Overige lokale heffingen/belastingen

Algemeen

Het geschatte inflatiepercentage voor het jaar 2024 is 3,1%. De tarieven van de overige heffingen en belastingen worden met het geschatte inflatiepercentage van 3,1% verhoogd.

Leges

Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten. De berekening van de kostendekkendheid over de verordening komt uit op 85%.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 verandert ook Titel 2 van de Legesverordening. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven voor de vergunningaanvragen die vallen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) opnieuw berekend.

Precariobelasting

De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Voor de precario wordt voorgesteld om de tarieven voor terrassen en uitstallingen vast te stellen op nul. Dit komt voort vanuit het streven van Rijswijk om een gunstig vestigingsklimaat te creëren voor bedrijven en het streven naar een verbetering van de levendigheid van de winkelgebieden.

Voor het tarief voor standplaatsen wordt voorgesteld om het tarief te verhogen met de geschatte inflatie van 3,1%.

Parkeerbelasting

Bedragen zijn afgerond naar ronde bedragen op 5 eurocent. De tarieven voor vergunning parkeren zijn voor 2024 aangepast. Op basis van de gemiddelde prijs voor een parkeervergunning in het MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), is de prijs voor de eerste en tweede parkeervergunning voor bewoners vastgesteld op 68,40.  De tarieven voor de 3de en volgende parkeervergunningen zijn progressief. Nieuwe aanvragen voor een 4de en volgende vergunning worden niet meer gehonoreerd.

Naheffingsaanslag

Het maximum tarief voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen is landelijk vastgesteld op 76,70. Op basis van de kostentoerekening is de kostprijs van een naheffingsaanslag in de gemeente Rijswijk op begrotingsbasis 65,83. Het tarief voor een naheffingsaanslag is vastgesteld op 64,50 vermeerderd met de voor het betreffende parkeerplaats geldende tarief van de parkeerbelasting voor het eerste uur.

BIZ-belasting

De BIZ-belasting is een gebonden heffing die bestemd is voor het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. De Raad heeft onlangs de Verordening BI-zone Oud Rijswijk 2020 t/m 2024 vastgesteld. Het tarief is voor 2024 vastgesteld op 700,-.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven van hotels. Zij betalen het tarief per overnachting per persoon. De hotels mogen de toeristenbelasting verhalen op de personen die overnachten. Toeristenbelasting is alleen van toepassing op niet-inwoners van de gemeente.

In overleg met de hoteliers is besloten om het tarief voor 2 achtereenvolgende jaren vast te stellen. Voor 2023 was het tarief voor toeristenbelasting vastgesteld op 3,50 per persoon per overnachting. Voor 2024 wordt voorgesteld om het tarief eveneens vast te stellen op 3,50. Voorgesteld wordt om het tarief voor 2025 vast te stellen op 3,60, zodat hoteliers hiermee rekening kunnen houden in hun onderhandeling over de nieuwe prijzen.