Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

768.330

Directe lasten

7.807.950

Kwijtschelding

909.000

Doorberekening veegkosten

667.940

Afvalstoffenheffing

10.535.155

Subsidies (niet overheid)

340.150

Overige opbrengsten

50.560

Garantstelling HVC

140.000

Totaal

10.153.220

Toerekening Overhead

Overhead

232.994

Totale overhead

232.994

Compensabele BTW

1.588.652

Totale kosten

11.974.865

Totale opbrengst

11.065.865

Dekking

92%

Voor de berekening van de lasten voor de afvalstoffenheffing is het taakveld afvalverwijdering en -verwerking het centrale taakveld. 100% van de kosten van het product afvalverwijdering- en verwerking wordt in de heffing betrokken.De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten. Van de veegkosten wordt 50% van de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering valt hieronder. De compensabele BTW wordt voor 100% toegerekend aan de afvalstoffenheffing.Van het taakveld armoedebestrijding worden de kosten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing langer toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Dit heeft een lagere kostendekkendheid tot gevolg.

De totale opbrengst bestaat, naast de opbrengst afvalstoffenheffing uit een subsidie van Nedvang en inkomsten vanuit ongediertebestrijding. Ook is rekening gehouden met de opbrengst van bestuurlijke boetes en de vergoeding in het kader van de garantstelling voor HVC.

Rioolheffing

Rioolheffing

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

283.670

Directe lasten

1.735.810

Kwijtschelding

215.760

Doorberekening veegkosten

667.940

Versnelde afschrijving

2.296.759

Totaal

5.199.939

Toerekening Overhead

Overhead

133.900

Totale overhead

133.900

Compensabele BTW

595.962

Compensabele BTW

595.962

Totale kosten

5.929.800

Totale opbrengst

5.714.040

Dekking

96%

Voor de berekening van de lasten voor de rioolheffing is een aantal producten van belang. Dit zijn riolering en waterzuivering, huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn ook 50% van de kosten voor straatvegen aan de rioolheffing.

De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering zijn werkzaamheden die hieronder vallen.

De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten.

De kosten voor kwijstchelding worden conform het coalitie akkoord niet langer toegeregend aan de rioolheffing. Dit betekent een lagere kostendekkendheid.

Leges

Recapitulatie kostendekkendheid Legesverordening 2023 gemeente Rijswijk

Kosten personeel

Overhead gemeente

Overige kosten

Totale kosten

Verwachte baten

Kostendekkendheid

Totaal

1.049.293

1.221.464

570.994

3.141.751

3.109.636

99,0%

Titel I

Algemene dienstverlening

448.801

522.441

361.407

1.332.649

990.830

74%

Hoofdstuk 1

Burgelijke stand

53.271

62.011

74.693

189.974

147.987

78%

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

61.924

72.085

65.897

199.906

139.193

70%

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

94.622

110.147

62.675

267.444

187.085

70%

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

17.067

19.867

14.439

51.373

35.603

69%

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 8

Overige publiekszaken

60.538

70.472

120.104

251.114

183.500

73%

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 10

Huisvestigingswet

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 12

Gemeentegarantie

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 13

Kansspelen

697

811

0

1.508

308

20%

Hoofdstuk 15

Kabels en Leidingen

150.664

175.385

0

326.049

272.707

84%

Hoofdstuk 16

Verkeer en vervoer

9.311

10.839

23.599

43.749

23.403

53%

Hoofdstuk 17

Diversen

708

824

0

1.533

1.046

68%

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

600.492

699.023

209.587

1.809.102

2.118.806

117%

Paragraaf 2.2

Voorfase

98.639

114.823

0

213.462

135.374

63%

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

459.698

535.126

209.587

1.204.411

2.067.844

137%

Storting egalisatievoorziening leges

300.000

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

279

324

0

603

1.500

249%

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

4.145

4.825

0

8.970

602

7%

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

26.169

30.463

0

56.632

3.951

7%

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

0

0

0

0

0

0%

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

2.090

2.433

0

4.523

3.318

73%

Paragraaf 2.13

Vermindering

9.474

11.028

0

20.502

-93.782

-457%

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

0

0

0

0

0

0%

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

93.321

108.634

1.754

203.709

52.397

26%

Hoofdstuk 1

Horeca

46.417

54.033

0

100.450

39.863

40%

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

37.121

43.212

0

80.333

1.989

2%

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

627

730

1.754

3.111

2.982

96%

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

3.622

4.217

0

7.839

1.819

23%

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.715

4.325

0

8.040

1.808

22%

Hoofdstuk 8

Automotive

1.819

2.117

0

3.936

3.936

100%

Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten. De eerste doorrekening van de kostendekkendheid leidde tot een kostendekkendheidspercentage van meer dan 100%. Deze overschrijding van de opbrengstlimiet werd geheel veroorzaakt doordat in 2023 aanzienlijke baten worden verwacht uit een aantal grote bouwprojecten. De baten van deze vergunningaanvragen worden volledig verantwoord in het jaar van aanvraag. De gemeentelijke lasten met betrekking tot deze projecten zullen echter over meerdere jaren doorlopen. Om deze lasten ook in de toekomst te kunnen opvangen, wordt voorgesteld om een dotatie te doen aan de voorziening ex artikel 44, lid 2 BBV van 300.000. Rekening houdend met deze dotatie komt de kostendekkendheid in de voorliggende begroting uit op 99%.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 verandert ook Titel 2 van de Legesverordening. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven voor de vergunningaanvragen die vallen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) opnieuw berekend. In de Legesverordening zijn deze aanpassingen verwerkt. Als de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 in werking treedt, blijft de huidige verordening voor Titel 2 geldig. In januari of februari 2023 wordt dan een voorstel aan de raad gedaan voor de hoogte van de betreffende tarieven, omdat de kostendekkendheid dan opnieuw moet worden berekend.

Marktgeld

Marktgeld

Lasten

Opbrengsten

Salarislasten

38.122

Directe lasten

36.610

Totaal

74.732

Toerekening Overhead

Overhead

34.076

Totale overhead

34.076

Totale kosten

108.808

Totale opbrengst

78.660

Dekking

72%

Om de kostendekkendheid voor Marktgeld te berekenen, zijn alle directe lasten meegenomen. Daarnaast is personele inzet toegerekend.