden conform het coalitie akkoord niet langer toegeregend aan de rioolheffing. Dit betekent een lagere kostendekkendheid.

Leges

Recapitulatie kostendekkendheid Legesverordening 2024 gemeente Rijswijk

Kosten personeel

Overhead gemeente

Overige kosten

Totale kosten

Verwachte baten

Kostendekkendheid

Totaal

1.726.156

2.009.389

1.191.206

4.926.751

4.189.556

85%

Titel I

Algemene dienstverlening

811.799

945.001

708.927

2.465.727

1.546.728

63%

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

59.744

69.547

99.477

228.767

152.074

66%

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

365.543

425.522

366.492

1.157.557

648.582

56%

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

124.759

145.230

68.155

338.144

193.031

57%

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

19.633

22.855

12.775

55.263

36.810

67%

Hoofdstuk 5

Bestuursstukken

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 6

Vastgoedinformatie

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

58.447

68.038

132.738

259.223

191.676

74%

Hoofdstuk 8

Gereserveerd

Hoofdstuk 9

Bijzondere wetten

182.900

212.911

29.290

425.101

323.475

76%

Hoofdstuk 10

Diversen

773

899

0

1.672

1.079

65%

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

773.658

900.602

475.263

2.149.522

2.562.650

119%

Paragraaf 2.2

Voorfase

119.572

139.192

0

258.763

155.079

60%

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

557.732

649.246

475.263

1.682.241

2.363.432

140%

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.128

2.477

0

4.605

8.051

175%

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

5.586

6.502

0

12.088

886

7%

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

57.633

67.089

0

124.722

87.318

70%

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

2.280

2.654

0

4.934

4.663

95%

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

2.280

2.654

0

4.934

4.663

95%

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

3.141

3.657

0

6.798

4.145

61%

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

13.427

15.630

0

29.056

26.837

92%

Paragraaf 2.13

Vermindering

9.880

11.501

0

21.381

-92.423

-432%

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

140.700

163.786

7.016

311.502

80.178

26%

Paragraaf 3.1

Horeca

55.538

64.651

0

120.190

44.343

37%

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

773

899

7.016

8.688

4.259

49%

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

74.010

86.154

0

160.165

23.135

14%

Paragraaf 3.5

Standplaatsen (Gereserveerd)

Paragraaf 3.6

Huisvestigingswet 2014

3.927

4.571

0

8.498

1.876

22%

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

4.053

4.718

0

8.772

1.864

21%

Paragraaf 3.8

Automotive

2.398

2.792

0

5.190

4.703

91%

Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten. De berekening van de kostendekkendheid over de verordening komt uit op 85%.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 verandert ook Titel 2 van de Legesverordening. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven voor de vergunningaanvragen die vallen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) opnieuw berekend.

Marktgeld

Marktgeld

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

35.466

Directe lasten

36.580

Totaal

72.046

Toerekening Overhead

Overhead

41.286

Totale overhead

41.286

Totale kosten

113.332

Totale opbrengst

78.660

Dekking

69%

Om de kostendekkendheid voor Marktgeld te berekenen, zijn alle directe lasten meegenomen. Daarnaast is personele inzet toegerekend.

Naheffingsaanslag parkeren

Naheffingsaanslag parkeren

Lasten

Opbrengsten

a. Berekening vaste informatieverwerkingskosten

350.000

Parkeerautomaten (beheer)

180.000

Parkeervergunningensysteem (saas)

70.000

Scanoplossing (saas)

100.000

b. Berekening variabele informatieverwerkingskosten

105.000

Afhandeling naheffingsaanslagen, bezwaar en beroep

55.000

Belparkeren

50.000

c. Berekening kosten afschrijving en rente

140.249

Kapitaallasten Parkeren incl. scanauto

140.249

d. Berekening personeelskosten (salaris, opleiding, dienstkleding)

960.778

Doorbelasting personeel Inspectie en Handhaving kredietbeheerder 43400

709.326

Doorbelasting personeel Parkeren

177.331

Doorbelasting/inhuur personeel Parkeerloket

70.933

Dienstkleding

3.188

e. Berekening overheadkosten obv doorbelasting personeel (50%)

480.389

Overhead

480.389

Totale kosten

2.036.416

Totale opbrengst

1.900.000

Dekking

93%