Beleid subsidieverstrekking

Subsidieverstrekking is één van de instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft om haar maatschappelijke en beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente Rijswijk kent verschillende wetgeving en beleidskaders die door middel van het instrument subsidies worden gefinancierd.

Voor de bestuursperiode 2023-2026 bestaat het subsidieproces van Rijswijk uit een door de gemeenteraad vastgestelde Subsidieverordening Rijswijk (ASV) en een vastgesteld Beleidskader Subsidies.

De Algemene wet Bestuursrecht (Awb) schrijft in artikel 4:23, lid 1 voor dat: Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

De Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASV) beschrijft het proces van subsidie aanvraag en verstrekking. Daarnaast zijn er diverse nadere regelingen en beleidsnota’s van kracht waarin is vastgelegd welke taken en beleidsdoelen de gemeente Rijswijk nastreeft. De manier waarop de gemeente de ASV in relatie tot diverse beleidsdoelstelling toepast, is vastgelegd in het Beleidskader Subsidies. Het Beleidskader Subsidies beschrijft op basis van welke uitgangspunten subsidies worden ingezet en getoetst. De toetsingscriteria bestaan uit: Maatschappelijk effect, Vraaggericht werken, social return (participatie), duurzaamheid, inclusie, cofinanciering, samenwerking en innovatie.

De activiteiten die bijdragen aan de onderstaande vastgestelde doelstellingen behorende bij de programmabegroting kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

  1. Algemeen Bestuur en Organisatie

  2. Onderwijs

  3. Sport, Cultuur en Recreatie

  4. Sociaal Domein

  5. Wonen en Leven

Beleidskader subsidies | Gemeente Rijswijk

Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 (overheid.nl)

Subsidieregister